ברכה או עבודה זרה?

כמו העניות, גם העשירות היא ניסיון, כדברי הרמב"ן (שמות כ'): "שאין לך בריה שאין הקב"ה מנסה אותה, העשיר מנסה אותו אם תהיה ידו פתוחה לעניים, העני מנסה אותו אם יוכל לקבל יסורין".

הרב שלמה אישון , ט"ז באדר תשע"א

בהסבר הדיבר: "לא יהיה לך אלהים אחרים", כותב בעל העקידה: "ויש בכלל זה, העבודה זרה הגדולה, המצויה היום בעולם מציאות חזקה. והיא: התכוננות כל המחשבות והעסקים לקיבוץ הממון והצלחת הנכסים, שהמה להם האלוהים האדירים, אשר עליהם הם נשענים, ובאמונתם הם נסמכים, ועל קדושת שמם הם מכחישים אלוק ממעל ועוזבים את תורתו ומניחים אותה עגונה ועלובה בקרן זוית, וזוהי גופה של עבודה זרה ועיקרה".

על פי המדרש, גלו בני גד וראובן תחילה, מפני החשיבות המוגזמת שיחסו לממון: "וכן אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה גדול וחבבו את ממונם, וישבו להם חוץ לארץ ישראל, לפיכך גלו תחילה מכל השבטים".

מאידך אומרים חז"ל: "אין הנבואה שורה אלא חכם, גיבור ועשיר ובעל קומה". ואף שהרמב"ם באר ש"עשיר" כאן הכוונה לבעל מידת ההסתפקות במועט, דחה זאת הר"ן בדרשותיו ובאר את הדברים כפשוטם: כדי שהנביא יוכל למלא כראוי את תפקידו הרוחני עליו להיות גם עשיר. מי שתלוי כלכלית באחרים יקשה עליו מאוד להיות מוכיח בשער. מי שנתפס בחברה כאדם חלש לא יוכל להיות מנהיג רוחני של העם.

המקורות הללו אינם סותרים. כאשר העושר הופך למטרה – הרי הוא כעין עבודה זרה. כאשר העושר הינו אמצעי להשפעה חיובית – הרי הוא ברכה.

מביאי הביכורים לירושלים היו מוליכים לפניהם שור שקרניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו. השור מבטא את כח העבודה. "ורב תבואות בכח שור". קרניו של השור מצופות זהב להורות שאל העושר תביא בדרך ישרה רק העבודה, העמל והיגיעה (עין איה מסכת ביכורים).

העטרה של זית בראשו של השור רומזת לחכמה, שהרי שמן הזית שימש להאיר את המנורה, ו"הרוצה שיחכים ידרים - סימן לדבר מנורה בדרום". עטרה זו נועדה ללמדנו כי מגמת העבודה והעושר צריכה להיות הארת העולם באור החכמה והדעת.

כמו העניות, גם העשירות היא ניסיון, כדברי הרמב"ן (שמות כ'): "שאין לך בריה שאין הקב"ה מנסה אותה, העשיר מנסה אותו אם תהיה ידו פתוחה לעניים, העני מנסה אותו אם יוכל לקבל יסורין".

משזכה אדם לעושר, עליו להתפלל לקב"ה שיעמוד בניסיון וינצל את עושרו להוספת צדקה וחסד והשפעה רוחנית.