הרב גבריאל קדוש

והארץ נתן לבני אדם
מגמת האדם ליטול חלק פעיל ביישובו של עולם ותיקונו. נכונים הדברים ביתר שאת לגבי יישובה ופיתוחה של ארץ ישראל. 27/10/2011