ווי, חסרא ארעא דישראל גברא רבה

ההערכה והכבוד, שיתוף הפעולה והאחדות ששררו ביניהם הם לאות ולמופת "הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו", כיצד גדולי תורה ענקיים פועלים יחד ומכבדים זה את זה.

הרב אמיר בן דוד , כ"ט בסיון תש"ע

יהדות הרב מרדכי אליהו
הרב מרדכי אליהו
צילום: ערוץ 7

יחיד בדורו, היה מורנו ורבנו ועטרת ראשנו הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל. ב"ה שדורנו זכה להרבה תלמידי חכמים, גדולים בהלכה, גדולים בקבלה ובסוד וגדולים בעיון. אך מו"ר הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, היה גדול בכל חלקי התורה הקדושה. גדלות בפסיקת הלכה, יכולת ניתוח המציאות ואבחנה מדויקת בתכלית. דיוק ודקדוק בהלכה, עד שנראה היה כאילו הרב מחמיר בפסיקת ההלכה. אך לא היא. יכולת האבחנה והדקדוק בהלכה היו לפלא. "סכינא חריפתא", "קולע לשערה ולא יחטיא".

את גדלותו בקבלה היה מסתיר מעיני העם, אך גדולי המקובלים היו לומדים עימו בסתר. כל שאלה קשה שהייתה להם, ידעו כי תהיה להם תשובה מהרב. חידושי תורתו רבים משלבים חדש וישן, חידושים שלו יחד עם חידושי תורה של גדולי הדור הקודם. הרב למד ושימש את כל גדולי הדור הקודם, הספרדים והאשכנזים, בנגלה ובנסתר ונזכיר רק כמה מהם: הרב עזרא עטייה זצ"ל, הרב יהודה צדקה זצ"ל, "החזון איש" זצ"ל, הבבא סאלי זיע"א ועוד.

פסיקתו לא היתה חדשנית, אלא כמו שהורו רבותיו, מרן ה"בן איש חי" וגדולי הדור הקודם. בזה הרב המשיך את שרשרת הפסיקה העוברת מדור לדור מרב לתלמיד. כל אלה עשו את הרב יחיד בדורנו, כלול ובלול מכל. על כן, דעתו היתה דעת תורה, אשר נבעה מהיקף ידע אדיר בעומק וברוחב בכל חלקי התורה ובכל רבדיה, שבזה אין שני לו. כעת נשארנו דור יתום ללא מנהיג כמוהו, ללא רועה כמוהו. אין לו תחליף, אין מי שימלא את מקומו. על כל אלה, נוסיף את גדלותו בענווה, שככל שגדול היה בתורה - היה ענוותן גדול, כהלל הזקן, מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, ללא הבדל אם היה עשיר או רש. אהבתו לכל יהודי היתה עצומה ללא גבול, כן גם גדלותו באמונה ובטחון בד' יתברך וקדושתו הרבה ללא שיעור.
כעת נשארנו דור יתום ללא מנהיג כמוהו, ללא רועה כמוהו. אין לו תחליף, אין מי שימלא את מקומו

כל אלה לא באו לו במתנה. הם באו מתוך מסירות נפש עצומה. מסירות נפש על התורה - הן בלימוד למרות דוחק הפרנסה והן במניעת שינה, שהיה טובל רגליו בקרח על מנת שלא יירדם בלימוד בלילה. מסירות נפש על הצניעות והקדושה בעם ישראל - במאבקו נגד גיוס בנות לצבא (וזו רק דוגמא). מסירות נפש על ארץ ישראל, מסירות נפש על עם ישראל ומסירות נפש למען גאולת עם ישראל. ציפייה עצומה לגילוי משיח ומעורר היה את כולם בכל הזדמנות לציפייה למשיח.

מחובר היה לכל חלקי עם ישראל, מכל העדות והגוונים. למרות שהיה ידוע כרב ומנהיג לציונות הדתית, לא ראה עצמו הרב כמנהיג של קבוצה מסוימת אלא של כלל ישראל ואכן היה כתובת לכל אחד, לכל עדה ולכל מנהג בין דתיים ובין חילוניים. ידע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. ידע מה לומר לו ובאיזו דרך יתקבלו הדברים.

חרד היה הרב בכל דרכיו והוראותיו כדי שחס ושלום, לא יהיה חילול ד' אלא רק קידוש השם. רבים נושעו מברכותיו ועצותיו והיה בבחינת "צדיק גוזר והקב"ה מקיים".

לנס ולמופת היו יחסיו עם הרב אברהם כהנא שפירא זצוק"ל, יחדיו כיהנו כרבנים הראשיים לישראל מעל עשור שנים. ההערכה והכבוד, שיתוף הפעולה והאחדות ששררו ביניהם הם לאות ולמופת "הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו", כיצד גדולי תורה ענקיים פועלים יחד ומכבדים זה את זה.

הרב התרחק מהמחלוקת בתכלית ובכל הוראותיו ועצותיו, הצריך והורה להתרחק מהמחלוקת. ווי, חסרא ארעא דישראל גברא רבה (מגילה כח' ע"ב)! נשארנו יתומים. מה עלינו לעשות - אין ספק כוחנו הוא באחדותנו. אחדות בין הרבנים, אחדות בתוך כל קהילה, אחדות בתוך המשפחה, אחדות בין איש ואשה.

מורנו ורבנו הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, נסתלק מאיתנו ונותרנו ללא רועה, כולנו, כל עם ישראל. אך בטוחים אנו, שכשם שפעל ללא לאות כאן למען גאולת עם ישראל, כן פועל הוא כבר עתה לגילוי משיח צדקנו, הרועה הנאמן, שיתגלה במהרה וברחמים.