הגענו עתה לראשית עיקר התורה

הרב יואל קטן , ד' בשבט תש"פ

ברוכים הבאים לראשית התורה ה'אמיתית'.

כל מה שהיה עד עכשיו, כל הסיפורים והדיבורים של ספר בראשית וראשית ספר שמות, היו הקדמה יפה לתורה, הקדמה שבאה רק ללמד אותנו קצת ממידותיו של רבש"ע, כדי שאם יבואו גויים ויגידו לנו 'ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעת עממים', נוכל להשיב להם, מהמעט שאנו מכירים את דרכיו של רבש"ע מספר בראשית וראשית ספר שמות הנ"ל: 'כל הארץ של הקב"ה, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונטלה לנו'.

שימו לב, אנחנו לא אמורים להשיב להם שהארץ הייתה של אבותינו אברהם יצחק ויעקב כי כך כתוב בספר בראשית, וזה גם לא מעניין אותם, וגם לא שאבותינו חפרו שם בארות, והקימו בה מזבחות, ועבדו שם את ה', ופרסמו את שמו, וקראו בכל מקום 'בשם ה' א-ל עולם', וציוו את בניהם שנולדו בה לשמור את דרך ה', וכו' וכו' – כל זה לא מעניין את הגויים המשמיצים האלו. אלא כל ספר בראשית ותחילת ספר שמות הוצגו לפנינו ע"י רבש"ע כעין הקדמה לתורתנו הקדושה רק כדי שנוכל להשיב בקיצור: 'ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו'.

וכאן הבן שואל: האמנם תשכנע תשובה זו את המשמיצים? האם בזה הם יירגעו? האם בעקבות שמיעת תשובת המחץ הזו הם ירימו את שולי שמלותיהם וינוסו ויעזבו אותנו בשקט? האם כבר לא נהיה ליסטים בעיניהם? קשה להניח. אם כן צ"ע, מה הועיל רבש"ע בתקנתו? איך יתכן שכל ספר בראשית וראשית ספר שמות הובאו לפנינו רק כדי שנוכל להשיב על ההשמצות של הגוים שאנו ליסטים - בתשובה כ"כ לא משכנעת?

ויש לומר שהתשובה הזו בכלל לא באה לשכנע את הגוים. היא באה לשכנע את היהודים. הגוים משמיצים כי דרכם להשמיץ, והם ימשיכו להשמיץ גם אם נשיב להם כל מיני תשובות חכמות ומחוכמות וצודקות בתכלית. התשובה מיועדת לנו, לבנינו, לאחינו כל בית ישראל לדורות עולם.

הגוים המשמיצים מכניסים לעיתים גם ספק בלבבותינו - האם אמנם אנחנו 'בסדר'? האם ההתנגדות העזה של הגוים אלינו אינה מצביעה שיש אצלנו בכל זאת משהו לא תקין? אולי באמת אנחנו קצת גזלנים? אולי אנחנו לא מוסריים? אולם גם להם יש זכות ל'הגדרה עצמית' בארץ ישראל?

בא הקב"ה ואומר לנו בכל המעשים שבספר בראשית וראשית ספר שמות שיש עלינו להשיב לעצמנו את התשובה האמיתית: כל הארץ של הקב"ה, ואת זה רואים במעשי בריאת העולם ובכל הסיפורים של ספר בראשית וראשית ספר שמות ועשרת המכות והלאה עד סוף כל התורה כולה, והוא זה שקבע שעם ישראל הוא עמו, והוא זה שקבע שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וברגע ש'שלם עוון האמורי' הוא הביאו אותנו אל הארץ הקדושה וציווה אותנו להשמיד את שבעת העממים מתחת השמים, ולכן אנחנו לא ליסטים. נקודה.

אבל לא רק את זה קבע הקב"ה. הוא גם זה שקבע 'השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם – וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים... ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר ה' אלוקיכם נותן לכם'. יש כללים ויש חוקים, ויש דין ויש דיין.

כנראה סבר רבש"ע שאם התורה הייתה מתחילה ב'החודש הזה לכם' כפי שלכאורה היה צריך - שהרי שם ראשית מסירת המצוות לעם ישראל, וכל המידע שבספר בראשית וראשית ספר שמות היה ידוע לנו רק מסיפורים ומדרשים וכד' – היה לנו קשה יותר להפנים את התשובה האמיתית שלנו לעצמנו מול טענות קשות של הגוים שאנו גזלנים, אחרי שהקב"ה בעצמו גם גירש אותנו מאותה ארץ שהוא נתן לנו, ואם כן במה אנו טובים עכשיו יותר משבעת העממים?

והתשובה האמיתית היא שגם כאשר אנו מגורשים מארץ ישראל במשך אלפיים שנה, והגוים עונים תשובה נכונה לשאלה 'על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת... על אשר עזבו את ברית ה' אלוקיהם' וכו' – עדיין אנו יודעים שהכל זמני, ושארץ ישראל שייכת לעם ישראל – כך מפורש בראשית התורה, ושכאשר יהיה רצונו להיטיב לנו ישיב ה' את שביתנו כאפיקים בנגב, והזורעים בדמעה ברינה יקצורו.

'אשר בחר בנו מכל העמים'. בחירה שאינה חוזרת, בחירה היסטורית, בחירה שעשתה את עם ישראל למה שהוא. וכל העמים מקנאים בבחירה הזו, וכל הדתות מנסות 'לגנוב' את הבחירה הזאת מאתנו, אבל בזכות ספר בראשית וראשית ספר שמות וכל התורה כולה אנו יודעים את האמת – אנחנו עם הבחירה, והם ליסטים שמנסים לקחת את התואר הזה מאיתנו, אבל זה לא ילך.

וזה מה שקורה עכשיו בימים אלו ממש, בימים שאנו מתחילים את התורה ה'אמיתית' במצוה הראשונה שניתנה לעם ישראל – 'החודש הזה לכם ראש חודשים', כשאנו מוכנים ומזומנים לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל המצוות המעשיות שהם חיינו ואורך ימינו, בביטחון גמור בהבטחותיו של רבש"ע להשלמת קיום בריתו – החזרת ארץ ישראל לעם ישראל.