יום העצמאות – מעיין אדיר של אמונה

היום הזה הוא לנו מעין אדיר של אמונה. אמונה כפשוטה. ריבונו של עולם התגלה לנו במהפך האדיר שעשה עִם עם ישראל במאה השנים האחרונות.

הרב משה גנץ , ג' באייר תשע"ט

ביום העצמאות מטפסים על המגדל להתמצאות. כמו אדם ההולך בדרך סבוכה ותועה בה. הדרך מפותלת, והוא איננו יודע לאן היא מוליכה אותו.

הוא יכול לעלות אל המגדל. משם יראה שטח הרבה יותר גדול. ואז יקבל תמונה יותר ברורה על מצבו. אנחנו מסובכים בבעיות, כרגיל. והסבוכים מעוררים תהיות וחולשות.

אבל ביום העצמאות אנחנו עולים למגדל, ומשם רואים אופקים יותר רחבים של ההיסטוריה, ומקבלים פרופורציות נכונות.

המציאות הברורה והפשוטה היא, שאחרי אלפיים שנות גלות נוראה התקבצנו מארבע כנפות הארץ – וחזרנו הביתה. ולא היתה זאת סתם חזרה. זו היתה חזרה אחרי השואה הנוראה!

התחלנו במתי מעט, ועכשיו מרכזו של עם ישראל, מיליונים של יהודים נמצאים כאן. ברוך ה', עברנו ממצב גלות של "כצאן לטבח יובל" - כשאין דרך להתגונן - למצב שבו אנו מסוגלים להשיב מלחמה שערה.

וזכינו לריבונות. לנהל את חיי עמנו כרצוננו.

כל הצרות והסבוכים שלנו הם פרטים - אמנם קשים - בתוך ספור ההצלחה הגדול הזה.

והסבוכים אינם רק סבוכים ביטחוניים ופוליטיים. כל אלה נובעים מסבוכים רוחניים קשים. - וקודם כל מאי ההבנה היסודי של חלק מבוני הארץ ושל חלק מתושביה היום - מי אנחנו ומה אנחנו עושים כאן.

ואף על פי כן. כל אלה אינו אלא פרטים בתוך המציאות האדירה של - ברוך ה', חזרנו הביתה!

אבל עדיין לא אמרנו את העיקר. העיקר הוא, שהמגדל שלנו הוא ריבונו של עולם! "מגדול עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב".

שובנו הביתה אינו רק מציאות ארצית, אלא הוא התגשמות של הבטחה שמימית. - "ושב ה' א-לקיך את שבותך"!

וכך אמר ר' אבא (סנהדרין צח א): אין לך קץ מגולה יותר מזה שנאמר, "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא".

"קץ מגולה" פירושו הוא, שאין אתה צריך להסיק אותו מדרשה של פסוק, אלא אתה לומד אותו מן המציאות הגלויה לכל!

כשתראה שארץ ישראל נותנת פרותיה בעין יפה לבני ישראל השבים אליה מארצות גלותם - דע שמגיע הקץ!

על כן - המגדל שדברנו עליו בתחילה, כשם שהוא מאפשר לנו לראות את העבר, לראות את הדרך העצומה שכבר עשינו, כך הוא מאפשר לנו לראות גם את העתיד. אנחנו כבר נמצאים בתוך "הקץ המגולה".

צרות גדולות, גשמיות וגם רוחניות, יש לעם ישראל. אבל בע"ה נצא מהן. וככל שאמונתנו תהיה גדולה יותר ועמוקה, ומעשינו יהיו הגונים יותר וישרים, כך יקבל דבר ה' מעמד חזק יותר בארץ.

היום הזה הוא לנו מעין אדיר של אמונה. אמונה כפשוטה. ריבונו של עולם התגלה לנו במהפך האדיר שעשה עִם עם ישראל במאה השנים האחרונות.

אנחנו שמחים שמחה גדולה על התגלות קדוש ה' הגדול. ואנחנו מתפללים תפלה גדולה לרבש"ע שיזכנו לישועה שלמה בקרוב.

ומתוך יום המועד הזה אנחנו צריכים לשאוב כוחות להיות שותפים פעילים במעשה ה' הגדול אשר עשה.

להגדיל ולהעמיק את אמונתנו עד שתקרין לכל מרחבי עם ישראל.