לתרום לעצמנו באמצעות בניית בית ה' בביתנו

תגיות: קריית ארבע
הרב אברהם יצחק שוורץ , ג' באדר תש"פ

"ויקחו לי תרומה". הפרשה פותחת בציווי לתת תרומה לבניית המשכן, אבל במקום לצוות על מתן תרומה, מצווה התורה שייקחו תרומה- משמע שהתרומה נלקחת אליהם, והדבר תמוה.

הגר"א מתרץ על פי המדרש שאומר ביחס למצוות צדקה: "יותר משבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית". היינו, שהנתינה היא הדבר הכי גדול שהנותן מקבל לעצמו. כדבריו של מונבז המלך שתקפו אותו על כך שבזבז את אוצרות אבותיו לצדקה: "אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה, אבותי גנזו דבר שאין עושה פירות ואני גנזתי דבר שעושה פירות".

וכן, ברמב"ם בהלכות מתנות עניים נאמר: "לעולם אין אדם מעני מהצדקה, ואין דבר רע ולא היזק בשביל הצדקה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום, כל המרחם מרחמין עליו". הכוונה היא שמיד עם הציווי לתרומה מגלה לנו התורה שהנתינה היא קבלה, לקיחה של הנותן, ולכן "ויקחו לי תרומה".

פירוש נוסף ל"ויקחו לי תרומה" מובא במדרש רבה: "יש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו? אמר הקב"ה לישראל: מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה שנאמר "וייִקְחוּ לִי תְּרוּמָה".

משל למלך שהיה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה. ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו. אמר לו: בתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך. אלא זו טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שאיני יכול להניח את בתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: נתתי לכם את התורה, לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלוה איני יכול. אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ".

עולה מהמדרש שהפירוש לויקחו לי תרומה הוא שעם ישראל כביכול לוקח את הקב"ה אליו הביתה, היינו שהקב"ה הוא התרומה. ואיך זה קורה? על ידי התורה, שהבית שלנו יהיה בית של תורה, ועל ידי זה אנחנו עושים מקדש ובונים בית לה' בתוך הבית שלנו. 

העולה מן האמור הוא שגם היום כשלא זכינו עדיין לבנית בית המקדש ולתרומה למקדש, אבל שני היסודות הללו קיימים בתוכנו, בבתינו: בניית בית לה' על ידי החיבור לתורה של הבית שלנו, ותרומה על ידי כל נתינת צדקה שלנו.

יהי רצון שנזכה שבנית המקדש הפרטי שלנו תתאחד עם בנית שהמקדש הכללי על מכונו במהרה בימינו אמן.