מרוקו, ארץ הקודש?

הרב חיים מרקוביץ , ו' בכסלו תש"פ

בשבוע שעבר התפרסמו באתר ערוץ שבע דברים בשם הרב יאשיהו פינטו בשבח הקדושה של מרוקו, "הקב״ה ברך את הארץ הזאת ואת המלכות, שתהיה מבורכת, כברכת ארץ ישראל. וכל מי שמבין וכן כל מי שרזי שמים בהירים לו יודע, שבמקום הזה יש דבקות עצומה, ואפשר להשיג השגות רוחניות שבעוונות הרבים היום קשה להשיג בארץ הקודש." 

וקשה להאמין שהדברים הללו נכתבו על ידו, הגמרא כתבה על סנחריב: "א"ר יוחנן מפני מה זכה אותו רשע לקרותו אסנפר רבא ויקירא? מפני שלא סיפר בגנותה של ארץ ישראל שנאמר: "עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם". (סנהדרין צד.) ולא אמר ארץ מוטבת מארצכם. (רש"י) לעומתו טעו בני ישראל ו"ספרו בגנותה של ארץ ישראל" ואמרו שהגלות יותר טובה מארץ ישראל. 

בוודאי לא היו נעלמים ממנו דברי אור החיים הקדוש שכתב:. (דברים כו א) "והיה כי תבא אל הארץ. אמר והיה לשון שמחה, להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ'". ומה שכתב אור החיים הקדוש על מרוקו שהיא טמאה "כי ארץ העמים היא טמאה היא ועפרה ואפילו אוירה (שבת טו) ואין לך מקום שיקרא טהור זולת ארץ הקדושה"  (ויקרא ו ב). עוד כתב על מעלת ארץ ישראל: "אוירה של ארץ ישראל מחכים ומטהר הנפש" (ב"ב קנח ב. ויקרא יט כג), וכן כתב "נשבע ה' לתת לנו היא ארץ ישראל שבאמצעותה ישיגו קיום התורה ומצות ומעשים טובים". (דברים כו ה) ועל כן עזב אור החיים הקדוש את מרוקו ועלה להתיישב בארץ ישראל. 

כן כתב הרה"ג צוף דב"ש - רבי דוד בן שמעון זי"ע, שעלה ממרוקו לארץ ישראל והיה מגדולי חכמי ירושלים בספרו שער החצר: "מעלה גדולה יש לארץ ישראל, ומי שיש לו בה חלק, חשוב הוא כחלק עולם הבא". (א). "מי שיש לו זכות של ארץ ישראל יכול להעביר את היצר הרע של עבודה זרה מן העולם". (ג) "כל הדר בארץ ישראל נקרא צדיק, הגם שאינו כפי שנראה לעינים, כי אם לא היה צדיק הייתה הארץ מקיאה אותו, כמו שכתוב: "ותקיא הארץ את יושביה", וכיון שהארץ אינה מקיאה אותו, בהכרח הוא שנקרא צדיק ואף שהוא בחזקת רשע". (כ). "ארץ ישראל יש לה בעצמה סגולה נפלאה ויחס גדול לקבול הניצוץ האלקי, והשגחה עליונה תתיחד באותה הארץ באופן נפלא, מה שאין כן בשום ארץ אחרת". (מ).

גם מה שכתבו בשמו על מעלת מרוקו לא יתכן. שכך כתבו על מרוקו: "יותר מאלפיים שנים שיהודים חיו פה בביטחון" וזה סותר מה שכתב אור החיים הקדוש על תושבי מרוקו הערבים: "על אשר עינונו בני עולה ויסרונו ביסורי נקמה ובפרט בני המערב הפנימי אין לך כוס מר שלא הטעימו תמיד" (ויקרא ו). 

וכותב שם שהם יותר גרועים מגלות מצרים. "היסורין והעינויים אשר צררו אותנו, ואם באת לראות הוא יותר מגלות מצרים". ולעומת מצרים "והן גלות ישמעאלים אשרי מי שלא ראם משעבדים וממררים חיי ישראל, ולא די שלא יתנו שכר אלא עוד שואלים ממנו מדוד והבא, ועוד אדם נגזל במה שיש לו והם תובעים ממנו מה שאין לו, וכוס זה ישקוהו עד שימות".

וכן כתב ר' יצחק בן יעיש הלוי שחי במרוקו לפני מאה וחמשים שנה "תעה לבבנו, פלצות אחזתנו, צירים אחזונו כצירי יולדה, על גורלנו המר, ארץ הדמים הלזו, עמק הרפאים אשר ישופך בקרבו דם צדיקים, ארץ אשר לא שבעה מדם נקיים ולא אמרה די, ארץ רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה, ארץ זבת חלב ודם בני שם המוגרים ארצה כנהר שוטף וקולם זועק מן האדמה". ואם "עשרה קבין של צרות ירדו לעולם, תשעה לקחו יהודי מרוקו".

אשר על כן, אנו בטוחים שלא הרב יאשיהו פינטו שליט"א כתב דברים אלו אלא תלמיד טועה כתבם בשמו. ומבקשים מהרה"ג יאשיהו פינטו שליט"א שיבהיר כי אינו עומד אחרי הדברים החמורים הללו, ויעשה כן לכבוד אור החיים הקדוש, לכבוד אבותיו הקדושים ולכבודה של ארץ ישראל.