שמחה ושמחת החג

בסוכות השמחה גדולה יותר ומגיעה לשיאה מבכל החגים.

הרב זלמן ברוך מלמד , י"ט באלול תשס"ח

בכל השנה אדם מצווה לעבוד את ד' בשמחה. אך יש ימים בהם השמחה מגיעה לשיאה. אלה ימי החגים.


עבודת ד' בלא שמחה, בעצבות, משולה לעבד שעובד את רבו במצב רוח קודר וזועף, הוא מגיש לרבו את ארוחתו בפנים חמוצות, וזה מקלקל את כל התיאבון ולא עוזר הדבר שהארוחה טעימה ושהאוכל מוגש בזמן ובצורה נאה
בכל השנה אדם מצווה לעבוד את ד' בשמחה, ואם הוא עובד את ד' בלא שמחה - עבודתו פגומה. על זה אמרה תורה: "תחת אשר לא עבדת את ד' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל" (דברים כח, מז). פסוק זה נאמר בפרשת התוכחה שהעונש של התוכחה אינו על של עבדו את ד' כלל, אלא על שעבדו אל ד' אבל שלא בשמחה ובטוב לבב.

השמחה מראה שלא חסר דבר. כאשר אדם עובד את ד' הוא מתחבר אליו ודבק בו; הוא מתקשר אל השלמות ולא יתן שלא יתמלא שמחה עליונה. ואם הוא אינו שמח, משמעות הדבר שעבודתו אינה שלמה, ועל זה התורה מוכיחה אותו ותובעת ממנו לעבוד את ד' בשמחה.

עבודת ד' בלא שמחה, בעצבות, משולה לעבד שעובד את רבו במצב רוח קודר וזועף, הוא מגיש לרבו את ארוחתו בפנים חמוצות, וזה מקלקל את כל התיאבון ולא עוזר הדבר שהארוחה טעימה ושהאוכל מוגש בזמן ובצורה נאה. הפנים החמוצות של המגיש הורסות את הכל. לעומת זאת, כאשר העבודה נעשית במאור פנים, בשמחה, זה נותן לווית חן לכל העבודה.

בחגים השמחה מגיעה לשיאה ובחג הסוכות השמחה גדולה יותר מבכל החגים, שנאמר: "חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך וגו'" (דברים טז, יג, יד), ובהמשך נאמר: "והיית אך שמח" (שם שם, טו).

כמה סיבות לשמחה זו: האחת, זהו זמן האסיף. אדם רואה את פירות עמלו ומתמלא הוא שמחה, והשמחה היא גדולה מפני שהוא שמח בד' שברכו בכל מעשה ידיו.

ס
שמחת המצוות בכלל ושמחת החג בפרט, אלו נותנים לנו את העוצמה הרוחנית להתמודד עם כל המשברים ולנצח אותם. בימים אלה ביטחון התקוה בגאולת ישראל מתגבר
יבה נוספת לשמחה היא מפני שזה עתה עברו הימים הנוראים - ראש-השנה ויום-הכיפורים והאדם נטהר ונזדכך. לפי המדרש (מדרש תהלים מזמור יד), זו המשמעות של מצות הלולב ומיניו. נטילת הלולב מסמלת את יציאתנו זכאים בדין. כשאדם שיוצא זכאי מבית הדין, הוא מביע עצמו בתנועת גוף שמפגינה כי אכן יצא זכאי. נענוע הלולב הוא הביטוי לכך. על מצוה זו נאמר "ושמחתם". "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ד' אלקיכם שבעת ימים" (ויקרא כג, מ).

שמחת המצוות בכלל ושמחת החג בפרט, אלו נותנים לנו את העוצמה הרוחנית להתמודד עם כל המשברים ולנצח אותם. בימים אלה ביטחון התקוה בגאולת ישראל מתגבר והננו אומרים במלוא פינו: "לשנה הבאה בירושלים הבנויה". "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל".