הרב דב ביגון

מעשה נחש

16/06/2016

מחלת לשון הרע ותיקונה – אז ועתה

​האדם מתייחד משאר הבהמות והחיות בכוח הדיבור שבו ככתוב: "ויהי האדם לנפש חיה" (בראשית ב ז), פירוש רש"י: "אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אך זו של האדם חיה שבכולן, שנתוסף בו דעה ודיבור". 06/04/2016

מלחמה לה' בעמלק מדור דור

בשבת שלפני פורים מצוה לקרוא פרשת "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם" (דברים כה יז). ומה עשה לנו עמלק? 16/03/2016

נס הצלת הגוף ונס הצלת הנשמה

עיקר מצות חנוכה ופורים, לפרסם את הנסים והנפלאות שהקב"ה עשה ועושה לנו בימים ההם ובזמן הזה. 02/12/2015

עקב וראש

25/11/2015

כיצד יהפכו הצומות לששון לשמחה ולמועדים טובים

מה הם הקלקולים בדורנו שבגללם באו ובאות עלינו הצרות הללו? 13/07/2011

כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים

אין תורה כתורת ארץ ישראל, וארצנו הפכה למרכז התורה 09/10/2006

בשנת נ"ו למדינה נצא נגד ההתנתקות מארצנו

המצוה המיוחדת ליום העצמאות היא מצות יישוב ארץ ישראל. הרמב"ן וכל הראשונים והאחרונים שפסקו כמותו, קובעים ש"נצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן הא-ל יתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבנה ביד אומה מן האומות ככתוב 'והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם'" (רמב"ן, מצוה ד' ספר המצוות לרמב"ם, שו"ע אבן העזר ע"ה ד, פתחי תשובה). 16/04/2004

אשרי הדור שמנהיגו עושה תשובה

"אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות ד' אלוקיו עשה לא תעשינה בשגגה ואשם, או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה" (ויקרא ד כב-כג) מפרש רש"י - "אשר נשיא יחטא' - לשון אשרי, אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו קל וחומר שמתחרט על זדונותיו". 11/04/2004

שירת הים - שירת הניצחון

"יש לומר את שירת הים בפסוקי דזמרה בכל יום בשמחה וידמה בדעתו כאילו באותו היום עבר בים, והאומר את שירת הים בשמחה מוחלין לו עוונותיו" (שו"ע או"ח נא ז משנה ברורה יז). 01/04/2004

סוף טוב הכל טוב

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות פורחים, מברך בשם ומלכות "...שלא חיסר בעולמו דבר, וברא בו בריות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם" (שו"ע או"ח רכו). 22/03/2004

ניצחון מדינת ישראל ימחה את זכר עמלק

שלוש מצוות נצטווינו בעמלק: "מצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל שהתחיל להתגרות בם בצאתם ממצרים - העמלקים ברוע לבבם ובמזגם הרע למרות שכל העמים היו יראים מישראל בשומעם את אשר עשה ד' להם במצרים - עמלק התנפלו עלינו... 04/03/2004

ונהפוך הוא

המן הרשע חשב "להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד", ואפילו קבע לוח זמנים מדויק - "בשלשה עשר לחודש השנים עשר הוא חודש אדר"... 26/02/2004

ולכל בני ישראל יהיה אור במושבותם

אכן החושך הוא לא רק עניין חיצוני, אלא הוא מרמז על מצבו הנפשי והרוחני של האדם והציבור, אדם שאינו רואה את סבלו של אחיו, שאינו חש בסובב אותו, שרוי בחושך נפשי ורוחני. 25/01/2004