יום הפיוס

הרב דב ביגון , ג' בתשרי תש"פ

יהדות יהודים עטופים בטלית בתפילה
יהודים עטופים בטלית בתפילה
צילום: מרים צחי

לפני שהכהן מברך ברכת-כהנים את המתפללים בבית הכנסת, הוא מברך ברכה מיוחדת: "ברוך אתה ד' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצוונו לברך את עמו ישראל באהבה".

והטעם שאומרים באהבה משום שכתוב בזוהר הקדוש: כל כהן שאינו אוהב את העם, או העם אינו אוהב אותו, לא ישא כפיו (שו"ע או"ח, קכח יא, באר היטב כ). ברכת הכהן באה מכוח האהבה. הכהן מכיר ויודע ומאמין שהקב"ה אוהב את עם ישראל, כפי שאנו מברכים בכל יום "הבוחר בעמו ישראל באהבה" (ברכות ק"ש), ותפקידו ככהן להמשיך את האהבה הזאת על עמו ישראל בברכותיו. יום הכיפורים כשמו כן הוא, יום הכפרה והסליחה, יום הטהרה. "כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני ד' תטהרו".

לב לבו של היום, שיא היום, הוא עבודת הכהן הגדול בקודש הקודשים. זה המקום והזמן שבו מתגלה נשמתו הטובה והאוהבת של אהרן הכהן כפי שנאמר עליו "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (פרקי אבות א). 

עניין הכהן האוהב והנאהב, לא שייך רק לכהנים אלא לכלל ישראל, לנשמת האומה שהיא כולה ממלכת כהנים ככתוב "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות יט, ו).

נכון לעכשיו, ביום הכיפורים שהוא יום התשובה, הסליחה והטהרה, לפרט ולכלל, עלינו ללכת בדרכו של השי"ת הבוחר בעמו ישראל באהבה ולאהוב את ישראל, להיות מתלמידיו של אהרון הכהן האוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

ובפרט בדורנו יש להתחזק ולחזק את האהבה כדברי הרב  קוק זצ"ל: "ביותר צריכה אהבת ישראל להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת ישראל בכל תוקף ועוז. להבחין שעם כל זה כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלקיו, להסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל ושמשכנו גם כן בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאז אשר סרה הרבה מדרך ד'" (אורות קמח).

מתוך אהבת ישראל נזכה לראות עין בעין כיצד מביא הקב"ה גואל לבני בניהם למען שמו באהבה.

בברכת גמר חתימה טובה 

ושנה טובה ומתוקה 

מהמצפה לתשובה שלמה ולישועה שלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"