לשלמות התורה

שני העמודים הגדולים האלו יחד הציבו שלמותה של תורה.

הרב אברהם מלמד , ב' בכסלו תשס"ח

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: אלבום משפחתי

לסקירת דמותם של שני המאורות הגדולים מרן הרצי"ה קוק זצ"ל ומו"ר הגר"א שפירא זצ"ל אשר יחד הציבו סמל לשלמותה של תורה.


דמותם הבהיקה בירושלים, עיר הקודש והמקדש, ובישיבה המרכזית העולמית ישיבת "מרכז הרב" אשר הייתה בסיס האם לכל הישיבות התורניות הלאומיות שהתפתחו ממנה מאוחר יותר
במשך יותר מ-50 שנה הבהיקה דמותם של שני מאורות הגדולים בשמי התורה ובשמי היהדות. דמותם הבהיקה בירושלים, עיר הקודש והמקדש, ובישיבה המרכזית העולמית ישיבת "מרכז הרב" אשר הייתה בסיס האם לכל הישיבות התורניות הלאומיות שהתפתחו ממנה מאוחר יותר.

שתי דמויות של שני הצדיקים, הלוא הם מרן מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל וראש הישיבה אחריו מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל, אשר גרו בשכנות זה לזה בשכונת "גאולה" בירושלים. חיו בבתים צנועים, מלאי ספרים, צנועים ופשוטים בהליכותיהם, ענקי תורה וקומה רוחנית. הם היו מרביצי תורה לדור הצעיר ולמאות התלמידים שלמדו בישיבת "מרכז הרב".

שתי דמויות אלו היו שונות, אך קשורות זה לזה. זה כוחו בגמרא ושיעורים הכללים, וזה תפקידו בהרבצת תורה, אמונה והדרכה רוחנית לדור. זה מורה דרך האמונה, וזה מורה דרך לימוד הגמרא. זה עוסק ברעיונות העמוקים של אמונת ישראל בדורנו, וזה עוסק בסברות אביי ורבא ובסברות המתחדשות של גדולי חכמי ישראל האחרונים.

וכמובן, יש להדגיש כי שניהם היו גדולים אמיתיים בתורה, תרי צנתרי דדהבא. הם היו מלאי חוכמה ועומק של תורה אשר הקרינו בעצם אישיותם את חכמתה של התורה, קדושתה וצדקותה. כמובן שכל גדול אמיתי בתורה הוא מלא בכל חלקי התורה: הלכה, אגדה, פנימיות וחיצוניות, מחשבה ומעשה, אלא שבכל זאת יש דגשים וכל אחד מיוחד בתחומו הוא.

מו"ר הרצי"ה זצ"ל, אף שהיה גדול בכל חלקי התורה, הקדיש את עצמו לעיסוק בהפצת מעיינות התורה הגואלת של אביו מרן הרב זצ"ל, בהרבצת תורתו ובהפצת ספריו ותורתו בע"פ ובכתב. כמו כן, הוא הקדיש את עצמו לבירור ההשקפה התורנית הנכונה על חיי עם ישראל המתחדשים בארצו לאחר כאלפים שנות גלות, בהכוונת הדרך להשתתפות עם מעשה ה' בעולמו, ובהבאת גאולה לבניו בבניין עמו וארצו.

לעומתו, מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל עסק בהעברת השיעורים הכלליים בגמרא, בהסברת "הקצות" ו"הנתיבות", וצלל לעולם התלמוד וסוגיותיו בראשונים ובאחרונים. זהו עולם הנגלה על חכמתו הגדולה והיקפו הגדול. הוא עסק בתורה המעשית אשר מעמידה עולם על תילו. במשפטי התורה וחכמתה המיישרים את שכל האדם ומכוונים אותו להיות "שכל של תורה" אשר מתוך כך כל הליכותיו הם על פי הכוונתה של תורה.


