תורת הראי"ה סותרת את תורת הגזע

עו"ד מנשה יאדו משיב לח"כ עופר כסיף שהשווה את תורת הרב קוק זצ"ל לתורת הגזע.

עו"ד מנשה יאדו , י"ד באייר תשע"ט

שלום עופר,

קודם כל יישר כח על כך שדנת במשנתו של הרב קוק, האדם הקדוש שרוחו ומשנתו שורה על דור דורים ותשרה עד לגאולה השלימה של עם ועולם.

אין לי ספק כי כל עיסוק במשנתו של הרב, אשר חזה את הגאולה ואת מהלכיה, מקרב כשלעצמו את הגאולה הנכספת, אשר היא משאת נפשו של כל פרט ופרט ומשאת הכלל.

מכל מקום, צוטטת כמי שאומר כי תורתו של הרב קוק תורת גזע היא על שום שמצאת בה מדרג מן הדומם לצומח לחי למדבר וליהודי. מניח אני כי עשית גזירה שווה מה אלו, ארים ארורים, שמו עצמם במיקום גבוה במדרג מעל בני אדם אחרים, תורתם המגונה תורת גזע היא, אף זה הקדוש והאציל קבע דירוג בין אדם לאדם ועל שום כך תורתו אף היא תורת גזע.

אז, הדברים אינם כך כי אף הפוכים הם בתכלית. מדרג אנשי תורת הגזע מעריך בני אדם לפי המבנה הפיזיולוגי שלהם ובכך קובע כי החומר גובר על הרוח, כי אדם שמבנה גולגלתו הוא מסוים או אורך האף שלו הוא מסוים הוא עליון מאדם אחר אשר אורך אפו הוא שונה, וכל עמלו כאדם לא יועיל לו להתעלות מעל מה שקבע לן חומרו גורלו. תורת הגזע מהווה שיא של הכפפת הרוח האנושית וצלם האדם לחומר האדם, וזו שפלותה העקרונית, זו תורה שהכפיפה את צלם האדם לאבולוציה של החומר והגיעה עד כדי תצורות פעולה הרסניות כידוע. 

ואילו כזה לעומת זה, שפל כנגד נשגב, מדכא כנגד מרומם, באה תורת הרב קוק, ושמה בלב הדברים את כוח הבחירה של האדם, כל אדם בין אם נולד כיהודי בין אם נולד גוי בין אם עשיר בין אם עני בין אם משכבה סוציו-אקונומית גבוהה לשכבה נמוכה, בין אם בעל שררה בין אם פועל פשוט יכול האדם להגיע מכוח בחירתו החופשית לשיא מדרג האדם, "ממזר תלמיד חכם עדיף מכוהן גדול עם הארץ".

לא גזע ואף לא שושלת יוחסין, לא תפקיד ולא שררה הם אלו שמציבים אדם בראש מדרג הבריאה כי אם הבחירה החופשית שבצלם ניתנה, היא זו שתציב את האדם ברום או בשפל, וכל אדם לפי בחירתו וככל שיחפץ להתקרב אל בוראו שבצלמו בראו ולעובדו יתקדם על סולם הברואים עד שיגיע לפסגתו, ועקיבא בן יוסף, ורבי מאיר בעל הנס כולם בני גרים היו וממשנתם שותה ומתקיים העם היהודי מזה דורות.

אם כן לא רק שמדרג האדם במשנת הרב קוק לא דומה חלילה למדרג תורת הגזע אלא שמדרג האדם במשנת הרב קוק הוא שסותר את כל תורת הגזע, הגזענים אמרו שאדם כבול בגזעו ואילו היהודים אומרים כי גורלו של אדם נתון לבחירתו ולצלמו.

זה לעומת זה ברא השם.

בתפילה שנזכה לראות באנושות השבה אל מקור מחצבה בורא עולם בעם מקדש חומר בצורה, בצלם ובבחירה