עומק העמקות של ברכת כהנים

שלום בכל העולם כולו, לא יהי' רק כשיגביהו את כולם למדרגה גבוהה יותר, כי אותם שעשו מחלוקת ומלחמות לא יכולים בזה המצב להביא שלום.

הרב שלמה קרליבך זצ"ל , ח' בסיון תש"ע

יהדות הרב שלמה קרליבך זצ"ל
הרב שלמה קרליבך זצ"ל
צוך הדיסק הנשמה לך

כולכם יודעים שבפרשתינו נמצאת ברכת הכהנים, יברכך ד' וישמרך, ולא יתכן שיהי' משמעו כפשוטו כי כשהשי"ת מברך אותנו הלא עמוקה מני ים, לכן אגיד לכם פירושו של הקדוש מראדזין בעל סוד ישרים נכד הקדוש מאיזשביץ, ותפתחו שערי לבכם.

יברכך מלשון בריכה המחזקת הרבה מים, כי הדבר הראשון שחוסרת לנו לפעמים, הוא הלפני ולפנים של לבנו הנסגרת ואינו הכלים נפתחות לקבל ברכת השם כראוי', כמו האב שנותן הרבה דברים טובים לבניו, אבל יש דבר אחד הכה עמוקה שרוצה ליתן לבניו שיגיע לעומק העמקו של לבם, ואם אינו פתוח אי אפשר שיכנס שם.

וזה מה שהשי"ת רוצה ליתן לנו, ולכן זה הוא הדבר הראשון של ברכת כהנים שיתן השי"ת בלבנו מקום פתוח כבריכת מים שיהי' כלי מוכן לקבל עומק ברכתו של הקב"ה.

ואתם יודעים, לפעמים כשרוצים לדבר עם אחד יכולים לתפוסו לכמה רגעים ומצליחים אך ורק לשעה מועטת, כי למחרת שוב נתקרר ולא יכולים לדבר אתו כי אין לו את לב פתוח כמו אתמול, כמו עושר שמבטיח ליתן הכל, ולמחרת שוב נתהפכה דעתו, לכן הברכה ממשכת "וישמרך" שהאור שמקבלים מהשי"ת יהי' שמור לעולם בתוך לבנו שלא נאבוד את האור, וכן מורה על היחידות שאנחנו עם השי"ת כשמברך אותנו זה ממש עם כל אחד כבן יחיד לכן הברכה נשמרת לכל אחד כפי השגתו ודרגתו.

ולכן רואים לפעמים ביום הכיפורים כולנו ברום המעלה, ולמה למחרת כבר אנו מתקררים, והיכן האור של אתמול? וכן למחרת של שבת היכן הלך את האור של שבת? הענין הוא שלא סגרנו את הדלת כשהי' לנו את האור הגדול, כי כמו בריכת מים אם הדלת פתוחה כל המים יוצאת משם, לכן הכהן מברך אותנו "יברכך ד'" שהשי"ת יפתח את לבנו בעומק העמקות שלנו שיהי' פתוחה לקבל האור והברכה, "וישמרך" שהשי"ת ישמור אותנו ויראה איך שיכולים לשמורה.

וכן תראו אם אחד אומר לכולנו שהשי"ת אוהב אותנו, למה אני לא זוכר את זה למחרת, אומר האיזשביצער שזה בשביל שזה הידיעה לא הי' רק לי, כי דבר הנוגע לכל אחד אינו נוגעת לעומק הלב שלי, אבל מתי נשמרת אתי, זה רק כאחד מגלה לי שזה ממש רק בשבילי, שאני ממש כן יחיד אצל השי"ת כמאמר הבעש"ט הקדוש, לכן מברך הכהן אותי שאני ממש ירגיש איך הברכה שייכת רק לי בפרטיות.

כי אני יכול לשמור כל התורה כולה, אם לא הגיע לעומק לב שלי בפרטית, אינה מתקיימת, כי אני לא שומר שבת שלך, אני שומר שבת שלי, זהו "לעשות את השבת לדורתם" זה השבת הפרטית שלי, כל יהודי בנפרד עם הרבונו של עולם, התפילת שלי, התפילין שלי.
ואח"כ הברכה נמשכת, יאר ד' פניו אליך, אתם יודעים כשיש לי חבר טוב, אם אני נות לו מתנה, אם בשעת נתינתה לו הוא מסתכל על המתנה, אין אהבה ביננו חזקה, אבל אם מסתכל עליך אז דע לך שבאמת נפשו קשורה בנפשך, כי המתנה רק לאות על קשר הידידית ביניכם, זה פירושו, יאר ד' פניו אליך, שתקבל אורו ית', אבל לא תתן עיניך על המתנה, רק על פניו כביכול, שהשי"ת יאר פניו אליך, געוואלד זה הומק העמקות, אני יכול ללמוד התורה הקדושה ואני מסתכל על האותיות המהודרים, אבל אם אני מסתכל על האותיות ואני רואה ממש את ה"יאר ד' פניו אליך" זה מילים אחרים לגמרי, לימוד אחרת לגמרי, ברום המעלה, שבת אחרת לגמרי.

