בשבע 502: וגירשתיך לי באמונה

באהבה ואמונה

עודד מזרחי , כ"ט בתמוז תשע"ב

ר' שלמה התחנך בבית אביו רבי אורי-נתן נטע, מגאוני בריסק. בגיל 14 גלה למקום תורה בווילנא, ומשם הגיע לקראקא. שם פגש ברבי מנחם-אריה מכת הצדיקים הנסתרים, דבק בו ולמד עמו חסידות בסתר. בגיל 22 שנה חזר ר' שלמה לביתו בסלוצק. אביו שהתענג מתורתו שידכו עם בתו של מוכסן המתגורר ביישוב הסמוך. חצי שנה לאחר הנישואין אשתו של ר' שלמה יצאה מדעתה.

הוא היה עגון כשש שנים. אביו רצה למצוא לו היתר להתגרש ולא הצליח, והיה שרוי בצער גדול. באותה עת, שנת ת"ק, בא הבעל שם טוב לסלוצק. גאוני העיר קיבלו את פניו בחרדת קודש ובתוכם גם רבי אורי-נתן. הוא התאונן בפני הבעש"ט על גורל בנו העגון. גם מחותנו, ר' אליהו-משה, בא לבקש רפואה עבור בתו שהשתטתה.

הבעש"ט הזמין את המחותנים והבעל ושאל: "היש לכם טינה בלב זה על זה?"

רבי אורי-נתן אמר: "מחותני היקר קובע עיתים לתורה, מכניס אורחים וגם מחזיק בני תורה. מאז שהתחתנה בתו תמך בבני בכל הצטרכותו וגם כאשר יצא מביתו וקבע מקומו בעיר, סיפק את כל הצטרכותו בכבוד".

ר' אליהו-משה אמר: "עלי לשבח את חתני היקר על מידותיו הטובות נוסף לשקידתו בלימוד. במשך שבתו ביישוב קירב את היהודים הפשוטים ולמד איתם, והתאהב על בני היישוב וכולם מצטערים בצערו ומתפללים לה' שבתי תשוב לאיתנה ובעלה יחזור למעוני וילמד עמם כבתחילה".

הבעש"ט אמר: "בעזרת ה' אוכל לרפא את החולה, אבל בתנאי שכאשר תתרפא, תתגרש ממנו ברצון".
הבעש"ט אמר לר' אליהו-משה: "ספר לבתך החולה כי הבעש"ט הנודע כבעל מופת מזמין אותה אליו". ר' אליהו-משה העז לומר: "זה כשלוש שנים שבתי לא הוציאה הגה מפיה. היא נמצאת בין התנור והכותל ובקושי מאכילים אותה. אין לה דעת כלל!"

המחותנים נדהמו. רבי אורי-נתן טען כמה טענות הלכתיות כנגד, ור' אליהו-משה טען שבתו וחתנו יצטערו מאוד, והוא מוכן לתת סכום גדול לצדקה שתתרפא בתו, וידורו יחד באהבה כבתחילה ויזכו לדור ישרים מבורך.

"אם אינכם מסכימים לתנאי, איני יכול לעזור לכם!", ענה הבעש"ט.

כעבור כמה ימים באו המחותנים והבעל לבעש"ט ואמרו שהם מקבלים את תנאו, אבל אינם יכולים לערוב בעד האישה שתרצה להתגרש. הבעש"ט הסכים ואמר לר' אליהו-משה: "ספר לבתך החולה כי הבעש"ט הנודע כבעל מופת בא לסלוצק ומזמין אותה אליו".

המחותנים תמהו על דבריו. לבסוף העז ר' אליהו-משה לומר: "זה כשלוש שנים שבתי לא הוציאה הגה מפיה. היא נמצאת בין התנור והכותל ובקושי מאכילים אותה. אין לה דעת כלל!"

הבעש"ט לא ענה. המחותנים והבעל יצאו מפגישתם. ר' שלמה אמר לחותנו כי לדעתו צריך לקיים את ציווי הבעש"ט כי הוא בעל מופת מפורסם ואביו הסכים.

ר' אליהו-משה חזר לביתו. הוא סיפר לאשתו כי הבעש"ט אמר שבעזרת ה' יוכל לרפא את בתם וסיפר על נפלאותיו. לשמע הסיפורים הללו יצאה לפתע בתם מאחורי התנור, ניגשה אליהם ושאלה: "מי הוא העושה פלא?"

הוריה נדהמו לשמוע את קולה לאחר שלוש שנים. הם ראו כי פניה השתנו ואור עיניה שב כבתחילה. "שמעתי שהאיש שמדברים עליו הוא צדיק", אמרה הבת, "ולכן אני רוצה להתרחץ תחילה ולהיטהר".

הוריה נדהמו לראות איך בתם נהפכה בבת אחת לשפויה. כל העת חשבו שסיבת מחלתה היא עין הרע, ולכן בראותם כי חזרה לעצמה סגרו את הדלת כדי שלא ייוודע הדבר.

בלילה אכלה בתם כרגיל וישנה במיטתה, אבל היתה חלושה. בבוקר דיברה כבריאה, אבל חולשתה גברה. ביום השלישי חלתה בקדחת, ודיברה אודות סיפורי הנפלאות מהבעש"ט ששמעה מאביה, ובכתה שברצונה לראותו.

כאשר שמע ר' אליהו-משה את דברי בתו, נזכר שמרוב בהלתם מהשינוי הגדול אצל בתם שכח לומר לה שהבעש"ט הזמינה אליו. הוא מסר לבתו את דבריו והיא שמחה מאוד ונסעה עם הוריה לסלוצק.

כשראו ההורים שבתם חזרה לשפיותה, שלחו שליח מיוחד להודיע לחתנם ר' שלמה ולמחותנם מה שקרה. רבי אורי-נתן נסע לבעש"ט והודיעו על הבשורה הטובה שקיבל. הבעש"ט אמר כי היום חלתה כלתו בקדחת, וכשיקיים אביה את דבר השליחות אז תתרפא ותבוא.

לבסוף באו האשה ובעלה והוריהם אל הבעש"ט. הצדיק אמר לבני הזוג: "קבלו עליכם להתגרש!"

האישה סיפרה בבכי לבעש"ט על מעלותיו של בעלה ועל אהבתה כלפיו, והוסיפה: "אם הצדיק גוזר עלי להתגרש, כנראה שאיני ראויה להיות אשתו ועלי לציית".  

גם הבעל סיפר בשבח אשתו בכל המעלות הטובות, וסיים גם הוא בבכי: "אבל אם הצדיק גוזר שנתגרש, אקיים זאת".

אמר הבעש"ט: "בעוד ארבעה ימים בואו אלי ואסדר את הגט".

האישה ובעלה והוריהם היו שרויים בצער גדול, ובשלושת הימים הללו ישבו בתענית והרבו להתפלל ולומר תהילים. ביום הרביעי הלכו כולם אל הבעש"ט כאבלים והאישה ובעלה בכו.

כשנכנסו אל הבעש"ט היו שם הסופר והעדים. הבעש"ט שאל: "האם רוצים אתם להתגרש ברצון?". שניהם ענו "הן".

הבעש"ט הלך לחדר השני והתעכב. וכשחזר אמר להם: "לפני שש שנים היה עליכם קטרוג גדול בשמיים, ויצא פסק מלמעלה שהאישה תיענש בטירוף הדעת והאיש ייענש בעיגון. כשקיבלתם עליכם להתגרש מצד אמונת צדיקים, זכיתם בדין שמיים, ונעקר הקטרוג".

הוא בירכם בבנים ובנות ובאריכות ימים, וכך היה.