גל החקיקה של סדום

הרב צבי יהודה קוק היה חבר בליגה נגד כפיה דתית, אנו נגד כפיה ואלימות דתית כלשהיא, דרכנו היא של אהבה ואמונה.

תגיות: יהודה ולד
יהודה ולד , י"ז בחשון תש"פ

נושא החקיקה החילונית והדתית בכנסת ישראל ופסיקות בתי המשפט בסוגיות זהותה היהודית תופסות מקום נכבד בשיח הישראלי.

אחת הנקודות המרכזיות שלדעתי מטושטשת בשיח זה - היא ההבחנה בין הפרט והכלל, בין האזרח לבין המדינה.

ברמה האישית אין אנו נכנסים לביתו של אדם פנימה ולאורחות חייו האישיים, הרב צבי יהודה קוק היה חבר בליגה נגד כפיה דתית, אנו נגד כפיה ואלימות דתית כלשהיא, דרכנו היא של אהבה ואמונה.

אבל ברמה הממלכתית, כמדינה שדרך חוקיה וכלליה מעצבת את זהותה יש להיאבק בכל כוחנו על המרחב הציבורי.

הבחנה זו אינה חדשה. בפרשת השבוע אנו קוראים על חטא סדום. ברור שאנשי סדום היו רעים וחטאים. "זעקת סדֹם ועמֹרה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד" (בראשית יח כ).

אך מה היה חטאם? זאת גילה לנו נביאנו יחזקאל: "הנה זה היה עוֹן סדֹם אחותך… ויד עני ואביון לא החזיקה" (טז מט), כלומר לא קיימו מצוות צדקה. לא לתת צדקה זה ודאי לא טוב, אבל האם זו סיבה מספקת לשרוף את כל העיר?

באים חכמינו ז"ל ומסבירים, שלא מדובר כאן על סירוב תושבי העיר לתת צדקה, אלא על חוק שאסר מתן צדקה. והעובר על החוק ייענש. 

זאת חטאת ציבור, כפי שמלמדנו רבי יצחק עראמה בעל העקדת יצחק: "החטא הקטן, כשיסכימו עליו דעת רבים והדת נִתנה בבתי דיניהם שלא למחות בו, הנה הוא זימה ועוון פלילי וחטאת הקהל כולו, ולא ניתן למחילה, אם לא בפורענות הקהל כמו שהיה... עוון סדום, כמו שביארנו, שהם ובתי דינים שלהם הסכימו שלא להחזיק יד עני ואביון" (עקדת יצחק, שער כ).

יש חולשות בעולם, יש אנשים פרטיים שאינם שומרים תורה ומצוות. אבל כשהחולשה הזו מקבלת גושפנקה ואישור ציבורי על ידי הכנסת, בתי המשפט ומנהיגי הציבור זה הופך את החטא הפרטי לכללי, את החולשה לנורמה, את החיסרון לאידיאל.

החשיבות לשמור על הציבוריות הישראלית נאמנת לזהותה היהודית של המדינה ולא לאפשר חקיקה חילונית שנוגדת את מסורת ישראל היא בדמנו כדי להמשיך ולהאיר את האור המיוחד של עם ישראל בעולם עד לקיומה כממלכת כהנים וגוי קדוש, אכן יש להבחין בין חקיקה אקטיבית חיובית לבין בלימת חקיקה שלילית, יש צורך לשקול את ההשלכות הנלוות למהלכים ציבוריים ולהתייעץ עם גדולי ישראל.
 
כל אדם יכול לחיות לפי תפיסת עולמו אך לא נאפשר לו לגרור לשם את כל עם ישראל .