ממלכת כהנים וגוי קדוש

אפשר להתגבר מול הפיתויים בדורנו בתחום העריות.

בעז מלט , ג' בשבט תשס"ט

בעז מלט
בעז מלט
ערוץ 7

מדוע עם ישראל היה צריך להיוולד דווקא במצרים, ארץ שהייתה מקולקלת מאוד בעריות (כמו שאנו רואים גם בפגישת אברהם אבינו עם המצרים וגם בנסיון של יוסף עם אשת פוטיפר)? האם יש קשר בין ערוות מצרים לבין הריבוי המדהים של בני ישראל במצרים?
מכיוון שכך גלגלה ההשגחה שעם ישראל יוולד במצרים, אנו צריכים להבין את משמעות הענין .

והנה המהר"ל מפראג טבע לנו את מטבע הלשון "כל דבר מתפעל מהפכו". והוא מבאר שכדי שעם ישראל יצא לפועל, היה צורך שיוולד באומה שהיא הפך הגמור ממנו, עם רוחני טהור שנולד באומה חומרנית נהנתנית שטופה בזימה. למשל כאשר אדם נמצא בסביבה שלילית הוא עלול להתדרדר בהשפעתה, אבל אם יתמודד מול האתגר, הוא יצא דווקא מחוזק יותר בדרכו, הרבה יותר מאשר אם לא היה בתוך הניסיון הזה.

אבל מדוע דווקא נסיונות של עריות? קלקול העריות הוא בעצם סם ממיס. הוא מערבל את כל התכולה לעיסה אחת. אומה בתוך אומה לא יכולה להיות קיימת עצמאית אם אינה גדורה בעריות. אין לה עדיין שם משלה אם אינה גודרת את עצמה. ואכן התורה מציינת את היוצא דופן (בן הישראלית והמצרי) בפרשת המקלל (ויקרא כד) ללמדנו שכל שאר העם היה גדור בעריות. ואכן המדרש רבא מציין ארבע סיבות שבזכותם יצאנו ממצרים ואחד מהם שהיו גדורים בעריות (ויקרא רבא לב,ה). אפשר לראות גם אצל אברהם אבינו את
לדידנו אנו, הנסיונות / הפיתויים שאנו מתמודדים איתם יום יום בדורנו בתחום העריות, גבוהים מעל ומעבר לכל ימי עמנו. אפשר להתיאש, לפול לתוכם חלילה, אבל מצד שני אפשר להתמודד ולצפות להישגים עצומים בבניית האומה במעלות הקדושה
התחזקות התא המשפחתי בעקבות ירידתו למצרים שנאמר "ויאמר אברהם אל שרה אשתו", וכי אנו לא יודעים שהיא אשתו? אלה שעכשיו בבואו למצרים היא יותר אשתו.

המדרש שם מציין שאבותינו סללו את הדרך לבני ישראל להתמודדות במצרים.

"ר' הונא בשם ר' חייא בר אבא אמר, שרה אמנו ירדה למצרים וגדרה עצמה מן הערוה ונגדרו כל הנשים בזכותה, יוסף ירד למצרים וגדר עצמו מן הערוה ונגדרו ישראל בזכותו".

חז"ל מציינים את עבודת לקוט הניצוצות שפעלו ישראל במצרים, ונראה לענ"ד שע"י שגדרו עצמם מן העריות, יכלו ללקט את ניצוצות הקדושה שנמצאים ביצר המין, ועל כן זכו דווקא במצרים לרבוי עצום: "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד,ותמלא הארץ אותם" (שמות א,ז).

לדידנו אנו, הנסיונות / הפיתויים שאנו מתמודדים איתם יום יום בדורנו בתחום העריות, גבוהים מעל ומעבר לכל ימי עמנו. אפשר להתיאש, לפול לתוכם חלילה, אבל מצד שני אפשר להתמודד ולצפות להישגים עצומים בבניית האומה במעלות הקדושה (אין הכוונה בדברנו על התמודדות להיכנס בכוונה לנסיונות, לקחת סיכונים מיותרים,יש לנו גם כך התמודדות רבה).