למחות על החוצפה הנוראה

הרב עמיחי אליאש , ב' באייר תשע"ט

יהדות הר הבית
הר הבית
ערוץ 7

הרב אלישע וולפסון תקף את מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א על דבריו בענין הר הבית, ואף העז לתת לו מוסר כיצד צריך לכבד את החולקים עליו.

לפיכך חובה עלינו, ועל כל מי שיש בלבו יראת שמים וכבוד תורה, ותהא דעתו בענין הר הבית כך או כך, למחות על החוצפה הנוראה של רב צעיר לתת מוסר לשר וגדול בישראל רב רבנן מגדולי הפוסקים בדורנו. אך נוסיף ונראה גם שכל דברי התקפתו כלפי מרן הראשל"צ רצופים טעויות ואי דיוקים.

כך למשל הוא טוען שהרב ניסים זצ"ל התיר ליחידים להיכנס להר הבית "כמובא בספר 'הלכות קצובות לכלל ולפרט'", אך שוכח לציין שבספר הנ"ל מובא שהמקור לדברים הוא כתבה בעיתון ידיעות אחרונות במלאת שלושים לפטירת הרב ניסים.

כל בר בי רב מבין מה ערכה של כתבה בעיתון לאחר פטירתו אל מול הדברים הברורים שהרב ניסים פרסם בכרוז לאחר שחרור הר הבית: "מדורי דורות אנו מוזהרים ונמנעים מלהיכנס בכל שטח הר הבית כולו, פן ניכשל ח"ו באיסור חמור בפגיעה בטהרת המקום הקדוש הזה... לפיכך אנו חוזרים ומזהירים על מה שהזהרנו מכבר, שבל יהין איש ואשה להיכנס לכל שטח הר הבית".

הרב וולפסון מביא עוד שהרב אליהו זצ"ל קרא בכמה מכתבים להקים בית כנסת בהר הבית. אך כל המכתבים האלו נכתבו כשלושים שנה לפני פטירת הרב אליהו, לפני שהיה רב ראשי, ואילו כשהיה הרב הראשי וגם בכל השנים שאחר כך שוב לא חזר על קריאה זו, ואף קרא להקים את בית הכנסת סמוך להר הבית מחוצה לו, כפי שהעיד בספרו שו"ת הרב הראשי (תש"ן-תשנ"ג עמ' 26), ובכל פעם שנשאל רק הדגיש שאסור לחלוטין להיכנס להר הבית כולו, וכך כתב בספרו 'מאמר מרדכי לימות החול' פ"ט.

גם הדיוק של הרב וולפסון מלשונו של הרב עובדיה זצ"ל בספר 'חזון עובדיה' "והנכון שלא להיכנס כלל לשטח הר הבית", כאילו אין כאן איסור אלא רק נכון להימנע, הוא מופרך לחלוטין, כי הנימוק המובא שם הוא שאיננו יודעים את הגבולות, ולכן ברור שהתכוון לאיסור גמור, מלבד מה שסבר שגם מצד חשש המכשול יש לאסור באופן מוחלט, כלשונו בשו"ת יביע אומר ח"ה סי' כו: "כבר נמנו וגזרו והסכימו גדולי הדור בכל תוקף לגדור גדר ולהזהיר באזהרה חמורה לבל יהין שום אדם להיכנס לשטח הר הבית".

אפילו לגבי הרב גורן זצ"ל, שאכן התיר עליה למקומות מסוימים בהר, יש לציין שבהיותו רב ראשי לא רצה להתיר, מחשש למכשולות שונים, כפי שהוא עצמו מעיד בספרו, ורק אח"כ כת"ח פרטי התיר.

ולכן דברי הראשל"צ שליט"א, שכל הרבנים הראשיים אסרו את העליה להר, הם ודאי אמת וצדק, ונצדק קודש.

וכך גם דבריו של הראשל"צ ש"כבר מאות בשנים שלא העז שום אדם להיכנס בכל שטח הר הבית". כמובא לעיל גם הרב ניסים והרב אונטרמן כתבו שהאיסור הוא מדורי דורות, וגם מרן הראי"ה קוק זצ"ל כתב זאת באגרת תתע"ח, ובמאמרי בגליון האחרון של 'מעלין בקודש' גם הוכחתי את הדברים מבחינה היסטורית.