תיבת נח ותיבת משה

תיבת נח הצילה את העולם החומרי, תיבת משה הצילה את הרוחניות.

הרב שלמה לוי , ד' בחשון תשע"ב

הרב שלמה לוי
הרב שלמה לוי
באדיבות ישיבת ההסדר ראשון לציון

שבע מצוות המוטלות על כל בני האדם ולא רק על ישראל, הן מצוות אוניברסליות כאשר יסוד מטרתן הוא קיומו של העולם. אלו הן הציוויים הבסיסיים הנדרשים מכל אדם באשר הוא, הקוד ההתנהגותי הבסיסי בכל מישורי החיים - בין אדם לאלקים ובין אדם לחברו.
א. מצווה למנות דיינים לצורך השלטת חוק ומשפט בחברה האנושית. ב. איסור לקלל את שם ד'. ג. איסור עבודה זרה. ד. איסור גילוי עריות. ה. איסור שפיכות דמים. ו. איסור גזל. ז. איסור אבר מן החי - איסור לחתוך מבעל חיים אבר בעודנו חי ולאכלו. בשש המצוות הראשונות נצטווה כבר אדם הראשון, ואילו במצווה השביעית, אבר מן החי, נצטוו נח ובניו. מכאן הביטוי 'שבע מצוות בני נח', כאשר הכוונה היא לכלל האנושות, היות ואחרי המבול נח ומשפחתו נותרו והם החלו את בניין האנושות מחדש.

חז"ל מתארים משא ומתן שהקב"ה עשה לפני שנתן את התורה לעם ישראל; בתחילה הלך לבני עשו ואמר להם: "מקבלין אתם את התורה? אמרו לו: מה כתוב בה? אמר להם: לא תרצח. אמרו לו: כל עצמן של אותן האנשים אביהם רוצח הוא, שנאמר 'והידים ידי עשו' ועל כך הבטיחו אביו 'ועל חרבך תחיה'". ולא רצו לקבלה. וכך פנה לעמים נוספים, עמון, מואב וישמעאל וכולם דחו את קבלת התורה בשל היותה שונה במהותה מתוכנם ומהותם של אותם עמים. לתיאור פנייתו של הקב"ה אל אומות העולם אין רמז במקרא, ומסתבר שבפועל לא נערך עימהם משא ומת שכזה. חז"ל למדו זאת כניגוד לנאמר במפורש על ידי ישראל - "כל אשר דיבר ה' נעשה". מדוע רק עִם ישראל נערך משא ומתן מפורש לפני נתינת התורה?

על תרי"ג המצוות נאמר "שאין לך מצוה שבתורה שאין תחיית המתים תלויה בה". דבר זה בא ללמד שתרי"ג המצוות יוצרות מציאות חדשה של חיים בלא מיתה, בריאה חדשה וחיים של התחדשות. לשם כך צריך את ההסכמה של עם ישראל - האם הם מעוניינים ורוצים ליצור מציאות חדשה זו הסכמה ודעת יוצרת ומחדשת. תחיית המתים מבטאת את היכולת לבנות וליצור גם אחרי החידלון של העולם הזה והמעבר לעולם חדש של תחייה.

לעומת זאת, שבע מצוות בני נח ממשיכות את המציאות הקיימת. חז"ל אומרים ש"גוי ששבת חייב מיתה". מדוע? - מפני שהוא מפר את המשכיותו של העולם שעליו נצטווה בפרשתנו "ויום ולילה לא ישבותו". על ידי שבע מצוות בני נח אי אפשר להביא את העולם לידי תחיית המתים. הברית הכרותה עם נח מסתכמת בהבטחה שלא יהיה עוד מבול ושחוקי הטבע הקיימים לא ישבותו לעולם. לכן אין צורך לשאול את בני נח האם רצונם לקבל שבע מצוות, היות שהם אינם יוצרים מציאות אלא מקיימים את המציאות, ועל כך אין צורך בקבלה. לעומת זאת, בקיום תרי"ג מצוות צריך דעה מסכמת ומקבלת שתבהיר את ההסכמה ליצור ולתקן ולברוא עולם שלם יותר ומתוקן בתחיית המתים.

תיבת נח ותיבת משה, שתיהן הוצרכו להצלת העולם; תיבת נח הצילה את העולם החומרי, תיבת משה הצילה את הרוחניות. תיבת נח נתנה את הקיום המחודש של המציאות, לכן במצוותיה יש חכמה שמקיימת את העולם הטבעי, וכמו הטבע הן מוגבלות. מצוות תורת משה תרי"ג, ושבע מצוות דרבנן שעולות למניין תר"כ=כתר. הכתר נמצא מעל לראש, ומסמל את הרצון שנמצא למעלה מהחכמה והטבע וקושר אותנו לרצונו של בורא עולם.

(מתוך העלון 'שבת בשבתו')