יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ

עודד משה , א' בסיון תשע"ט

יהדות עודד משה
עודד משה
צילום: יח"צ

"תנו רבנן: האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אישה וללמדו אומנות... רבי יהודה אומר כל שאינו מלמד את בנו אומנות, מלמדו ליסטות. ליסטות סלקא דעתך? (רש"י: "והלוא ישב ולא לימדו כלום?!" ) אלא כאילו מלמדו ליסטות. (רש"י: דכיוון דאין לו אומנות, ויחסר לחמו, ילך בפרשת דרכים, וילסטם את הבריות)"  (קידושין כ"א, א )

העולם המודרני הולך ומתפתח – הטכנולוגיה חודרת לכל תחומי החיים, מציאות שהייתה נכונה לאתמול בערב- כבר לא רלוונטית בבקרו של יום המחר. רובנו שואפים להעניק לילדינו חינוך תורני משמעותי: יראת שמים, אהבת העם והארץ, מידות וערכים – דברים יקרים ונעלים. האם רק לכך כיוונו חז"ל? 

הרב יהודה זולדן (קידושי תורה, חלק ב) מסביר במאמר מקיף ומפורט את חובת האב ללמד את בנו אומנות, כאשר הוא מציין כי החובה ללמד אומנות הינה מצווה מדאוריתא.

 בהמשך הסוגיא במסכת קידושין מדגישה הגמרא שעל הבן לרכוש אומנות כדי שיוכל לשאת אשה ולפרנסה כראוי, כלומר הוא צריך להוות עוגן כלכלי למשפחתו.

 הרמב"ם מתייחס לנושא, בהלכות תלמוד תורה ( הל' ת"ת ג', י' ) "כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה – הרי זה חלל את השם ובזה את התורה ...ועוד צוו ואמרו: אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות.

גם בשולחן ערוך וברמ"א מודגש הנושא. כך לדוגמא כותב הרמ"א:(י"ד, הלכות ת"ת ס' רמ"ו)  "... ומעלה גדולה למי שמתפרנס ממעשה ידיו שנאמר: יגיע כפיך כי תאכל וגו' כל המשים על לבו לעסוק בתורה ולא לעשות מלאכה, להתפרנס מן הצדקה, הרי זה מחלל השם ומבזה את התורה... וכל תורה שאין עמה מלאכה גוררת עוון וסופו ללסטם הבריות..."

הראי"ה קוק (אורות עמ' ע"ז ) כותב שעם חזרת עם ישראל לארצו  "אנו נדרשים להכשיר דור שמלא בתורה, חכמה, ערכים ויראת שמים, ומתוך כל זה, עוסק בכל אותם מקצועות מעשיים בהצלחה וברצינות ראויה. הקריאה והחובה המוטלת על כל אב לאפשר לבנו ללמוד מקצוע ולהיות כשיר לפרנס את עצמו ואת משפחתו... בניין חיי הכלכלה והתעשייה במדינת ישראל כאמור הוא חלק ממצוות ישוב הארץ..."

לסיכום: ניתן לראות שחז"ל רואים את לימוד האומנות (מקצוע) כחלק מבניין האישיות של האדם. העמדת יסוד כלכלי לפרנסת הבית הוא הבסיס להקמת משפחה פרודוקטיבית, תורמת לעצמה ולחברה הסובבת.

המרכז התורני טכנולוגי נחלים רואה  את יעודו לאור הסיכום לעיל. המרכז מהווה מקום יחודי לבני הציונות הדתית המחנך את הנערים לגדול כבני תורה תוך רכישת מקצוע לחיים, בבחינת "לעשות לו דירה בתחתונים" כמאמר הרב שניאור זלמן מלאדי.

תלמידנו מסיימים את לימודיהם עם תעודות הסמכה של משרד העבודה, וביכולתם להשתלב באופן מידי ביחידות מובחרות בצה"ל ובמקומות מעולים בעולם התעשייה. אין לך קידוש השם גדול מזה.