הרהורים בעקבות הרצח

צריך לדעת כשהולכים אל צדיקים ותלמידי חכמים לבקש עיצה וברכה מהם, אין הכוונה שהאחריות כולה עוברת לצדיקים והאדם יכול לעשות ככל העולה על רוחו.

הרב אברהם מלמד , ב' באב תשע"א

יהדות הבבא אלעזר
הבבא אלעזר
צילום: אלבום משפחתי
מקרה הרצח המזעזע שאירע ביום שישי האחרון בעיר באר שבע, כשהצדיק רבי אלעזר אבו חצירא זצוק"ל שכונה בפי רבים 'הבבא אלעזר' נכדו של קדוש ישראל הבבא סאלי, רבי ישראל אבו חצירא זצ"ל, נרצח על ידי אחד מבאי ביתו שבא להתייעץ עמו ורצחו נפש - מחייב את כולנו לחשבון נפש.

נוראות וזעזוע הרצח

ראשית עצם הרצח וכל רצח שבישראל הוא זעזוע גדול. בדיוק בפרשת השבוע פרשת מסעי בקריאה של יום שישי, יום הרצח, (הרצח אירע בליל חמישי אור לשישי) פורטו כל דיני רוצח בתורה, רוצח בשוגג ורוצח במזיד, והתורה מזהירה 'לא תקחו כופר לנפש' ולארץ לא יכופר בה כי אם בדם שופכו'. הרצח מסלק שכינה מישראל והוא אחד החטאים החמורים שעליהם גלו ישראל מהארץ (עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים). ובמסכת מכות (יא.) לא הופיע אליהו הנביא לרבי יהושע בן לוי במשך שלושה ימים לאחר שבסביבתו היה אדם שנהרג על ידי אריה.

וכל רצח, על אחת כמה וכמה רצח כזה מזעזע של גדול בישראל צריך לזעזע אותנו, ולעורר אותנו לחשבון נפש ותיקון בין אדם לחברו, להתרחק מן הכעס ומהאיבה והקנאה, ולהרבות אהבה
וכשמסתלק צדיק כזה מהעולם, זה הזמן להתחזק בדרכיו ומעשיו, לקחת ממעשיו הטובים ולהתחזק בהם, ללמוד ממעשיו ודרכיו, וכל אחד כפי שיודע מקומו וכוחותיו להתחזק במעלות המיוחדות של הצדיק
ואחדות בתוך עם ישראל בין כל חלקי האומה, ובין שכנים ידידים ומכרים. ידוע מה שאומרים בשם הרבי מקוצק על מעמד הר סיני שחכמי ישראל שבאותו הדור כששמעו 'לא תרצח' אמרו 'בשביל זה באנו? וכי בנו חושד הקב"ה שנרצח? אלא שהכוונה הייתה על אבק רציחה, שכל פגיעה הכי קטנה בין אדם לחברו, זהו אבק רציחה, העלבה, הקנטה, רכילות, לשון הרע וכו'. ומאלו כל אדם צריך להתנקות.

מעלות הצדיק

רבי אלעזר אבו חצירא זצוק"ל היה שייך למשפחת צדיקים וקדושים של משפ' אבו חצירא, אביו 'הבבא מאיר' שהיה חכם גדול בתורה צדיק וקדוש, סבו רבי ישראל אבו חצירא, הבבא סאלי הצדיק המפורסם בכל תפוצות ישראל בשל הניסים והמופתים שעשה לישועת המוני בית ישראל שהיו משחרים לפתחו. משפחת אבו חצירא נודעה בקדושה המיוחדת שלה, בפרישות מכל דבר עבירה חטא ועוון, בסיגופים לעבודת הבורא. במיעוט תענוגות עולם הזה, בשמירת הפה ושמירת העינים והליכה בדרכי קדושה לפני הבורא יתברך.

וכשמסתלק צדיק כזה מהעולם, זה הזמן להתחזק בדרכיו ומעשיו, לקחת ממעשיו הטובים ולהתחזק בהם, ללמוד ממעשיו ודרכיו, וכל אחד כפי שיודע מקומו וכוחותיו להתחזק במעלות המיוחדות של הצדיק.


היחס לרבנים ואמונת חכמים

אמרו חכמים: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים שנאמר 'ויהיו מלעיבים במלאכי האלקים'. אם קורה דבר כזה נורא, סימן שאין מספיק כבוד לחכמים ולצדיקים בדור. בתורה נאמר 'ויראת מאלקיך ודרשו בגמרא לרבות תלמידי חכמים, וכן מובא במסכת אבות 'יהי מורא רבך כמורא שמים'. אם יש יראת שמים אמיתית יש מורא מחסידיו של הקב"ה, מהצדיקים ההולכים לפניו. ואם חלילה אין יראה, חסר הבסיס לקליטת התורה ולקבלתה. הכבוד לחכמי התורה הוא הבסיס ליראת שמים ולקבלת התורה. בדורות קודמים אדם לא היה מעיז להחציף פנים כנגד רבנים גדולים בישראל, וכאן ולא משנה מהו הרקע הנפשי פסיכולוגי או הכלכלי של מי שעשה את הפשע, עצם העובדה שיש מציאות כזאת זה חילול ה' נורא ופגיעה בכבודה של תורה, וביראת החכמים ודבקות הצדיקים.

ובכלל צריך לדעת כשהולכים אל צדיקים ותלמידי חכמים לבקש עיצה וברכה מהם, אין הכוונה שהאחריות כולה עוברת לצדיקים והאדם יכול לעשות ככל העולה על רוחו. והאדם יתברך רק אם במקביל לברכת הצדיק יעמול על עצמו ויתקן מעשיו ומידותיו ויתחזק בעיצות הטובות שקיבל, אז תופיע עליו ברכת ה'. וידוע מה שאמר מייסד חסידות חב"ד בעל התניא, רבי שנאור זלמן מלאדי, שהוא מחפש אנשים שיבואו לבקש עיצות בעבודת ה' כיצד להתקרב לבורא, ולא בשביל דברים גשמיים חומריים. כשהאדם מבקש מהצדיק רק דברים גשמיים, הוא בעצם הופך את הצדיק למכשיר למילוי צרכיו, וכשזאת המטרה יכולים להגיע לעיוותים גדולים. המטרה צריכה להיות תמיד עבודת ה' ולהתחזק ללכת בדרך ה'. וגם שהצדיק מברך עדיין זה יכול להתקבל לפני ה' ויכול שלא להתקבל. וכשלא מתקבל, כנראה זו התשובה משמים וצריך אמונה שלמה בזה. ובכל זה אין שום סתירה לאמונה הגדולה בכוחם של צדיקים לברך ולהתפלל ולפעול ישועות בקרב הארץ. בבחינת צדיק גוזר והקב"ה מקיים.

על כן יש להתחזק ביותר באמונת חכמים, בדבקות בצדיקים שבאה מתוך עבודת ה', ביראת שמים אמיתית הכוללת יראה מכל חכמי התורה מכל החוגים. לדעת שביזוי תלמידי חכמים הוא קו אדום שאסור לחצות אותו, ופגיעה בכבוד חכמי התורה כמוה כפגיעה בתורה ובהופעת שם ה' בעולם.

נתחזק בכל הדברים האלו, ותהיה התעוררות זו לעורר רחמי שמים עלינו ועל כל עם ישראל שתוחש הגאולה השלמה במהרה, בפרט בימי בין המיצרים, שנתעורר בזכות הצדיק ודרכיו לתשובה שלמה ונזכה לביאת משיח צדקנו ולבניין בית המקדש במהרה בימינו.