דיינו

"דיינו" נוסף שהנהגנו לאומרו אצלנו בסדר ליל פסח.

פרופסור יואל אליצור , י"ז בניסן תשס"ח

חדשות אורח
חדשות אורח
צילום: iStock

"דיינו" נוסף שהנהגנו לאומרו אצלנו בסדר ליל פסח להודות לאל חי על ניסי תקומת ישראל המופלאים, ולהתפלל שנזכה להיות ראויים להם.

"לכן הנה ימים באים נאום ה'. ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הִדחתִּים שמם וישבו על אדמתם"

כמה מעלות טובות למקום עלינו:

אִלּוּ הוציאנו מן הגלות, ולא בנה לנו את המושבות הראשונות - דיינו.

אִלּוּ בנה לנו את המושבות הראשונות, ולא לימדַנו להתגבר על הקדחת - דיינו.

אִלּוּ לימדַנו להתגבר על הקדחת, ולא פיתח את היישוב העברי בארץ -  דיינו.

אִלּוּ פיתח את היישוב העברי בארץ, ולא הקים לנו את המדינה - דיינו.

אִלּוּ הקים לנו את המדינה, ולא עשה לנו צבא עברי מצוין - דיינו.

אִלּוּ עשה לנו צבא עברי, ולא עשה לנו ישועות גדולות ב"מלחמת השחרור" - דיינו.

אִלּוּ הושיענו ב"מלחמת השחרור", ולא קיבץ את כל נדחי ישראל - דיינו.

אִלּוּ קיבץ את כל נדחי ישראל, ולא פיתח לנו חקלאות ותעשייה - דיינו.

אִלּוּ פיתח חקלאות ותעשייה, ולא הביס את אויבינו ב"מלחמת ששת הימים" - דיינו.

אִלּוּ הביס את אויבינו ב"מלחמת ששת הימים", ולא נתן לנו את כל מרחבי הארץ - דיינו.

אִלּוּ נתן לנו את כל מרחבי הארץ, ולא העלנו להר הבית - דיינו.

אִלּוּ העלנו להר הבית, ולא חיזק את ידינו ב"מלחמת יום הכפורים" - דיינו.

אִלּוּ ב"מלחמת יום הכפורים" ניצחנו, ולא פתח את שערי רוסיה ואתיופיה - דיינו.

אִלּוּ פתח את שערי רוסיה ואתיופיה, ולא הצילנו מן הטילים של סדאם חוסין - דיינו.

אִלּוּ הצילנו משלושים ותשעה טילי סדאם, ולא הראנו במפלתו - דיינו.

אִלּוּ הִפִּיל את סדאם, ולא בנה לנו הרבה ערים, יישובים, קניונים וחניונים - דיינו.

אִלּוּ בנה לנו ערים ויישובים, ולא נתן לנו כב
ישים, אוטוסטרדות ושדות תעופה - דיינו.

אִלּוּ חננָנו דעה ובינה ואִלּוּ בחרנו בדרך הנכונה לקבל את מתנותיו בשמחה ורינה, ולהתהלך לפניו באמת ואמונה - דיינו.

על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו:

שהוציאנו מן הגלות, ובנה לנו את המושבות הראשונות, ולימדַנו להתגבר על הקדחת, ופיתח את היישוב העברי בארץ, והקים לנו את המדינה, ועשה לנו צבא עברי מצויין, והושיענו במלחמת השחרור, וקיבץ את כל נידחי ישראל, ופיתח לנו חקלאות ותעשייה, והביס את אויבינו ב"מלחמת ששת הימים", ונתן לנו את כל מרחבי הארץ, והעלנו להר הבית, וחיזקנו ב"מלחמת יום הכיפורים", ופתח את שערי רוסיה ואתיופיה, והצילנו מן הטילים של סדאם, והראנו במפלתו, ובנה לנו הרבה יישובים וגבעות, והצילנו מאלפי פצמ"רים וקסאמים
וברכנו בכב
ישים ואוטוסטראדות, שדות תעופה ונמלים, קניונים וחניונים.

הוא ינחֵנו בדרך אמת, ויצילנו ממשובה, ויחזירנו בתשובה, ויושיבנו באהבה על הארץ הטובה לכפר על כל עוונותינו.

"וזכרת את ה' אלוהיך כי הוא הנֹתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה"