הערב-רב

מה שמניע אותו היא שנאה פנימית מהותית לעם ישראל

בנימין יוחנן נקר , י"ד בכסלו תשס"ז

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

לאורך כל הדורות אנו רואים יהודים שהתאכזרו כלפי יהודים אחרים עד כדי מסירת ממונם, ואפילו את חייהם, בידי גויים אכזריים. גם בימינו אנו רואים תופעה קשה שבה שופטים, שוטרים, אנשי תקשורת וראשי עם מתאכזרים בצורה נוראה כלפי עם ישראל ובמיוחד כלפי ציבור המתיישבים, ועוזרים לאויבינו לפגוע בנו ולסכן את חיינו. המציאות לא מלמדת אותם לקח, והם ממשיכים בתהליכי ההתאבדות למרות כל התוצאות הקשות שאנו רואים בשטח. נראה שמה שמנחה את מעשיהם איננה טובת העם היהודי, אלא שנאה קשה לכל מה שקשור לתורה וליהדות ולמייצגים אותה. זוהי למעשה תכונתו של עמלק שמה שמניע אותו היא שנאה פנימית מהותית לעם ישראל ולכוחות הקדושה שבעולם.


לאורך כל הדורות אנו רואים יהודים שהתאכזרו כלפי יהודים אחרים עד כדי מסירת ממונם, ואפילו את חייהם, בידי גויים אכזריים
תורת הקבלה מסבירה לנו שבימי שיבת ציון וחזרת העם היהודי לארצו, לאחר הגלות הנוראה, להקים פה בארץ ישראל בית לאומי לעם היהודי, תהיה קבוצה קטנה של יהודים שתשתלט על עמדות המפתח בהנהגת המדינה: בבתי המשפט, בפוליטיקה, במשטרה ועוד, ושיהיה בהם "כוח עמלקי" של שנאה פנימית לכל מי שמייצג את התורה ואת היהדות. קבוצה זו תוביל מהלך של הכחדת כל זכר של היהדות מהמדינה, ותלביש את השנאה שלה בכל מיני הסברים משכנעים, שהיא כביכול פועלת לטובת עם ישראל (בשפה של הגר"א: היא תפעל בדרך של אחיזת עיניים ובעקיפין).

הרבה יהודים תמימים וטובים יפלו ברשת השקרים הללו עד שיבינו שמוליכים אותם שולל ומסכנים את חייהם ואת חיי כל היהודים במדינה. בזוהר כתוב שאותם אנשים יחרימו ויפגעו באנשים המאמינים בתורה (זוהר, נשא, קכ"ה, ע"ב).  הגאון מוילנא כותב ('קול התור', פרק ב', פסקה ב') שהם יתנגדו ליישוב ארץ ישראל ולהפצת התורה, וכן יעזרו לארצות הברית, לאיחוד האירופי, לפלשתינאים ולמדינות ערב לפעול למען סיכון קיומה של מדינת ישראל (הדברים נכתבו בשפה של תורת הקבלה, אבל לא קשה לתרגם אותם לשפה הפשוטה שכתבתי כאן). אותם יהודים נקראים בשפת התורה ערב-רב ואליהם יצטרפו יהודים משורש טוב שנדבקו מהם, ולא מבינים שהם משתפים פעולה עם כוחות הרשע (הגאון מוילנא קורא להם "אחינו שהחמיצו").
את הסכם אוסלו כבר חזה הנביא ישעיהו (ישעיהו פרק כ"ח פסוקים י"ד- כ"ב) :

"לכן שמעו דבר ה', אנשי לצון מושלי העם הזה אשר בירושלים. כי אמרתם כרתנו ברית את מוות ועם שאול עשינו חוזה (ובתרגום: ארי אמרתון גזרנא קיים עם קטולא ועם מחבלא עבדנא שלמא), שוט שוטף כי יעבור כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו... וכופר בריתכם את מוות וחזותכם את שאול לא תקום... והייתם לו למרמס. מדי עברו יקח אתכם כי בבקר בבקר יעבור ביום ובלילה והיה רק זועה... ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם כי כלה ונחרצה שמעתי מאת ה' אלוקים צבאות על כל הארץ".
ועל "גדר ההפרדה" התנבא כבר יחזקאל הנביא, כך לפחות נראה מהתוכן (יחזקאל פרק יג'):
 
