"התשובה הגדולה בחומש"

לפני שנתיים שבנו לאחוז באדמת חומש הקדושה, ומאז נמצאים יהודים הגואלים את חומש יום יום, שעה שעה.

הרב אלישמע כהן , י"ד באב תשס"ט

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

"מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים" (ברכות ל"ד ע"ב).
"היכי דמי בעל תשובה... מחוי רב יהודה ... באותו פרק ובאותו מקום" (יומא פ"ו ע"ב).

ארבע שנים לגירוש היהודים ע"י ממשלת ישראל ושליחיה מגוש קטיף וצפון השומרון והחרפה הגדולה עדיין לא הוסרה. חילול ה' הנוראי מצפה ומיחל לתשובה שלימה, תשובה גמורה שאחריה נעמוד בעזרת ה' במקום שכשהיינו צדיקים גמורים לא עמדנו...

בתשובה יש חלקים שונים, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לעתיד, ותשובה צריכה להיעשות במחשבה, בדיבור ובמעשה, ובכל זאת שחז"ל באים להגדיר מיהו "בעל תשובה" (או בלשונו של הרמב"ם: "איזוהי תשובה גמורה") מראה רב יהודה באצבעו שהעיקר הוא
ארבע שנים לגירוש היהודים ע"י ממשלת ישראל ושליחיה מגוש קטיף וצפון השומרון והחרפה הגדולה עדיין לא הוסרה. חילול ה' הנוראי מצפה ומיחל לתשובה שלימה
שיעמוד באותו הפרק ובאותו המקום, ומשם, מאותה נקודת החטא ממש יעשה תשובה וייקרא בעל תשובה גמורה.

הרבה הרהורים, הרבה הגיגים והרבה מסקנות נכתבו בעקבות הגירוש "על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת, מה חרי האף הגדול הזה"? אינני מתימר להכריע בין הדעות השונות, אף לא להציע עוד אחת למגוון הרב של ההצעות. רק לדבר אחד אני מבקש לקרוא, אל נברח למחוזות של תשובה שונים, ואל נשלה עצמנו בנסיונות להצליח במקומות חדשים.

תשובה גמורה היא באותו הפרק ובאותו המקום, צריך להעמיד את הישובים שנחרבו מתוך תשובה אמיתית אל ה', תורתו וארצו, לבנות אותם על יסודות איתנים של תורה ואמונה מתוך חתירה להעמיד שלטון יהודי אמיתי בארץ הקודש. צריך לשוב אל הישובים מתוך ידיעה ברורה שהארץ הזאת שייכת לנו מכח הבטחת ה' יתברך ותורתו הקדושה "ונתתי אותה לכם מורשה אני ה'" בלבד. איננו זקוקים לאישור על כך, לא מאומות העולם ואף לא ממשלת ישראל שגירשה אותנו משם, אין בכוחה של ממשלה זאת או אחרת לתת הסכמה או אי הסכמה למצוות ה' ואין בסמכותה לחוקק חוק כל שהוא נגד מצוות התורה.

הממשלה וחייליה בממסד כולו החריבו את הישובים, מכח שחשו כאילו הם בעלי הבתים פה, ומי שבנה יכול גם להרוס. האמירה שהגירוש איננו מוסרי כלפי התושבים, אולי גם יריקה על מי שהלך ב" שליחות המדינה" לגור במקומות אלו, לא מנע את הכלל, "הפה שאסר הוא הפה שהתיר" ומי ששלח יכול לבטל את השליחות, ומי ש"ברצותו בונה גם ברצותו מחריב". התשובה אמיתית לכך היא לבנות את הישובים בשליחותו של מי שהארץ שלו היא, ולדעת שרק תורת ה' היא המחייבת אותנו ואך ורק עפ"י ה' אנו פועלים בכל דבר וענין.

מטה "חומש תחילה" שהוקם לאחר הגירוש שם לו למטרה לשוב וליישב את חומש ושאר הישובים. החזרה לחומש היא באמירה ברורה שאנו שבים, לא באישורים של מי גירש אותנו ולא בהסכמות של מי שמתנכל לישיבתנו במקום רק מאהבת ה' ובמצוותו הברורה: "והורשתם אותה וישבתם בה".

לפני שנתיים ממש במקום הגירוש ובפרק הגירוש בערב תשעה באב, שבנו לאחוז באדמת חומש הקדושה, ומאז נמצאים יהודים
החזרה לחומש היא באמירה ברורה שאנו שבים, לא באישורים של מי גירש אותנו ולא בהסכמות של מי שמתנכל לישיבתנו במקום רק מאהבת ה' ובמצוותו הברורה: "והורשתם אותה וישבתם בה"
הגואלים את חומש (ושאר ישובי שאר השומרון) יום יום, שעה שעה.

באלול תשס"ז הקמנו את "ישיבת חומש המתחדשת" על חורבות הישוב, בשנתיים הללו זכינו ללמוד מסכת שביעית ירושלמי ומסכת בבא מציעא, ומסביב לזה לימודי הלכה, אמונה וחסידות. כמו כן זכינו להוציא שתי חוברות עם חידושי תורה שנלמדו בישיבה ב"אוירא דא"י המחכים".

את הישיבה מלוים הרה"ג הרב דב ליאור, הרב יהושע רוזן והרב יצחק גינזבורג שליט"א, ורבנים נוספים המוסרים שיעורים בישיבה. הבחורים בישיבה לומדים במסירות נפש ממש, בקור ובחום, בתנאים לא קלים, אך בשמחה ובאמונה גדולה שמכאן מתחילה התשובה הכללית של ישראל.

לישיבה אנחנו נאלצים לנסוע בדרך חתחתים בעקבות המחסומים הצבאיים המונעים מאיתנו את המעבר, ובחומש אנו לומדים אל מול מראות החורבן, כשמידי פעם, טורחים החיילים להזכיר לנו ששהותנו במקום היא בלתי חוקית. כשאנחנו שבים ונמצאים ב"מקום החטא" אנחנו מקיימים את דברי דוד המלך ע"ה "וחטאתי נגדי תמיד" שמכוחו בעז"ה צומח התיקון הכללי של "שויתי ה' לנגדי תמיד".

בחומש לא בורחים מהחטא למחוזות אחרים, עומדים מולו "באותו המקום ובאותו הפרק". מן העמידה הזאת נוכל להקים עולה תשובה גמורה המקיפה את כל אורח חיינו הפרטיים, ונוכל להעמיד מערכות בריאות של שלטון יהודי אמיתי החי את חייו עפ"י תורת ה', ומימלא גם להחזיר בתשובה את כל אחינו בית ישראל.

בשנה הבאה בעז"ה אנו מרחיבים את השורות בתלמידים חדשים ור"מ חדש. אנו קוראים לכל מי שרוצה להיות שותף בתורת התשובה הכללית המתפתחת בחומש להצטרף אלינו ללימוד קבוע או לימוד חלקי ליום בשבוע או לעיתים מזדמנות. יבורכו העוזרים הרבים בהחזקת החיים השוטפים במקום, שמירות ותרומות.

בעז"ה בזכות מסירות הנפש של הבחורים הלומדים והשותפים עמהם, יסיר ה' חרפה מעל עמו ונראה בבנין הארץ ובנין בית המקדש במהרה בימינו. 

לתגובות ולפרטים הרב אלישמע  0528119883 Gal.homesh@gmail.com