שתי דמויות אלו היו שונות, אך קשורות זה לזה. זה כוחו בגמרא ושיעורים הכללים, וזה תפקידו בהרבצת תורה, אמונה והדרכה רוחנית לדור. זה מורה דרך האמונה, וזה מורה דרך לימוד הגמרא
ואכן, אם נתבונן בדמויותיהם נראה כי יחד הם מהווים סמל לשלמותה של תורה ולשלמות הופעתה של תורה. שהרי לשני העמודים אנו זקוקים, לנגלה ולנסתר, לעולם המחשבה האמוני, ולעולם ההלכה התלמודי, לעומק אמונת ישראל בדורנו, לראיית מהלכי ד' בדורנו. להבין מה נדרש מעמנו בייחוד בדור זה, דור התקומה והתחיה ודור הגאולה והישועה. זהו דור שבו עם ישראל שב וחוזר אל נחלתו מימי קדם ומתחיל לבנות בה את ביתו הלאומי הכללי לאחר כאלפים שנות גלות, ויחד עם שיבה זו מתחדשת גם התורה ונגאלת יחד עם ישראל והופכת להיות "תורה של גאולה".

וכן, זקוקים אנו לדעת מהו הבסיס של התורה ועל מה נשענו אבותינו בכל הדורות, ומהי מעלתו הגדולה של התלמוד הבבלי המאיר את פרטי המציאות וסיבוכיה המעשיים לאורה של תורה והדרכתה. לא תהיה אפשרות להגביה בעומק ענייני האמונה ללא ידיעת והבנת הבסיס המעשי ההלכתי של התורה. היא הבסיס לכל, ועליו נשענים כל החידושים הגדולים באמונה. כפי שהרב צבי יהודה היה מתבטא שדבר ראשון אנו "יהודים של גמרא". וכן, כשהחל להוציא לאור את כתבי אביו מרן הרב, הוא הוציא תחילה את ספרי הלכותיו כדי להראות כי הכל מתחיל מעולמה של ההלכה.

ומצד שני, התורה הנגלית, עולם התלמוד וההלכה לבדו, בלא העומק של האמונה וים האגדה המחייה אותו ומרומם אותו ומראה את מגמותיו הכלליות העליונות, לא תהיה לו יכולת עמידה. בסופו של דבר הוא יתמוטט.  כך קרה לצערנו עת עזבו מרבית עמנו את מורשת התורה והמצוות שהיו נראים להם כפרטים ופרטי פרטים שאינם עוד קשורים לתיקון המציאות ולאידיאלים הגדולים של התקופה בעידן המודרני, ולא ראו את הקשר בין פרטי הפרטים לאורות הכלליים האידיאליים שצומחים מהם. כשאמרו לרב שפירא שיש חולשה בישיבות התיכוניות, אמר שצריך להגביר שיעורי אמונה.

ו
הם האירו את הדרך בחיזוקה של תורה מתוך הקישור העמוק לכלל ישראל, לארץ ישראל, ולרצון הגדול להופיע את התורה בכל גדולתה בקרב כל עם ישראל, ומתוך כך להגיע לתיקון הגדול ולגאולה השלימה שתבוא ותופיע במהרה בימינו
אכן, שני העמודים הגדולים האלו יחד הציבו שלמותה של תורה. צריך להציב גדולים בנגלה וגדולים בנסתר, גדולים ב'אורח משפט', וגדולים בכוזרי מהר"ל ו"אורות", ויחד בהרמוניה מלאה לבנות את עולמה של התורה בגדלות ובעוצמה. יש לבנות את עולמה המעשי התלמודי יחד עם העולם הרוחני הנשמתי, ולהאיר את אורה הגדול לבית ישראל. האור הכללי העליון, אור האידיאלים הרוחניים, אור תורה מציון, ואור תורת הגאולה אשר תאיר לכל העם והעולם כולו באור חדש, ותיתן חיים לכל החלק המעשי שבתורה.

כמו כן, אור הפרטי ההלכתי אשר יביא את האור הגדול לפרטי הפרטים ויציב את החיים על תיקונם, עד שתקום הסנהדרין ותנחה אותנו גם בעולם הזה כיצד יש להתנהג לפרטי פרטיו.

ויחד תופיע התורה בשלמותה, כפי שהראו לנו את הדרך שני המאורות הגדולים הללו לבית ישראל ולבית ישיבת "מרכז הרב", אשר במשך יותר מיובל שנים האירו בדמותם את עולמה של תורה, עולמה של תורת ארץ ישראל, ומתוך כך להגיע לתיקון הגדול ולגאולה השלימה שתבוא ותופיע במהרה בימינו.