מזון לבעלי חיים צריך להיות כשר לפסח?

הרב משה כהן , ט' בניסן תשע"ט

שאלה:

אם יש צורך בכשרות לפסח על מזון בעלי חיים כגון: דגים, ציפורים, סוסים, כלבים וכד'?

תשובה:

אסור שיהיה ברשותו של ישראל חמץ במהלך הפסח מדין בל יראה ובל ימצא וכן בגין מצוות תשביתו. ממילא יש לבער כל חמץ מרשותו של אדם קודם הפסח. זאת ועוד, ישנו איסור הנאה מן החמץ גם אם הוא לא נאכל על ידי אדם אלא על ידי בעלי החיים שבאחריותו ועל כן אין היתר להאכיל חמץ בפסח.

אולם, כל זה נכון ביחס לחמץ הראוי למאכל אדם. חמץ שפסול מאכילת כל אדם או שנתערב בדבר הפסול מאכילת אדם מותר בקיום בפסח. כך עולה מן הרמב"ם הל' חמץ ד, יב וכן פסק השו"ע תמב, ד:

דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל, או שאינו מאכל כל אדם כגון התריאק וכיוצא בו אף על פי שמותר לקיימו אסור לאכלו עד אחר הפסח, ואף על פי שאין בו מן החמץ אלא כל שהוא הרי זה אסור לאכלו.

הגר"ח הלוי (מאכ"א טו, א) כתב שבזה שונה תערובת חמץ מחמץ בעין. תערובת חמץ מותרת אפילו נפסלה מאכילת אדם בעוד חמץ גמור הותר רק כאשר נפסל מאכילת כלב כי אחרת ייאסר מדין טעם כעיקר. בתערובת אין מספיק חשיבות לחמץ אם נפסל מאכילת אדם כדי לפסול מדין טעם כעיקר ונמצא שבכל שיעור הוא בטל. אמנם, החזו"א (קטז, ז-ח) כתב שההיתר הינו דווקא אם החמץ המעורב לא ראוי להחמיץ עיסות אחרות וכגון שלא ניתן להפריד בינו לשאר התערובת.  

נמצא, שכל מזון בעלי חיים אפילו שתערובתו מכילה חמץ אם הוא פסול לאכילת אדם מותר בקיום בפסח. שו"ע הרב (תמב, כב-כד) קובע כי הוא גם מותר בהנאה, וכן המשנ"ב (שם ס"ק כב), החזו"א קטז, ח והאגרות משה או"ח ג, סב. אולם ערוה"ש אוסרו בהנאה. נמצא, שרוב הפוסקים סבורים כי הוא מותר גם בהנאה וממילא מותר להאכילו את בעלי החיים.

כל זה בהנחה שבאמת מדובר בחמץ גמור אולם פעמים רבות מזון זה מכיל חמץ נוקשה, כלומר דגן שעבר תהליך חימוץ חלקי ומעולם לא היה ראוי למאכל אדם. דינו של חמץ זה הינו קל יותר ובתערובת רבים הם המקלים לאוכלו ממש (משנ"ב תמב, יט).

רוב מזון בעלי החיים מיוצר באופן שלא ניתן להפריד את מרכיביו כך שגם אם מעורב בו חמץ הוא לא יכול להחמיץ עיסות אחרות ובהנחה שאינו ראוי למאכל כל אדם הרי שמותר לקיימו ואף להנות ממנו. אשר למזון פרות, כבשים, תרנגולים וכד' גם לגביו היה מקום להקל אא"כ ניתן להפריד את החמץ משאר מרכיבי המזון. בכל מקרה, אין לאסור את תוצרתם בגין הנאה מחמץ כיון שהם גם אוכלים דברים שאינם חמץ הרי ש'זה וזה גורם' ומותר.

למעשה, אין חיוב לקנות מזון עם כשרות לפסח עבור בעלי החיים כגון: כלבים, חתולים, דגים וכד' אם המזון אינו ראוי למאכל לרוב בני אדם ומיעוטו דגנים ולא רובו והתערובת נעשתה לפני הפסח. אם המרכיב הראשון ברשימה על המוצר אינו דגנים זה מוכיח שהרוב אינו דגנים. ודאי שניתן להקל במזון שעשוי כיחידה אחת של כל מרכיביו ולא ניתן להפריד את החמץ משאר התערובת.