בשבע 523: בדקה ה-90 של שנת המס

סוף השנה האזרחית הוא גם סוף שנת המס, וזהו הזמן לטפל בנושאים שונים על מנת להקטין את חבות המס, בהתאם לחוק

רו"ח יוסי גסנר , ז' בטבת תשע"ג

סוף השנה האזרחית הוא גם סוף שנת המס, וזהו הזמן לטפל בנושאים שונים על מנת להקטין את חבות המס, בהתאם לחוק. תחילה נציין (כפי שפורט במדור זה בהרחבה בשבוע שעבר, ש"פ) כי עצמאיים יכולים להפקיד סכומים לא מבוטלים בקופות גמל, בקרנות פנסיה ובקרנות השתלמות וליהנות מהטבת מס ניכרות, חלקן בזיכוי וחלקן בהיתר לניכוי. יש לציין שההכנסות מקרן השתלמות פטורות ממס רווחי הון וריבית, בשונה מהשקעות אחרות החייבות במס. לכן כדאי לשקול הפקדה בקרן השתלמות עד לסך 17,850 שקלים. 

בנוסף לכך, רצוי להקדים את התשלום לביטוח לאומי עבור חודש דצמבר המשולם בינואר, או להגדיל (בהסכמת ביטוח לאומי) את התשלום לשנה השוטפת.

עבור העובדים יש להפקיד לקופת הגמל (לפחות) לפי חוק הפנסיה. אי תשלום עלול לגרום לתביעות בעתיד בסכומים גבוהים מאוד, כגון במקרה של מחלת העובד או פטירתו. יש לציין שהחל משנת 2013 שיעור ההפקדה הוא 15%, כולל חלק העובד - 5%. 

הפסדי הון ניתנים לקיזוז גם כנגד רווחי הון מניירות ערך ורווחי הון אחרים וכן כנגד ריבית ודיבידנד שבגינם שולם מס הכנסה באותה שנת מס בלבד. ישנם מקרים בהם כדאי למכור ניירות  ערך שיש בהם הפסד, על מנת לקזז את ההפסד כנגד רווח הון שמומש או כנגד ריבית ודיבידנד שחויבו במס הכנסה. בעל שליטה בחברה אינו רשאי לקזז הכנסות מדיבידנד מחברה שבבעלותו כנגד הפסדי הון מניירות ערך.

בנוסף לכך, ישנן הכנסות והוצאות שניתן באופן חוקי להקדים או לדחות לשנה הבאה. יש לשקול דחייה או הקדמת פעולות משמעותיות. לדוגמה, למי שהיה מובטל בשנת 2012, אך צפוי להיות בעל הכנסות גבוהות בשנת 2013, כדאי לשקול הקדמת הכנסות. יש לציין כי ניתן לפרוס לשנים הבאות תקבולים בשל פיצויים החייבים במס או בשל רווח הון ממכירת מקרקעין.