להפיץ תורתו מבלי לחשוש

את אש אהבת ישראל הגדולה שהדליק הרב כהנא יש להבעיר בכל דרך אפשרית. לצערנו לא הקשיבו לו, ביזו אותו, רמסו את כבודו ועיוותו את אישיותו הגדולה

הרב אריאל לוי , י"ח בחשון תשע"א

דעות הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

בספר חובות הלבבות מובא משל על אדם שמאז לידתו כלוא היה בבית האסורים, "מעולם לא יצא חוץ לכתליו והיו כל מזונותיו מבית המלכות. לימים התחיל לגדל ולהלל את המלך שכל הבור הוא שלו, צחקו ממנו עבדי המלך ואמרו: "הלא שבחך גנאי הוא למלך הגדול שמלכותו בכל המדינות וכו'" (שער הבחינה פ"ו). האדמו"ר מסלונים זצ"ל הסביר את הנמשל: "וכן האדם הקטן והמצומצם העובד את אלוקיו כפי תפיסתו המצומצמת בגדולת הבורא אין עבודתו אלא כגנאי ח"ו למלך" ("נתיבות שלום" פרק א').

נראה לי שהמשל מתאר גם את היהדות המצומצמת והגלותית. היהדות הנלמדת בתפיסה גלותית היא צרה ומצומצמת. יהדות שנתפסת אך ורק כפולחן של קיום מצוות פרטיות ולא כוללת את התורה הרחבה של עם בארצו נמצאת חסרה. לימוד הלכות הנוגעות אך ורק בתחום החיים האישיים של האדם דומה לאותו אסיר שמכיר רק את כתלי הכלא שהם כאין וכאפס מול המרחבים העצומים שמחוץ לכלא ומהלל את המלך שכל הבור הוא שלו. שמירה על הקהילה המצומצמת שלנו, דאגה לאנ"ש, לחוג כזה או אחר, לעדה כזו או אחרת מחטיאות את הרעיון הגדול שביסוד היהדות

מי ש"הגדיל ראש" בדורנו לתת את היחס התורני לכל הנושאים בחיים לא רק בבית המדרש אלא גם בעולם המעשה הוא הרב כהנא הי"ד. באיזה עמל וטורח מסר את נפשו כדי להציל מיליוני יהודים מגלות רוסיה הארורה, בלי שום אינטרס אישי! ואיזה מחיר הוא שילם בעד פעולותיו הכבירות שנבעו מתוך אהבת ישראל עצומה! הרב כהנא ידע והרגיש שהתורה אינה סך מסוים של מצוות שצריך לקיים אלא הרבה למעלה מזה. היה לו את האומץ לצאת לעם ישראל מתוך תחושת שליחות ולחנך
הרב כהנא ידע והרגיש שהתורה אינה סך מסוים של מצוות שצריך לקיים אלא הרבה למעלה מזה. היה לו את האומץ לצאת לעם ישראל מתוך תחושת שליחות ולחנך לעול מלכות שמיים ולמסירות נפש וקידוש ה'.
לעול מלכות שמיים ולמסירות נפש וקידוש ה'. הרב היה מעורב בחיים הפוליטיים שגם הם קודש בארץ ישראל ולא התנתק מהעם בהסתגרות נוחה בבית המדרש. הוא ידע והרגיש חשיבות של חוסן לאומי מהי, ששפלותם של ישראל היא חילול ה', וידע להעריך את הנס הגדול של שיבת עם ישראל לארצו אחרי 2000 שנות גלות. בד בבד עם הידיעה כמה עלינו להודות לבוראנו, הוא גם כאב את ההחמצה הנוראה על שפלות וקטנות, על שקיעה בחיי קהילות בלי לגלות אכפתיות לעם כולו. כאב לו על שלא מקימים פה מדינה יהודית עם ערכים יהודיים.

הרב קם ופעל כדי להחדיר ערכים נשגבים- עם סגולה, אהבת ישראל, הדר ישראל, קידוש ה', מלחמה ושלום ונקמה. הרב מסר את נפשו למען חזרת עם ישראל אל המרחבים הגדולים של היהדות. הוא פעל רבות כדי שלעולם לא יחזרו מראות הזוועה מהשואה ומנע השפלת יהודים בכל מקום שהם. הרב הקים ליגה להגנה יהודית והיא שמרה על היהודים באמריקה, הליגה פעלה רבות גם למען יהדות רוסיה. הרב רצה שנכיר את גדולתנו ותפארתנו ונחזיר מנה אחת אפיים לאויבינו. שהמושגים החשובים של אמונה ובטחון בה' לא יהיו שגורים בפינו רק כסיסמאות אלא שיהיו גם מדריכים לחיינו הלאומיים. לימוד תורה בגדלות עם הבנת הרעיון היהודי הפנימי שעומד מאחוריה, כמוה כיציאת האסיר מהכלא וכהבנה שיש ליהדות אמירה ברורה בכל תחומי החיים.

הרב כהנא הי"ד נרצח לפני 20 שנה, אבל את הירושה האדירה שהוריש לעם ישראל- אי אפשר למחוק. את אש אהבת ישראל הגדולה שהדליק יש להבעיר בכל דרך אפשרית. לצערנו לא הקשיבו לו, ביזו אותו, רמסו את כבודו ועיוותו את אישיותו הגדולה. מלבד החובה לבקש ממנו סליחה, יש להנחיל את משנתו לעם ישראל. קם פה בארצנו הקדושה נוער שצמא לגדלות בכל שטחי החיים, נוער שמואס בשטחיות. וב"ה יש לנו מזון בריא לחינוך טוב-את ספריו הקדושים של הרב כהנא שנכתבו לא רק מתוך כשרון אדיר ויכולת הבעה נפלאה, אלא בעיקר מתוך מסירות נפש. כדאי ללמוד אותם בקביעות וללקט פירורים של מסירות נפש, הקרבה וגדלות מתחת שולחנו ובכך נוכל להכיר טובה למנהיג הגדול שלנו שמסר עצמו למעננו וגם לצאת מהכלא המחשבתי של קטנות הדעת אל תורה של גאולה, תורה ששולטת על כל מרחבי החיים הפרטיים והלאומיים.