שלום – רק כשתוחזר הגזילה

אנו צריכים להמשיך בדרך האמת ולומר שארץ ישראל שייכת רק לעם ישראל.

נתנאל אריאל , כ"ו בתמוז תשס"ט

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
"והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אוֹתה" (במדבר סדר ל,נג)

על דעתי זו מצות עשה היא, יצוה אותם שישבו בארץ ויירשו אותה כי הוא נתנה להם, ולא ימאסו בנחלת ה'. ואילו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן ולהתישב שם, יעברו על מצות ה'..."

לפעמים צריך לחזור ולשנן את יסודות התורה. יסוד גדול שלא מדגישים מספיק הוא מצוות יישוב ארץ ישראל. כמו שנאמר "ארץ ישראל צריכה חיזוק" (ילקוט ראובני).

כתוב בספרי (פרשת ראה כח, פ) "ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה" ובתורה נאמר "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני ה' אלוקיך בה" (דברים י',ג) ואמרו חכמים (כתובות קי) "כל הדר בארץ ישראל – דומה כמי שיש לו אלו-ה, וכל הדר
תפקידו של עם ישראל הוא שאומות העולם יכירו במלכות ה', בשביל זה קיבלנו את התורה, ובשביל זה יצר ה' אדמה קדושה – ארץ ישראל – שהיא המקום הטבעי והיחיד של עם ישראל, ורק בארץ ישראל אפשר למלא את התפקיד
בחו"ל דומה כמי שאין לו אלו-ה... כל הדר בחו"ל כאילו עובד עבודה זרה" כדוגמת זה אמר דוד המלך "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים" (שמואל י"ז,לא) ושואלים המפרשים (רש"י, רד"ק, מצ"ד) מי אמר לדוד לעבוד עבודה זרה, והם עונים שיציאה לחו"ל, גם בכפייה, נחשבת במובן מסוים לעבודה זרה.

תפקידו של עם ישראל הוא שאומות העולם יכירו במלכות ה', בשביל זה קיבלנו את התורה, ובשביל זה יצר ה' אדמה קדושה – ארץ ישראל – שהיא המקום הטבעי והיחיד של עם ישראל, ורק בארץ ישראל אפשר למלא את התפקיד. וכך כותב הרב קוק "הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל".

דוד המלך אמר "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" (דברי הימים ז',כט) וכתוב בזוהר הקדוש (ח"ג צג,ב) "שדווקא בארץ ישראל עם ישראל נקרא גוי אחד, ולא במקום אחר". מסביר רב אברום שפירא "התשוקה לארץ ישראל כל כך מושרשת בנו משום שזהו מהותו של עם ישראל. אין עם ישראל בלי ארץ ישראל". כך כותבים גם הרמב"ם במורה נבוכים, הרמב"ן, הרב יהודה אלקלעי ואם הבנים שמחה.
כתוב בספרי (עקב לז) שצריך לקיים מצוות בחו"ל אבל - עיקר התורה בארץ ישראל. כותב ריה"ל שכל הנביאים "לא התנבאו אלא בארץ ישראל או בעבורה".

רש"י פותח את פירושו לתורה בהסברת מהות ספר בראשית – זכותנו על ארץ ישראל – לומר לכל העולם שהארץ שייכת לקב"ה "ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". מותר לעבור על שבות בשבת כדי לקנות בית בארץ - אין עוד שום מצווה בתורה שיש בה היתר מופלג כזה! נפסק להלכה, שמי שרוצה לעלות לארץ ישראל יכול לכוף את אשתו/ בעלה לעלות. אם בן הזוג לא רוצה הוא מפסיד את הכתובה ויתגרשו. בניין הארץ חשוב יותר מאחדות המשפחה!

הרב חרל"פ כותב: "בעקבתא דמשיחא הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל וממנה נובע הכל", וכשנשאל על תוכנית החלוקה (תרצ"ז) ענה בלשון זו: "נוח יותר להחותמים לקצץ בהונות ידיהם ולא יקצצו בנטיעות גן רווה... כשם שהאומר כל התורה מן השמים חוץ מאות אחת הרי הוא כופר בעיקר, כן כל האומר כל ארץ ישראל לישראל חוץ משעל אחד הרי הוא כנוטל מקדושת הארץ ואת נפש ישראל הוא קובע"!

כשחותכים לאדם את היד הוא צועק ומשתולל מכאבים. זה שאיננו חשים כך ביחס לארצנו מראה עד כמה התרחקנו ממקור חיותנו.
כותב הרב זמבא הי"ד "יש לנו ס"ת קדוש אשר עליו נאמר תורת ה' תמימה ואם חסרה אות אחת הרי זה פְסוּל בקדושתו. יש לנו גם ארץ אשר גם עליה נאמר כי קדושתה היא כשכל ישראל עליה, ולכן רק אנשים אשר להם העוז המר לקרוע קרעים מהתורה התמימה הק' הם הם אשר ירהיבו בנפשם לקרוע גם את ארצנו לגזרים. אבל אנחנו שומרי התורה מוסרים נפשנו על כל אות ואות, בשום אופן לא נוכל להסכים לוותר אפילו על צעד ושעל אחד מארצנו הקדושה". כותב בעל העקידה (שער עז) "מיאוס הארץ הוא העניין שעמד עלינו
הרב קוק כתב אחרי מלחמת העולם הראשונה: "כל זמן שלא יתוקן העוול ולא תוחזר הגזילה (הכוונה את ארץ ישראל לעם ישראל) שום שלום לא יכון בעולם"
לכלותינו בכל הדורות". וכך פוסק הרמב"ם להלכה (מלכים ג',ט) "ואין צריך לומר אם גזר המלך לבטל מצוה שאין שומעין לו".

המרגלים לא הבינו את ערכה של הארץ, ולכן כשראו קשיים חיפשו איך לברוח ממנה. בדומה לכך היום – מי שלא מבין את ערכה של הארץ מוצא שיש קושי ליישבה ורוצה לסגת ומביא אסונות על ישראל, ומי שמבין את ערכה מוצא דרכים מעשיות לבנות ולהתרחב בה. הדבר דומה לעצלן שמנסים לשכנעו לעבוד. הוא תמיד ימציא תירוצים למה אינו יכול לעבוד. לעומת חלושי הדעת ניצבים זקופים המתנחלים, שכולם צדיקים (כולם!), ובזכותם יבוא בטחון ושלום.

אנו צריכים להמשיך בדרך האמת ולומר שארץ ישראל שייכת רק לעם ישראל, ולא להגיד 'שטחים כבושים' - כי כך אנו נותנים במו ידינו לגיטימציה לדרישות שלהם. חשוב שישמע קול האמת - שעם ישראל חוזר לארצו ע"פ ציווי תורתנו הקדושה, שהארץ הזאת הובטחה לנו.

הרב קוק כתב אחרי מלחמת העולם הראשונה: "כל זמן שלא יתוקן העוול ולא תוחזר הגזילה (הכוונה את ארץ ישראל לעם ישראל) שום שלום לא יכון בעולם", ולכן כל מי שחושב שיביא שלום אחר זוהי טעות. אנו צריכים לדעת שאם רוצים שלום אמת צריך להחזיר את הגזילה לעם ישראל, ואין דרך אחרת להביא שלום.