מצוות חג הסוכות

דין המטייל בארץ כשלוחי מצווה, הפטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. בכל אופן, ישתדל המטייל לתור במקומות עם סוכה והמחמיר בכך תבוא עליו ברכה.

הרב אפרים זלמנוביץ' , י"ב בתשרי תשע"א

יהדות נערכים לסוכות
נערכים לסוכות
צילום: באדיבות המשפחה

סכך: מן הראוי לרכוש סכך לנצח. סכך כשר הוא סכך שלא נולד בחטא. קרי; ללא חשש גניבה וגזילה או השחתה. כידוע האיסור של בל תשחית נלמד מהתורה מאיסור השחתת עצים. "כי תצור על עיר ימים רבים בל תשחית עצה" (דברים כ') ומכאן למדו חכמים שאסור לקלקל דבר מתוקן. בוודאי שאסור לגזום עץ ללא רשות בעל הבית. ניתן גם להשתמש בסכך שהמועצה המקומית גוזמת לקראת חג הסוכות.

הלוקח ענפי עצים ללא רשות ובנה מהם סוכה חייב מדין תורה להרוס את הסוכה ולהשיב הגזילה לבעליה. אולם חכמים תיקנו כי די לשלם לבעלים את שווי הגזילה מפני תקנת השבים ורק אז תהא הסוכה כשרה. אימלא תשלום הגזילה אין לברך בה "לישב בסוכה". וכן מי שבנה סוכה על קרקע שאיננה שלו או ברשות הרבים או אפילו בחצר ביתו המשותף ללא רשות ועד הבית, הגם שהסוכה כשרה לא יברך עליה "לישב בסוכה".

מצוות ישיבה בסוכה: מצווה גדולה לטייל הארץ ישראל. כל מקום שתדרוך כף רגליכם לכם נתתיה, הבטיח לנו הבורא ית"ש. לפיכך מצווה עלינו לדרוך על ד' אמות חדשות בארץ הקודש. ודין המטייל בארץ כשלוחי מצווה, הפטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה (שו"ע או"ח תר"מ ז). בכל אופן, ישתדל המטייל לתור במקומות עם סוכה והמחמיר בכך תבוא עליו ברכה.

לא כן הנוסע לטיול בחוץ לארץ פסק הרב משה פיינשטיין (או"ח סי' צ"ב) כי ללכת לטיול לשם תענוג למקום שאין שם סוכה אסו
נראה לי שמכיון שלא רק תייר הבא לימים מועטים רשאי לתור את הארץ גם במקום שאין בו סוכה אלא גם ישראלי הלוקח את בני משפחתו לטיול עקב החופשה שיש לו בין הזמנים או החופשה מבתי הספר רשאי לטייל.
ר. וכן פסק שגם בארץ ישראל, אם יש לו אפשרות לטייל אחרי חג הסוכות באותם מקומות שאין בהם סוכה ידחה הטיול לשם לאחרי החג. נראה לי שמכיון שלא רק תייר הבא לימים מועטים רשאי לתור את הארץ גם במקום שאין בו סוכה אלא גם ישראלי הלוקח את בני משפחתו לטיול עקב החופשה שיש לו בין הזמנים או החופשה מבתי הספר רשאי לטייל.

הפתרון הוא לשכור טנדר ולבנות עליו סוכה כשרה. כך יהיה למטייל או לעובד בשטח, סוכה צמודה וניתן לברך עליה ולאכול ולנוח בה.

המצטער פטור ממצוות סוכה. לכן מקום שיש בו מתקפת יתושים או אם יורד גשם פטורים ממצוות סוכה. לפני שנתיים פסקו רבנים בניו יורק כי אסור באיסור מוחלט לשבת בשעות הערב בסוכה משום פיקוח נפש, אחרי שיתושים שם העבירו לבני האדם וירוס קטלני.

ארבעת המינים: הרוכש ארבעה מינים בערב חג הסוכות, חייב לוודא שהשיק לא יחזור. עיקר המצווה ליטול את ארבעת המינים ביום הראשון של החג ככתוב בתורה "ולקחכם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלוהיכם שבעת ימים" (אמור). פירשו חכמינו "לכם" – שלכם – שיהיה שייך לכם. לכן כל עוד השיק לא כובד הסחורה שייכת למוכר ולכן לא יצא ידי חובת נטילת ארבעת המינים. אשר על כן, עדיף לשלם במזומן או בכרטיס אשראי.

ושמחת בחגך: נאמר על חג הסוכות ומשליך לכל החגים והימים טובים. לכן את החג יש לחוג בחוג המשפחה והידידים הקרובים כדי להרבות שמחה ולהתרחק מדיכאון מריבות משפחתיות ואלימות.

וכבר פסק בעל השלחן ערוך בהלכות יום טוב (או"ח תקכ"ט ב') "חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד, הוא ואשתו ובניו וכל הנילווים אליו.

כיצד משמחם? – הקטנים נותן להם קליות ואגוזים (או במבה וביסלי) והנשים קונה להן בגדים ותכשיטים כפי ממונו. וחייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר עניים".

אכילת אתרוג בתום החג: ישנם הסבורים שלאתרוג סגולות מרפא לילדים הסובלים מקשיי דיבור או מייצב לחץ דם או מיקל בלידה או שאכילתו גורמת למצב רוח טוב ומרפא דיכאון, ואפילו יש המאמינים שהסובל מכאבי עינים יסתכל על האתרוג. נראה לי שאלה אמונות תפלות הבל ורעות רוח ואל לחכם לדבוק בם.