להתקרב אל הקודש

מסירות נפשו של הרב אליהו זצ"ל למען הפצת תורה בישראל, וריבוי קדושה במחנה ישראל. ציפייתו הכנה לגאולתן של ישראל, ולהופעתה של שכינה בתוכינו.

הרב אברהם מלמד , ג' באב תש"ע

יהדות הרב מרדכי אליהו
הרב מרדכי אליהו
צילום: אלבום משפחתי

עם העלותו לגנזי מרומים של מורנו ורבנו הגדול הראשון לציון הגאון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, רבם של ישראל. מלאה הארץ אזכרות לזיכרו של מרן הראשל"צ, ורבות סיפרו וכתבו על דמותו הגדולה וממש התקיים לנגד עינינו, 'גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם" שאף שידענו שהוא גדול בתורה ומגדולי ועמודי התורה בדורנו. התברר שלא הכרנו אלא חלק קטן מאישיותו הגדולה שהאירה את עם ישראל בתורה בצדקות ובדרכי הקדושה והענווה.

שומעים אנו על סיפורים רבים שמתפרסמים על צדקותו וגדלותו של מורנו ורבנו, וכמה שידענו שאיש גדול בתורה מגדולי פוסקי דורנו, ממשיכי תורת המקובלים של ירושלים, מסתובב בתוכינו, אף על פי כן, לא ידענו מעט מזעיר מגדולתו.

סיפורים על מידותיו המופלאות, על העין הטובה על כל דבר ודבר, הזהירות ביוצא מן הפה ובנכנס אל הפה, והתחברותו המיוחדת אל בית ישראל כולו, לגווניו עדותיו ומפלגותיו. ומסירות נפשו למען הפצת תורה בישראל, וריבוי קדושה במחנה ישראל. וציפייתו הכנה לגאולתן של ישראל, ולהופעתה של שכינה בתוכינו.

וסיפורי מופתיו, וברכותיו אשר מהם נושעו חולים ועקרות ויולדות, המראות את חיבת ה' לעבדיו ונאמניו.

ואיך אנו נעמוד מול הגודל הזה, של סיפורי הקדושה, הגדלות בתורה, המידות המיוחדות, החומרות וההידורים מאהבת תורה ומצוותיה, חייב אדם לומר 'מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי', והפירוש הוא שוודאי אדם לא יכול להגיע ממש למדרגת האבות, אלא לפחות שתהיה לו נגיעה במעשיהם, ללמוד משהו מדרכיהם ומידותיהם, ומכל מקום להיות בשאיפה מתמדת להתקרב למעלתם ולספוג
סיפורים על מידותיו המופלאות, על העין הטובה על כל דבר ודבר, הזהירות ביוצא מן הפה ובנכנס אל הפה, והתחברותו המיוחדת אל בית ישראל כולו, לגווניו עדותיו ומפלגותיו.
מקדושתם.

אף אנו נאמר כן על מורנו ורבנו מקים עולה של תורה בישראל, 'רב רבנן', שבמשך עשרות שנים הפיץ תורה בעם ישראל, ועודד את ההתיישבות ברחבי ארץ ישראל, והיה אוהבם של ישראל ודורש אחדותם בכל עת. ויחד עם מו"ר הרב אברהם שפירא זצ"ל הנהיג את הציבור האמוני לריבויה של תורה בעם, ולשילובה במערכותיה של מדינת ישראל, ועודד את הקמת הגרעינים התורניים בכל מקום ובכל אתר.

להיות כמותו, זה ממש קשה, לעמוד במדרגה זו של החומרות וההידורים והדקדוקים בכל מצווה ומצווה, והכל בשמחה גדולה, ומתוך אהבה גדולה לתורה ומצוותיה, זוהי מדרגה שבה צריכים הבני אדם להתקדם כל אחד כפי דרגתו ויכולתו, ולעמוד מיד במלוא הרמה של קיום מהודר זה של מצוות השי"ת, אך לפחות עלינו לקחת את הרצון הגדול להתקרב למדרגה זו, להתקרב אל הקודש, להתקרב לאהבת תורה במידה כזו שנרצה לדקדק בכל מצווה ומצווה, שנעדיף את דקדוקיה על כל דבר אחר בעולם.

מנהג הרב היה לקום לתפילת ותיקין בכל בוקר, להקפיד על אכילה מהודרת, להיזהר בדיבור, טהרת המחשבה, להימנע מכעס, לחבב את המצוות, ועוד מידות שהיו בו, ומנהגים שהיה נוהג, נשתדל אף אנו כל אחד במה שהוא יכול ושייך אליו, להתחזק בעוד מצווה בשלמות, בעוד הידור מצווה, ובתוספת ריבוי הקדושה והטהרה בתוכינו, ובריבוי לימוד התורה לשמה, בזהירות מלשון הרע, בקיום מצוות הצדקה ובדקדוק המצוות המעשיות, נקבל על עצמנו להתחזק בדרכי התורה והקדושה, ומתוך כך נזכה ממילא להמשך הופעתה של גאולת ישראל, לבניינה השלם של ארץ ישראל, ולבניינה של התורה שתאיר את עם ישראל והעולם כולו ותצעיד אותם אל הגאולה השלמה במהרה בימינו.