" ויהי דבר ה' אלי לאמר: בן אדם הנבא אל נביאי ישראל ואמרת לנביאי מלבם (כלומר מדברים שקריים אשר בלבם) שמעו דבר ה', כה אמר ה' אלוקים: הוי על הנביאים הנבלים אשר הולכים אחר רוחם ולבלתי ראו ... לא עליתם בפרצות ותגדרו גדר על בית ישראל לעמוד במלחמה ביום ה'. חזו שוא וקסם כזב... הלוא מחזה שוא חזיתם ומקסם כזב אמרתם... יען וביען הטעו את עמי לאמר שלום ואין שלום והוא בונה חיץ והנם טחים אותו תפל. אמור אל טחי תפל ויפול היה גשם שוטף ואתנה אבני אלגביש תפולנה ורוח סערות תבקע ( כנראה הכוונה  לקאסמים  כפי שראינו בשנה האחרונה)... והנה נפל הקיר הלא יאמר עליכם איה הטיח אשר טחתם... והרסתי את הקיר אשר טחתם תפל... וכליתי את חמתי בקיר ובטחים אותו תפל ואומר אין הקיר ואין הטחים אותו. נביאי ישראל הנבאים על ירושלים והחוזים לה חזון שלום ואין שלום נאום ה' אלוקים".

כאשר העם יבין שמובילים אותו באחיזת עיניים של "תהליך שלום" למצב של סכנה קיומית הוא יתנתק מאנשי הערב-רב ויתחבר אל המהות היהודית הפנימית שבתוכו ולרצון להקים מדינה יהודית אמיתית, כפי שכתוב במסכת שקלים : "אין אדם יכול לעמוד על אופיה של אומה זו. נתבעין לעגל ונותנים... נתבעין למשכן ונותנים". 
 

כמובן שהתהליך ארוך ומורכב, ונראה שנעבור זעזועים לא פשוטים בדרך לכך, אבל זהו הכיוון הכללי. אנחנו צריכים לפעול על מנת שהשלטון יוחלף במנהיגים אמיתיים שיובילו את העם והמדינה בדרך יהודית אמיתית
כמובן שהתהליך ארוך ומורכב, ונראה שנעבור זעזועים לא פשוטים בדרך לכך, אבל זהו הכיוון הכללי. אנחנו צריכים לפעול על מנת שהשלטון יוחלף במנהיגים אמיתיים שיובילו את העם והמדינה בדרך יהודית אמיתית, והקב"ה יחליט אם המנהיג שיעשה את המהפכה יהיה משיח צדקנו או שיהיו מספר שלבים בדרך אליו. מכל מקום אנו צריכים לפעול גם בדרך הטבע על מנת שיתבצע השינוי בהנהגה, כמו שגם לגבי העלייה לארץ ישראל. הקב"ה דרש מאיתנו שנפעל בדרך הטבע ולא רק נצפה שהמשיח יופיע ויגאל אותנו מכל הצרות (וכמובן שיחד עם הפעילות אנו צריכים לצפות ולהאמין שמשיח יכול להופיע בכל יום כפסק ההלכה של הרמב"ם בהלכות מלכים פרק י"א, הלכה א').
 
לאחר שתתבצע המהפכה ואנשי הערב-רב יאבדו את שלטונם, הם יצטרכו להחליט האם הם חוזרים בתשובה ומצטרפים לעם היהודי ולמטרותיו לתקן עולם במלכות ש-ד-י על פי התורה הקדושה, או שהם ממשיכים ברשעתם. לפי רוב הדעות של הצדיקים חלק מהם יחזרו בתשובה ויצטרפו לעם ישראל, וחלק מהם ימשיכו ברשעתם ייפרדו מעם ישראל ויתבוללו בין אומות העולם ויהיו גם כאלו שילחמו נגד מלך המשיח (זוהר שמות ז' ע"ב). יש גם דעות קיצוניות הטוענות מצד אחד שהערב-רב אינם יכולים לחזור בתשובה ובהכרח יכחדו בגאולה השלמה יחד עם רשעי אומות העולם (הרב אשר זעליג מרגליות זצ"ל). ובכוון השני דעה האומרת שהערב-רב הצטרפו לעם ישראל ועתידים לעשות תשובה ולזכות לגאולה יחד עם כל עם ישראל (האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל).

אצל הראי"ה קוק זצוק"ל אפשר למצוא את כל שלושת האפשרויות. חשוב לציין שהערב-רב אינם עמלק, אלא יש בהם "כוחות עמלקיים" ואסור להפעיל נגדם אלימות פיזית.