ואחר זה "ויחנך", אתם יודעים, לפעמים אחד מבקש טובה ואתה עושהו בלי לדעת למה, כי הוא לא האדם החכם ביותר או אין לו הדרת פנים מיוחדת, אבל אתה עושה את זה בשביל שיש לו חן, לכן לפעמים כשהשי"ת דן את האדם אם ראוי' לקבל, אז אינו בטוח שראוי' לו להמתנה והשפע, אבל אם יש בעומק הנשמה חן מיוחדת אז גם בשמים נותנים לו, וזה הברכה כאן שהשי"ת יתן לך הכל בלי לשאול אם אתה ראוי' לקבלו, רק בשביל שיש לך חן מיוחדת משמים.

כמו כן אני יכול ליתן לבן שלי מתנה ואני אומר לו שזה בשביל שהי' ילד טוב, זה אפשר יכול להיות טוב, אבל הבן חושב שזה רק בשביל שעשה משהו שיהי' ראוי' לזה, אבל מתנה פירושו כל כך עמוקה, מתנה היינו בלי לשאול אם ראוי' לך או לא, הקשר שלי עמך זה לא בשביל שראוי' לך או לא, הקשר הרבה יותר עמוקה, אני רוצה ליתן לך כל דבר שבעולם, זה הברכה כאן, יאר ד' פנין אליך ויחנך, שהשי"ת יאר פניו אליך, שתהי' לך הזכי' הגדולה בעולם שתראה שהשי"ת אינו נותן לך שום דבר בשביל שראוי' לך, רק בשביל שהשי"ת אוהב אותנו ומאנו חן בעיניו ית'.

ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום, היינו שהשי"ת יגביה אותך אליו כביכול ויתן לך שלום, כי אני יכול לקבל ברכה מהשי"ת כשהשי"ת בשמים ואני על הארץ, אבל כאן הברכה שהשי"ת ממש יגביה אותנו לרגע אחת, שנרגיש כה טוב וכה קדוש בשעת קבלת הברכה, וכמו כן כשאני נותן מתנה לבני הקטן, אני יכול לעמוד גבוה, ובני עומד למטה, או אני ממש יכול להנמיך את עצמי להארץ בשעת נתינת המתנה, זה הרבה יותר עמוקה ומראה את גודל האהבה אליו.

זה ברכתו של הכהן, שלרגע אחת בשעת קבלת השפע, נהי' כל כך קרובים להשי"ת כאחת ממש, וזה וישם לך שלום, כי לא יכולים להביא שלום לאנשים שהם במחלוקת, אם גם אני יטעון ויצעוק כמותם, כי איך יבוא שלום אם גם אני יחלוק כמותם, רק מה אני צריך לעשות, שצריכים להגביהה את כולם למדריגה עליונה, אפי' לפי שעה, כי איך יכולים לעשות שלום באותו מדריגה שחלקו, וזה וישם לך שלום, שהשי"ת יתן לנו הזכי', שכל מי שאני פוגש אביא שלום עליו, בזה שאני מגביהו בדברים טובים ודברי חיזוק בשמחה, כי האנשים אוהבים ביותר מי שיוכל להגביהו משפלת מצבו, וזה מדריגת שלום, דהיינו "עושה שלום במרומיו" רק כשזה במרו"ם כשמרימים את כולם למדריגה עליונה לשמי השמים, אז הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרי אמן.

וכן שלום בכל העולם כולו, לא יהי' רק כשיגביהו את כולם למדרגה גבוהה יותר, כי אותם שעשו מחלוקת ומלחמות לא יכולים בזה המצב להביא שלום.

וממשיך האיזשביצער הקדוש, כי שלום בא ממקום גבוהה כל כך, שהכלים שלנו צריך להיות ממש בשלימות, לכן אומר לנו הכתוב, וישם לך שלום, שהשי"ת יתקן הכלים שלך בשלימות, שהכלים הגדולים של שלום, ימצאו את הכלים השלימות בעומק הלב שלך, כדי שיוכל להגיע לשם, ויה"ר שנזכה לשלום האמיתי ביננו בביאת הגואל צדק המבשר שלום בב"א.