מדוע הבימה במרכז בית הכנסת?

סערה גדולה התרחשה בעולם היהודי לפני כ-150 שנה ביחס למקום הבימה בבית הכנסת.

הרב יוסף צבי רימון , ז' בסיון תשע"א

אדם גדול נסתלק מאיתנו, הרב אורי דסברג ז"ל, מראשי מכון צומת, מעורכי תחומין, אנציקלופדיה תלמודית ושבת בשבתו. הרב דסברג התעניין בתחומים רבים וכתב על נושאים מגוונים (מיחוזר פסולת כתבי קודש, השבת במשטרה, חליבה בשבת, המתנת הש"ץ לרב, זכויות עובדים ועוד). מכיוון שמדורנו עוסק עתה בהל' תפילה נעלה את דבריו ז"ל (ב'תחומין' כ"ח) בנושא זה (בתוספות מועטות).

סערה גדולה התרחשה בעולם היהודי לפני כ-150 שנה ביחס למקום הבימה בבית הכנסת. בכנס רבני הונגריה שהתקיים בצ'כוסלובקיה (תרכ"ו) נקבע ש"אסור להיכנס ולהתפלל בביהכ"נ אשר אין לה בימה באמצע". ברקע עמדה התנגדות לרפורמים וריחוק מן הכנסיה הנוצרית, שם הבימה היא בחזית האולם. מסתבר שיש נימוקים עקרוניים נוספים להעמדת הבימה באמצע.
בשו"ת חתם סופר (או"ח סי' כח) דן בשאלה זו, ללא התייחסות לחיקוי הנכרים. הוא מצטט את הרמב"ם (הל' תפילה פי"א ה"ג): "ומעמידין בימה בבית הכנסת באמצע הבית כדי... שישמעו כולם".

טעם נוסף לחשיבות הבמה באמצע הוא שהכומר בכנסיה עומד ופניו אל העם. שליח ציבור איננו שחקן תיאטרון, ואינו עומד במחזה כלפי הציבור. הש"ץ והעם עומדים יחד מול הקב"ה, בכיוון אחד, כלפי השכינה. בבתי כנסת האשכנזים יש אמנם 'עמוד' מיוחד לש"ץ אך הוא שונה מבתי התפילה של הגויים, שכן פניו כלפי ההיכל.

בגישה הנוצרית יש מיפגש משפחתי בכנסייה. אצלנו כל אחד עומד בעצמו מול הקב"ה (ראו הגרי"ד סולוביצ'יק 'איש על העדה'). בעם ישראל אין מחזה או הצגה; גם האיש בעזרת הגברים וגם האישה בעזרת הנשים עומדים בצורה שווה מול הקב"ה. ה'מחיצה' היא הפרדה בין גברים ונשים אך אין בה בכדי להשפיע על מהות התפילה. איננו עומדים מול מחזה הדורש צְפִייה.

הבימה נמצאת במרכז גם מכיוון שעליה מונח ספר התורה. התורה משותפת לכלל ישראל ואינה נחלתו של בעל הקורא ולא של הרב הגדול ביותר. וכך כותב הרמב"ם (תלמוד תורה, פ"ג ה"א): "בשלושה כתרים נכתרו ישראל כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה - זכה בו אהרון, שנאמר 'והייתה לו ולזרעו אחריו' (במדבר כה,יג). כתר מלכות - זכה בו דוד, שנאמר 'זרעו לעולם יהיה' (תהילים פט,לז). כתר תורה מונח ועומד ומוכן לכול, שנאמר 'מורשה קהילת יעקב' (דברים לג,ד) - כל מי שירצה, יבוא וייטול". כולם שייכים לתורה!

הבימה במרכז מזכירה גם את בית המקדש שם הקיפו את המזבח בערבות, וכיום אנו מקיפים את הבימה בתפילותינו. אמנם נפסק בתוספתא (מגילה פ"ג הכ"א) ובשו"ע שהרב יושב ופניו אל העם, אך זה נובע מתפקידו השונה מתפקיד החזן. הרב מלמד ומדריך, ואילו החזן הוא שופרו של העם כלפי השכינה - שליח הציבור! עמידת הש"ץ היא איפוא כלפי ה', ללא מתווכים ואמצעים, כולנו מכֻוונים כלפי השכינה.