הכנת גן הנוי לקראת שמיטה

שנת השמיטה מעניקה לנו הזדמנות להתקשר לקב"ה.

הרב גדעון בנימין , כ"ה באייר תשס"ז

ישנן מלאכות שאסורות בשביעית לחלוטין, ולכן יש לעשותן לפני שנת השמיטה. ישנן מלאכות שמותר לעשותן בשביעית כאשר הן "לאוקמי אילנא", מניעת נזק משמעותי מהאילן, אולם גם מלאכות אלו, לדעת רוב הפוסקים, יש להשתדל לעשותן לפני שנת השמיטה. ורק אם ייווצר צורך נוסף במהלך השנה, ניתן יהיה לעשות מלאכות אלו גם בשנת השמיטה.


ישנן מלאכות שמותר לעשותן בשביעית כאשר הן "לאוקמי אילנא", מניעת נזק משמעותי מהאילן, אולם גם מלאכות אלו, לדעת רוב הפוסקים, יש להשתדל לעשותן לפני שנת השמיטה
זריעה, נטיעה ושתילה:
רצוי להקדים ככל האפשר נטיעה ושתילה, כדי שמצב הצמחים בשמיטה יהיה איתן. כך נוכל להימנע מחלק מהעבודות בשמיטה והצמחים יעברו שנה זו בשלום.

1. אסור לנטוע עצי פרי בסוף השנה השישית, כיוון שאז יימנו שנותיהם למניין ערלה משנת השמיטה, והרואים יאמרו שהעץ נשתל באיסור בשנת השמיטה. לכן, עצים חשופי שורש מותר לנטוע רק עד ט"ו באב, השבועיים הראשונים מיועדים לקליטה. חודש אלול ייחשב כשנה, כדי שלעץ תימַנה שנה למניין ערלה כבר בתחילת שנת השמיטה.

2. עץ הנמצא בעציץ שאינו נקוב נחשב כנקלט באדמה, ולכן ניתן להעבירו עם גוש האדמה שעליו ולשותלו בקרקע עד כ"ט באב, כדי שחודש אלול ייחשב לו כשנה ראשונה למניין ערלה.

3. עץ הנמצא בעציץ נקוב דינו כנמצא בקרקע, ולכן ניתן להעבירו עם גוש האדמה שעליו ולשותלו בקרקע עד ראש השנה. בכל מקרה, יש לברר האם העציץ מוגדר כ"נקוב" או כ"אינו נקוב".

4. עצי סרק ושיחי נוי שאין נוהג בהם איסור ערלה: יש אומרים שמותר לנוטעם עד ראש השנה ויש אומרים שיש לנוטעם עד ט"ו באלול כדי שיקלטו לפני ראש השנה. הסיבה לכך היא כיוון שמלבד איסור מלאכה בשביעית, ישנו גם חיוב שהאדמה תשבות בשביעית (איסור חפצא), ואם הקליטה הייתה בשביעית האדמה לא שבתה. וראוי להחמיר במחלוקת זו.

5. ירקות וצמחי תבלין שהתחילו לצמוח בשביעית אסורים באיסור "ספיחים", ולכן יש לזורעם באופן כזה שינבטו מעל פני הקרקע לפני ראש השנה. שתילי ירקות וצמחי תבלין יש המתירים לשותלם עד ראש השנה ויש המתירים רק עד כ"ז באלול, כדי שייקלטו לפני ראש השנה.

6. פרחים וצמחי סרק חד שנתיים שאין להם ריח אין בהם איסור ספיחים, ולכן מותר לזורעם עד ראש השנה. ויש אומרים שמותר לזורעם רק עד כ"ז באלול, כדי שייקלטו לפני ראש השנה.

גיזום - בעצים ובשיחים יש לבצע גיזום לפני ראש השנה כדי להימנע מגיזום בשנת השמיטה: גיזום להפחתת נוף, גיזום לעיצוב בעצים צעירים, גיזום לחידוש, גיזום לדילול וכדומה.


כמו שבשבת אנחנו משתדלים לעשות את המרב לפני השבת כדי שלא להזדקק להיתרים דחוקים במשך השבת, כך ראוי הדבר גם בערב שביעית
דישון
- יש לתת מנות דישון סמוך לשנת השמיטה. יש מתירים להשתמש גם בדשנים איטי תמס, ויש אוסרים כיוון שלדעתם ישנו גם חיוב של שביתת קרקע כנזכר לעיל.

הדברת עשבים - יש לנקות את הגינה מעשבים לפני שנת השמיטה. כך נימנע מעישובים מיותרים לאורך שנת השמיטה.

שנת השמיטה מעניקה לנו הזדמנות להתקשר לקב"ה במשך שנה תמימה, דרך שביתה ממלאכה. כמו שבשבת אנחנו משתדלים לעשות את המרב לפני השבת כדי שלא להזדקק להיתרים דחוקים במשך השבת, כך ראוי הדבר גם בערב שביעית.

יהי רצון שה' ייטענו בגבולנו ובנחלתנו ונשמור שביעית בכל פרטיה ודקדוקיה.

המאמר הוא מתוך עלון "קוממיות".