מטבע של אש

כל שקל שאדם מרוויח ביושר, הוא עולה תחת כיסא הכבוד, אבל זה רק חצי, החצי השני כידוע לכולנו הוא סייעתא דשמיא

הרב יצחק נריה , כ"ה בשבט תש"פ

חז"ל מתארים מעט מאוד את הקשיים של משה רבנו ע"ה, איש אלוקים שהוציא את ישראל ממצרים. עשר המכות, קריעת ים סוף, מתן תורה והעליה אל ההר שלוש פעמים ללא אכילה וללא שתיה.

עובדות אלו מספיקות לכל בר דעת להבין איזו דמות פלאית הוא היה, אם נוסיף לזה שכל מאה עשרים שנותיו לא כהתה עינו ולא נס ליחו, ממש איש פלא.

כמובן שעל שאלותיו- תמיהותיו של משה רבנו יש לעיין (לא פחות מצ"ע של גדולי האחרונים), והנה מתאר המדרש כאשר הקב"ה אומר למשה שהוא ישא את ראש בני ישראל על ידי מתן מחצית השקל. מתקשה משה בפרשת מחצית שקל, עד שהראה לו הקב"ה מטבע של אש! מה הייתה הקושיא ומה התשובה?

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא, פרשה י"ב: 
"א"ר יהודה בר סימון בשם ר' יוחנן. ג' דברים שמע משה מן הקדוש ברוך הוא והרתיע לאחוריו כיון שאמר לו ונתנו איש כופר נפשו, אמר משה מי יוכל ליתן כופר נפשו (איוב ב). "עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" ועדיין אינו מגיע שנאמר (תהלים מט) "אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלהים כפרו ויקר פדיון נפשם" אמר לו הקדוש ברוך הוא איני מבקש לפי כחי, אלא לפי כחן זה יתנו, א"ר מאיר נטל הקדוש ברוך הוא כמין מטבע של אש מתחת כסא הכבוד והראה לו למשה זה יתנו כזה יתנו".

למקרא המדרש השאלות רק מתרבות, וכי יש אוצר של מטבעות מתחת כיסא הכבוד כביכול?

אני מבקש להדגיש נקודה אחת, בהתבסס על ההסברים של האדמו"ר הזקן והשפת אמת.  כל אחד ואחת מאיתנו, שטורח ועמל לפרנסתו ופרנסת אנשי ביתו, משקיע את תמצית חייו ומיטב שנותיו להרוויח את לחמו ביושר. הכסף הזה הוא תמצית הכוסף, למצער אפשר לראות בו סתם מטבע, אבל אפשר לראות בו גם את האש, של הקימה בבוקר, של החזרה מאוחר, של הצעקות מהבוס, והגערות מהקליינטים, של ניסיונות וכישלונות עלבונות והצלחות, זהו לא סתם מטבע, זה מטבע של אש! תמצית חייו של אדם.

כל שקל שאדם מרוויח ביושר, הוא עולה תחת כיסא הכבוד,  אבל זה רק חצי, החצי השני כידוע לכולנו הוא סייעתא דשמיא, "וברכתיך בכל אשר תעשה", אנחנו מתאמצים והקב"ה מצליח מעשינו. 

נכון שאדם מוכן לשלם את כל שיש לו עבור חייו, אבל הקב"ה לא צריך את המטבע שלנו, "לא לפי כוחי, אלא לפי כוחם".

המטבע של אש לא בא רק ללמד על עצמו, הנותן מחצית השקל נותן את תמצית חייו, ובכלל לא משנה מה הוא הסכום, המחצית השקל זה נשיאת ראש, להרים את המבט, לא לשקוע למטה. 

זהו ההבדל בין אדם לבהמה- אדם מתבונן לגובה, וזוכר שהקב"ה מצפה מכל אחד מאתנו שלא רק בפרנסה תבוא לידי ביטוי האש, אלא בכל חיינו להיות אש! ומהי אש? אש באופן קבוע שואפת כלפי מעלה.