עולם בנוי, עולם חרב, ושוב עולם בנוי

הרב שלמה רוזנפלד , ל' בתשרי תשע"ט

יהדות הרב שלמה רוזנפלד
הרב שלמה רוזנפלד
צילום: עצמי

העולם עובר שינויים שהם נעשים בהדרגה. אם יש מהלך פתאומי ובעל עוצמה, האנושות מתקשה לקבלה. כך קורה באסונות טבע, גם אם הם צפויים מראש על ידי חזאי. אך כשרואים את התוצאות, ובמיוחד אם חווים אותם, קשה להשתקם מהם.

זה מה שקרה לנח בצעירותו: ראה עולם בנוי, ואף הביא ברכה לעולם, כדברי המדרש תנחומא (בראשית, יא), על דברי למך אביו, בהולדתו:

כיון שנולד נח מהול מיד ידע למך ואמר ודאי זה ינחמנו וגו'. ומהו ממעשינו ומעצבון ידינו קודם שנולד נח לא כשהיו זורעין היו קוצרין אלא היו זורעין חטים וקוצרים קוצים ודרדרים כיון שנולד נח חזר העולם לישובו. קצרו מה שזרעו זורעין חיטין וקוצרין חטים, שעורים וקוצרין שעורים, ולא עוד אלא עד שלא נולד נח עושין מלאכה בידיהם לכך כתיב ומעצבון ידינו. נולד נח התקין להם מחרשות ומגלות וקרדומות וכל כלי מלאכה.

אך עולם זה טעה והגיע לחמס. לאחר מכן, ראה את העולם בחורבנו, בימי המבול. אף שהתכונן לכך מאה ועשרים שנה ואף הזהיר את בני דורו, היה זה לשווא. אך כשראה את העולם ממש, לאחר המבול, נרתע מלהתחיל מחדש, עד שהיה זקוק לעידודו של ד' ולברכה כפולה: גם שלא ישחית הארץ וגם שיחזור ויפרה וירבה.

אמנם, כאן מעד נח, מההתחלה של העולם החדש: הלם מהעבר, מצד אחד, והשיכרון מהעוצמה, מצד שני: "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם, וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלו" (ט, כ-כא). היטיב לתאר זאת המדרש תנחומא, נח, יג:

"ויחל נח איש האדמה" כיון שנזקק לאדמה נעשה חולין, א"ר יהודה ב"ר שלום בתחלה איש צדיק תמים, ועכשיו איש האדמה, ויטע כרם משנטע כרם נקרא איש האדמה, שלשה נזקקו לאדמה ונעשו חולין, אלו הן קין נח ועוזיה, ...נח דכתיב ויחל נח איש האדמה ויטע כרם ונתבזה, וישת מן היין אמרו חכמים בו ביום נטע בו ביום עשה פירות בו ביום בצר בו ביום דרך בו ביום שתה בו ביום נשתכר בו ביום נתגלה קלונו,

גם בדורנו, עם ישראל חווה עולם בנוי, הגלות לפני השואה, עולם חרב –שלא היה כמוהו –השואה, ושוב עולם בנוי: מדינת ישראל, בשיא תפארתה.

אמנם, בתחילה גם היינו בהלם, והייסורים הקשים שעברו דור ניצולי השואה, אינו ניתן להבנה. אך דור זה התעשת, ובכוחות עצומים ובניסים גדולים, השתלב בבנייה של המדינה והנה הגענו לפריחה של העם היהודי, בכל התחומים, יותר מכל הדורות. אך כאן עלינו ללמוד מהאזהרה של התורה אודות נח: לא להיות בהלם ולא להשתכר מן העוצמה, אלא ללמוד מאברהם אבינו.

גם אברהם ראה בילדותו, עולם בנוי אך טועה, בראותו גם אביו טועה אחר האלילים. אחר כך חווה חורבן אישי, בהיות בודד באמונתו בד', ועל כך שילם בהשלכתו אל כבשן האש. שוב ראה עולם בנוי, אך במחיר עזיבת ארצו, מולדתו ובית אביו. גם כאן עבר עשרה ניסיונות, אך התמיד באמונתו הנצחית ובעוצמה, וידע גם להעביר זאת לבניו, כעדותו של ד (יח, יט):  

"כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך ד' לעשות צדקה ומשפט, למען הביא ד' על אברהם את אשר דבר עליו".

שנזכה להביא את העוצמות של דור שחווה שלושה עולמות, ולהמשיך את דרכנו הנצחית גם בדורות הבאים, ביתר שאת.