דברי הספד למו"ר הרב מרדכי אליהו זצקו"ל

מתוך דברים שאמר הרב חיים בן שושן באזכרה בתום השבעה

הרב חיים בן שושן , ב' בתמוז תש"ע

הספד למו"ר הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

משורשא קדישא ומגזעא דקשוט נולדת

כרם היה  לשלמה בו נטעת

משאר בן איש חי רב פעלים שם חוברת

בעיר האלוקים עז לנו גדלת

בתורה עמלת עסקת ויגעת

בטרם בר מצווה נתיתמת

מים ולחם במשורה אכלת

שאריות שעווה אספת

בחשכת לילה לעסוק בתורה ישבת

בכל אות בה דקדקתה

עלית ונעלית כתר תורה נחלת

ועליו שם טוב קנית

 

בתוך אבני אש התהלכת

צדיקים וחסידים אותם שמשת

גאונים ורבנים על ידם מים יצקת

אהבוך וחיבבוך איש סודם היית

הורוך ולימדוך ועל ידם נסמכת

ידעו גדולתך נשמתך וקדושתך בביתם ישבת

ל- ה' אלוקי ישראל קנא קנאת

ולא יפחידוך בשבט בו יוסרת

חסידא קדישא היית

ובפרישות יתרה נתקדשת

באצבע קטנה מהעולם לא נהנת

ובסדר יראה טבילה ונקיות נטהרת

 

לעלות בשבת תחכמוני עלית

כסאות למשפט לך כוננו שם עמדת

לעומקא דדינא ירדת

וכל עמום וסתום פתרת

חבל עגונות התרת

ושלום איש ואישה הרבית

בהשגחה נפלאה משמיא נסתייעת

לדון דין אמת בצדק ובמשפט כוננת

 

כשמואל הרמתי תורה הפצת

ולכל אתר נידח להאיר הלכת

ללמוד תורה ויראה נסעת

לילה כאורה לך שמת

נשמות נדחות וכבויות הדלקת

ככהן גדול את הנרות ערכת

לכל גדול וקטן כתובת היית

ולכל שאלה בהלכה ענית

בכל נושא ובכל זמן השבת

משנתך ערוכה וסדורה למדת

וכחיצי גיבור שנונים קלעת

 

דרכת קשתך ולא החטאת

את כולם כאב אהבת

וכרועה נאמן צאנך רעית

בלבבות כולם נגעת

ובמאור פנים להם חייכת

מהברכה השורה עליך השפעת

ישועות רבות בקרב הארץ פעלת

מרכבה לשכינה צדיק יסוד עולם היית

ויקם לך אומר אשר גזרת

בעלות השחר בטלית ותפילין נתעטרת

בעמדך בתפילה יראה לבשת

כעבד לפני אדונו זעת

קהל עדתך לפני ההיכל ברכת

ולפני ספר התורה כרעת

הלכות בכל יום להם שיננת

ידיך הקדושות על ראשם הנחת

וכל ברכה וטוב עליהם הרעפת

לכל שואל ומבקש נמצאת

חופה וקידושין לצאנך ערכת

סנדק לבניהם כקטורת הקטרת

חלאקה לראשונה להם גזרת

למשמרת להם בנייר עטפת

בר יוחאי לשמחם שוררת

כל נשבר ועצוב שמחת עודדת

יראת ה' לליבותם יצקת

תורה מצוות והלכות להם דרשת

תקנות לשמרם מכל רע תקנת

ופרץ בתפילה עמדת

לכותל המערבי אספת ותפילה לקל נשאת

 

גזירת שמים קבלת

עת למשכב נפלת

מתומתך וטהרתך לא סרת

בחולאים נוראים דוכית

וטעם אלפי מתות טעמת

לתהומות היסורים ירדת

ובפלאי פלאים נתרוממת ניצלת

בדומיה ובשתיקה סבלת

ובעץ החיים אחזת

לחסדי שמיים ייחלת

ואין עוד מלבדו הודעת

מתוך ים של כאבים חייכת ועודדת

לשיר ולפאר לאל בחרת

בידך הנטויה שמחה הדלקת

לאין קץ ותכלית נזדככת

ומי ידע ממה אותנו הצלת

לבדך הכל נשאת

על אוהביך ומשפחתך הבטת

לחדרי לבותם ירדת

מן המצר יה קראת

ודמעה על לחייך הוזלת

אוי לנו שבכל נחלת

מחבלי מות ושאול עלית

ובחדשים וקשים מהם באת

עדי בחד קטירא אתקטרת

ובהיכל קדש קדשים באת

בצרור החיים נקשרת

לחזות בנועם ה' נתעלית

בשכינה שעליך דבקת

 

חיים עד העולם