מחודדין - בהעלותך

יהודי טוב אמר, פני האדם כרשות הרבים. לכן יש לשמור על פנים נקיים...הרב אלישע קלויזנר כותב על פרשת השבוע.

הרב אלישע קלויזנר , י"ד בסיון תש"ע

יהדות הר הבית
הר הבית
ערוץ 7

בהעלותך את הנרות – יש לכל אדם ללמוד, שחובתו להאיר ראשית לכל לעצמו. כאשר ירגיש שהוא "בסדר", אזי יוכל גם להאיר פניו לאחרים. יהודי טוב אמר, פני האדם כרשות הרבים. לכן יש לשמור על פנים נקיים...

ובהקהיל את העם תתקע ולא תריעו. קול התקיעה, קול אחיד. ללא תנועות. קול ישר. התרועה זה שברי תנועות. משה רבינו מלמד את העם, כאשר נקהלים יש להיות באחדות, רק כך נוכל לתקוע יתד חזק בארץ – בתורה ובמצוות. דווקא בזמן מלחמה יש להריע, כי יש מחלקות שונות, כל חיל יש לו לעמוד על מעמדו, על תנועתו – תרועתו.

עד חודש ימים, זו בכשרים שמתמצין על מטותיהן ואח"כ נשמתם יוצאה וברשעים הוא אומר הבשר עודנו בין שניהם כך היא שנויה בספרי אבל במכילתא שנויה חילוף הרשעים אוכלין ומצטערין שלושים יום והכשרים הבשר עודנו בין שניהם. להבין את עומק העניין, רש"י פורש לפנינו שתי אפשרויות.

אפשרות של הכשרים אשר בעצם לא חטאו, זכו למות לאחר מילוי התאווה . כמו שאומרים, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. לעומת זאת הרשעים, אשר אינם יודעים שבעה, זקוקים ממש להקיא את תאוותם.

ואילו לפירוש השני דווקא הכשרים היו חייבים לסבול עונשם בעוה"ז על שבקשו שלא כהוגן. הרשעים לעומת זאת איך שהגיעו לסיפוק תאוותם, הוי אומר "הביס הראשון ", הבשר עודנו בין שיניהם, מתו, להם בשר תאוה הי 'ה נחשב להם גמול. והרי גמול תודו, שגמול, לא הגיע להם...