קנאת ה' מתוך אהבה

הרב אריאל לוי במאמר על הרב יעקב יוסף זצ"ל לקראת יום פטירתו שיחול בב' באייר.

הרב אריאל לוי , כ"ד בניסן תשע"ט

יהדות הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

טעות רווחת אצל המון עם שהמושג "קנאות" נתפס כעצבנות, התנשאות או לחץ. אך מי שרצה לראות נחת מהי, ילך לו אצל חכם יעקב יוסף זצ"ל ויראה את ישוב הדעת המופלג שלו. את השלווה שהוא הקרין. את "חכמת אדם תאיר פניו", את "אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו".

יכול היה חכם יעקב שהתענג מאד על לימוד התורה כל ימיו להיות שקוע בד' אמות של הלכה ולהסתגר בבית המדרש. מה לו ולמחלוקות? המחלוקת הרי אינה הולמת את אישיותו האצילית! מדון ומריבה אינם מנת חלקו. חפץ הוא בכל ליבו בטובתן האמתית של ישראל אוהבן של ישראל היה חכם יעקב זצ"ל.

אבל כשהייתה השעה צריכה לכך: “ויצא אל אחיו וירא בסבלותם". מתוך אהבתו את עם ישראל הוא גם הוכיח. קיים מצוות "הוכח תוכיח את עמיתך" בשלמות. אם היה צריך להרים קול זעקה גדולה על דבר חטא המרגלים, על פשע מסירת ארץ ישראל לגרועים שבאויבים, לא נשא פנים לאיש, והיה מקיים "לא תגורו מפני איש", "ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש".

מדבר היה בחריפות רבה על פושעי אוסלו, על מי שנתן נשק לצוררי עם ישראל הקמים על ה' ועל משיחו ואומרים "לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד", ועל הצורך לשוב בתשובה על שיתוף הפעולה עם המרצחים הארורים שגבה מחיר דמים יקר מעם ישראל.

קנאי אמיתי זך וטהור היה מורנו חכם יעקב זצ"ל לה' ולתורתו. ציווי התורה "קדושים תהיו" היה מול עיניו, וכשהייתה סטייה מדרך ה' בענייני קדושה וצניעות, התגבר כארי וקיים את דברי רבנו הקדוש החפץ חיים (ביאור הלכה תחילת או"ח סימן א) לא חש ללעג שלעגו עליו ולא התקוטט, “אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בענייני העיר ועל ידי זה יעבירו את העם מרצון ה' ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו, בכגון זה לא דיבר הבית יוסף מאומה ומצווה לשנואתם ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל, ודוד המלך ע"ה אמר "הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים". וכל זה בלי שמץ עצבנות. עם נפש רגועה ושקטה. וממשיך בלימודו. שוב בהתמדה. שוב במסירות, צולל בים ההלכה.

הסתלק חכם יעקב מאיתנו, והיה "בא בימים". כל ימיו מנוצלים היטב אך ורק לעשות רצון אבינו שבשמיים. נקי וזך. מסור להרבצת "דבר ה' זו הלכה" לרבבות עמך בית ישראל. מקנא לאלוקיו, לעמו ולארצו. אך השאיר לכולנו ירושה אדירה, ירושה עצומה. חסד גדול עשה איתנו ה' יתברך שבנו הגדול הרב עובדיה שליט"א סידר וערך את שיעורי אביו בהלכה מוקלטים על גבי דיסקים בצורה סדורה.

בכך השאיר לנו את האפשרות להתענג על קולו של חכם יעקב זצ"ל גם אחרי פטירתו, לסכם אותם בכתב, ולרכוש בקיאות בהלכה. כל אחד יכול. אין תירוצים. מי שיקבע עיתים לשמיעת שיעורי הרב בהלכה יכנס לעולם התענוגים. ומי שיכתוב אותם ויסכם אותם – יזכה ליישב ולסדר את מוחו.  (אפשר להשיג את סדרת שיעוריו המוקלטים בטלפון 050-44027229)

הלוואי ונזכה כל ימינו לעולם. “ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום". יחד עם זאת- הלוואי ונזכה לירושת מו"ר חכם יעקב בתרומיות מידותיו, בהארת פניו, בסבלנותו ובאהבת ארץ ישראל שלו. שנזכה להיות אמתיים. ללכת בדרך התורה. בלי לזייף.