שבח פירותיה של ארץ-ישראל

אוכל שהוא מקודש, יש לו השפעה לטובה על האוכל אותו.

תגיות: גלעד שליט
הרב זלמן ברוך מלמד , כ"ד בטבת תשס"ט

חמישה עשר בשבט ראש-השנה לאילנות. ביום זה נוהגים להרבות באכילת פירותיה של ארץ-ישראל ולספר בשבח פירותיה של ארץ-ישראל. התורה מנתה שבעה מינים שנשתבחה בהם ארץ-ישראל, "ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש". פירותיה של ארץ-ישראל משובחים לא רק בטעמם, בגודלם ובטבעם הגשמי, אלא יש להם מעלה רוחנית, יש בהם קדושה. ועל כן יש עליהם מצות מיוחדת. מצות התלויות בארץ, תרומות ומעשרות, ביכורים ועוד.


חכמים גילו לנו שלאכילה יש השפעה על האדם לא רק במובן הגשמי אלא גם במובן הרוחני. וכך אמרו בבמדבר-רבה , יש מעיינות שמגדלים גיבורים ויש חלשים, יש נאים ויש מכוערים, יש מעיינות שמגדלים צנועים ויש שמגדלים שטופים בזימה
חכמים גילו לנו שלאכילה יש השפעה על האדם לא רק במובן הגשמי אלא גם במובן הרוחני. וכך אמרו בבמדבר-רבה, יש מעיינות שמגדלים גיבורים ויש חלשים, יש נאים ויש מכוערים, יש מעיינות שמגדלים צנועים ויש שמגדלים שטופים בזימה.

משמע שיש למעיינות השפעה על האופי של האדם. וכן יש לומר גם על המאכלים. יש מאכלים שיש בהם קדושה והאדם האוכל אותם מתקדש על ידי אכילתם. יש מאכלים שיש בהם טומאה והאוכל אותם נטמא ומתקלקל על ידם.

חכמי הסוד הסבירו בזה את התופעה שלפעמים קורה שאנשים טובים והגונים, צדיקים וישרים לפתע פתאום משנים את דעתם ומתרחקים עד כדי עזיבת דתם, עד כדי המרת דתם, ואין כל הסבר מה קרה להם. וכמו שקרה ליוחנן כהן-גדול שנעשה צדוקי. והסבירו חכמי הסוד שזה קורה מחמת המאכלים שאכל אותו האיש, מאכלים ששרו עליהם כוחות טומאה מקולקלים, וזה מה שהשפיע עליהם לרעה.

וכמו שיש לאוכל מקולקל השפעה לרעה, כן אוכל שהוא מקודש יש לו השפעה לטובה על האוכל אותו. זו מעלת פרותיה של ארץ-ישראל, שהם פירות קדושים בקדושתה של הארץ.


וכמו שיש לאוכל מקולקל השפעה לרעה, כן אוכל שהוא מקודש יש לו השפעה לטובה על האוכל אותו. זו מעלת פרותיה של ארץ-ישראל, שהם פירות קדושים בקדושתה של הארץ
ואלו דברי מרן הרב באורות-הקודש חלק ג: "המאכל של ארץ-ישראל מקודש בפנימיותו ואינו מגושם כי אם בחיצוניותו. אבל ממאכלי חוץ לארץ צריכים להיזהר. ולפי רוב הצפיה לארץ ישראל מתעלה המאכל שבחוץ-לארץ גם כן".

ומה יעשה אדם שהאוכל לא יזיק לו אלא הוא יתעלה על ידו? באו חכמים ותקנו ברכות הנהנין. על ידי הברכה שאדם מברך לפני אכילתו, על-ידי שמברך לד' שהוא הבורא את המאכל, בזה הוא מקשר את האוכל אל שורשו ומתקן אותו ומזכך אותו, ואם יש בו צדדים מקולקלים, הם נעשים מתוקנים ע"י הברכה. ואם האוכל קדוש מעיקרו, כגון פירות ארץ-ישראל, על-ידי הברכה הוא מתעלה עוד יותר, "וכל הקרוב לארץ קודם לברכה".

זו מעלת האוכל בארץ-ישראל, שגם האכילה הגשמית מקודשת היא. "והעלינו לתוכה ושמחינו בבניינה ונאכל מפריה ונשבע מטובה ונברכך עליה בקדושה ובטהרה".