קין היום

שנאת אומות העולם לעם ישראל אז והיום.

חננאל ובר ז"ל , י"א בתשרי תש"ע

פירוש רש"י הראשון, כידוע, מציע הסבר נאה מאוד לשאלה: מדוע התחיל הקב"ה את התורה בבריאת העולם ולא בהלכה הראשונה שניתנה לבני ישראל?  תשובתו של רש"י, ע"פ רבי יצחק, הינה שהתורה החלה בסיפור הבריאה כדי לקבוע שיש לעולם בעל בית -- "כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו."

התשובה הזו נאה לקריאת הגויים "לסטים אתם" -- כל עוד ישבנו בארצנו.  ברם, כאשר היינו בגולה אלפיים שנה, רדופים, שנואים ומושפלים -- מדוע שנאו אותנו אז?  לרש"י ההוא אין תשובה לשאלה הקשה ההיא, ולכן אנו נזקקים למקור אחר כדי להסביר את השנאה התהומית והבלתי מתפשרת נגדינו בתקופות מלפני ואחרי שישבנו בארצנו.

לדעתי, התשובה לשנאת היהודים בכל התקופות, נמצאת גם היא בבראשית -- לא בפרק א' אלא בפרק ד'.  כזכור, אז היו רק שבעה בני אדם על פני הארץ -- אדם, חווה, קין, הבל ושלושת אחיותיהם.  כבר אז היה אחד, קין, שלא היה מסוגל להתחלק עם אחיו בעולם הגדול שעמד לרשותם.  קין היה מחובר לאדמה, שאף להשתלט על כולה, ולא ראה חשיבות ביצירת קשר רוחני עם בעל האדמה
יצר הרע התגבר על קין והוא החליט לא להידמות לאחיו הצדיק אלא לחסלו, ובכך להישאר כפי שהוא היה ורצה להיות
האמיתי, הקב"ה.  הבל, לעומתו, היה מחובר לה' והביא לו קורבנות "מבכרות צאנו. וישע ה' אל-הבל ואל-מנחתו ואל-קין ואל-מנחתו לא שעה" (בראשית ד, ד-ה). 

קין כעס מאוד.  ברם, היו לו שתי אפשרויות לפתור את "בעייתו" עם ה': אחת, לשפר את מעשיו -- קרי, לחקות את הבל ולעשות כמוהו כדי לזכות בברכת ה' וקירבתו.  שתיים, לראות באחיו איום עליו, כי אם ה' יעדיף את אחיו, למעשה,  הוא יפגע בו, בקין.  בסופו של דבר שכנע קין את עצמו שהבל מסוגל להשתלט על רכושו ולסכן אותו ואת כל מה שיש לו.  יצר הרע התגבר עליו והוא החליט לא להידמות לאחיו הצדיק אלא לחסלו, ובכך להישאר כפי שהוא היה ורצה להיות.  למעשה, הוא החצין את מקור בעייתו ממנו אל אחיו.

מה שעשה קין להבל רצה גם עשו לעשות ליעקב, ועמלק לבני ישראל אחרי יציאת מצרים. עמלק היה מוכן אפילו להתאבד, העיקר שייקח את עם ישראל איתו.  וכל זה התרחש עוד לפני מתן תורה בהר סיני, שנקרא ע"י חז"ל "הר שטנה".  הם דרשו שמאותו מקום ובאותו מועד ירדה שטנה גדולה לעולם נגד עם ישראל.  נראה שהגורם שהניע את אותם גויים היה אותו גורם שדירבן את קין -- קנאה נוראית מתובלת בגאווה.

אם אחרי עשרת מכות מצרים, קריעת ים סוף, מעמד הר סיני, ויתר הניסים הגלויים שה' פקד עמם את עם ישראל, לא השפיעו על העמלקי, האמורי, המואבי, והמדיני לא לעמוד בדרכו של עם ישראל שבראשו עמד אדון הנביאים (גלגולו של הבל, ע"פ האר"י הקדוש), מה הסיכוי שהיום, כאשר ה' מנהיג את העולם בדרך הנסתרת, יסכימו צאצאיהם של אותם עמים רשעים לחיות בשלווה עם צאצאיהם של משה בן עמרם וכלב בן יפונה?

כפי שמעשה אבות סימן לבנים, כך גם מעשה אבותיהם סימן לבניהם.  ולכן, היום בעידן הפוסט-מודרני, הפוסט-ערכי, שבו אין אמת, ולכל דעה נלוזה יש תומכים ומאמינים, אין פלא שאפשר לתאר את היהודים כגזעניים, בעלי קונספירציה דתית-לאומית שמטרתה להשתלט על העולם כולו, וכקולוניאליסטים שגזלו את אדמתם של הנתינים "המסכנים" הקרואים "פלשתינאים".  את העובדה שהקב"ה הבטיח את ארץ כנען לעם ישראל הם מבטלים בביטול התורה כמסמך אמת, ובטענה שהם הם צאצאי הכנענים שגרו פה לפני שלושת אלפים שנה.

ברם, מה היה התירוץ של שונאינו לשנאתם במשך אלפיים שנה בגולה? הרציונל פעם היה  העובדה שגלינו מוכיחה שה' שונא אותנו, שהוא ביטל את בריתו עמנו ולכן הם עשו את רצונו כאשר הם שדדו אותנו, אנסו את בנותינו ורצחו אותנו.

אחרי כל זה המסקנה המתבקשת הינה שלצאצאים של קין יש הרבה תירוצים לשנאת היהודים, אבל הסיבה האמיתית נותרה זו של קין
המסקנה המתבקשת הינה שלצאצאים של קין יש הרבה תירוצים לשנאת היהודים, אבל הסיבה האמיתית נותרה זו של קין -- קנאה ברוחניותו של הבל
-- קנאה ברוחניותו של הבל כבולה בחומריות שאינה מאפשרת תזוזה מוסרית מעלה.  לקומבינציה הזדונית הזו אני קורא "סינדרום קין".  אותו סינדרום שהוביל את קין להריגת הבל, הוביל לאינקוויזיציה, לשואה, והיום לשאיפת השמאל הבינלאומי לייצור את בריתו הלא קדושה עם האיסלאם כדי לחסל את ארץ ישראל בשלב א' ואת עם ישראל בשלב ב'.  האנטישמיות הפוסט-מודרנית הינה תולדה ישירה של "סינדרום קין".

ההיסטוריה של האנושות הינה האבולוציה של המוסר.  העולם התנהל מלכתחילה על בסיס של אמת ושקר, עבר לבסיס של טוב ורע, הדרדר ל- "העוצמה היא האמת" (might makes right), והגיע היום לעיוות הפוסט-מודרני ש"החלש הוא הצודק והחזק הוא הרשע".  כך הגענו למצבנו הנוכחי, שבו ארה"ב וישראל הינן המדינות השנואות ביותר בתבל,  והפלשתינאצים ועמיתיהם הרוצחים ממש אהובים.

רק עם ישראל שקיבל מה' את התורה, את המוסר ואת כל הערכים שעליהם נבנתה הציביליזציה המערבית, יכול להציל את העולם מן התוהו ובוהו שאליו הוא נקלע.  אם נחזיר לעצמנו את התורה, את אהבתה, אם נדבק בה ונפיץ את אורה איש איש בתוך נשמתו, בתוך משפחתו, בתוך עירו, ובתוך ארצו, העולם כולו יקרין מאורה של התורה, והשנאה תעלם מן הארץ.