גליונות בשבע עוד גליונות

בשבע

גליון 210ראשיהפצה

שאלת השבוע - דעות

21/09/06, 16:19
אנשים שהמערכת בחרה

שאלת השבוע: אישי ציבור ואנשי רוח משרטטים את מפת האתגרים הרוחניים מולם אנו ניצבים בפתח השנה החדשה.

מתאחדים לקראת מלכות שמים/ הרב דוד חי הכהן, ראש ישיבת 'נתיבות ישראל' וראש מוסדות 'אורות התורה' בת ים

צריך להבחין בין שני אתגרים. יש לנו אתגר קבוע, הקיים במשך שנים, דורות על גבי דורות, ועליו אנו מתפללים בראש השנה: "ויעשו כולם אגֻדה אחת לעשות רצונך בלבב שלם... וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך, ומלכותו – בכל משלה". בכך אנו מבקשים שההכרה והדעת תמלא את כל היצורים בעולם, ושהכל ידעו שדרך תורת ישראל יזכה העולם כולו להגיע לשלמות.

המהלך הזה יקרה בשלבים, כפי שאומרים בתפילה: "תן כבוד לעמך, תהלה ליראיך", "ובכן תן פחדך ה' אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת וייראוך כל המעשים", "ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברנה יגילו". כלומר, התיקון האחרון של האדם יבוא על-ידי רוממות קרנם של ישראל, מיגורם של כל כוחות הרשע שמאיימים עלינו, ולמעלה מזה – שעם ישראל יכיר בחלק הסגולי בתוכו, המוביל את העם לאמונה ולהתרוממות, קרי: הצדיקים, הישרים והחסידים.

ויש לנו גם האתגר שלנו. כשבאים לשלב את כל התקוות הגדולות שמזכירים בראש השנה, ישנו אתגר רוחני המיועד בראש ובראשונה לאנשי רוח ולראשי האומה. מֵהם אנו מצפים להתרוממות רוחנית שתמחיש את העובדה כי אף שיש באומה זרמים שונים, וכל אחד מעמיק בתחום שלו: אלה בתחום ההלכה, אלה בתחום האגדה, אלה בשירה ואלה בספרות – כל אחד ואחד צריך להכיר ולדעת שבעומקם של דברים, כל זרם וזרם יונק ממקום אחד. כולם מחוברים יחדיו.

מתוך זה צריך שהאתגר ירד לעולם המעשה, וכל הזרמים הדתיים ילמדו את הדרך להתגבש ביחד ולפעול יחדיו, כדי שכל העם יראה שלציבור הדתי ישנה מגמה מאוחדת ונכונות לצעוד בשותפות, וכי על אף ההבדלים בין הקבוצות, רב המאחד מן המפריד.
אנו מצפים למתנות שמים, אך במקרה הזה יש צד שמחייב אותנו לפעול ולהשתדל להגיע לאחדות, ואם נצליח בכך יהיה זה אות פתיחה לרוממות העם כולו לכיוון אמונה בה', לקראת מלכות שמים.


למצוא מחדש את ה'אני'/ הרבנית יפה מגנס מנהלת "אולפנית" תל אביב

מאז ומעולם קיים ויתקיים בפנינו אתגר רוחני אחד: החיפוש אחר קרבת אלוקים.

בימים אלו ניצבים אנו בפני הקב"ה כשבפינו תחינה אחת: "אל תשליכנו מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממנו". בורא עולם חפץ בקרבת בניו – קרבתנו אנו, ומחובתנו לממש בחיי היום-יום את הקשר המיוחד בין האב לבניו. עלינו להסיר את כל אותם מסכים וערפילים שחוצצים בינינו ובינו יתברך.

האתגר הרוחני העכשווי הוא לזהות את האלמנטים הקיימים בתקופתנו, אלמנטים העלולים ליצור ריחוק. צריך להתמודד עמם ולצמוח מתוכם, עד שנהיה זכאים ל"שבתי בבית ד'".

לדעתי, נכון לשנה זו, יש להעצים שני תחומים שהם אחד: בירור האני האמיתי. הרב זצ"ל באורות הקודש כותב: "ואני בתוך הגולה – אני הפנימי העצמי, של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו... חטא האדם הראשון, שהתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של הנחש, ואיבד את עצמו...".

אני אישית חיה עם תחושה חזקה, שעקב השנתיים האחרונות, המורכבות שעברו על עמנו, עלינו בראש ובראשונה לברר את האני האמיתי שלנו. כן, איבדנו את עצמנו, ואנו משוטטים בחללו של עולם כ"בתוך הגולה". הבירור הנוקב חייב להיעשות בשני מרכיבי האני, "של היחיד ושל הציבור". הכל יעשה תוך הדגשת היחד, המשותף והבונה.

מו"ר הרב חרל"פ זצ"ל כותב ב'מי מרום': "והנה השורשים העקריים המביאים לידי חטא והכשלות מסתעפים א. מצד השכחה ששוכחים הגדולה העצמית שלנו, כי אנו בנים לאבינו שבשמים והננו דבקים בו. ב. ויש עוד גורם, משום ששוכחים לקבל עול מלכותו מלכות ד'".

האתגר הניצב בפנינו, הן כפרט והן ככלל, הוא לחיות את שני המושגים הכבירים שכה מרבים אנו להשתמש בהם בימים אלו: "אבינו מלכנו". אבינו – מצד גדלותנו, ומלכנו – מצד מלכותו ויראתו עלינו.
בירור אישי ובירור ציבורי אמתי למהות זהותנו יובילו למעשים שיעשו מתוך עוז וענווה. אז נוכל לזכות למימוש הדברים של הרב זצ"ל ב'אורות הקודש': "האדם הוא מרכז ההוויה. גופו – תמצית הארץ, רוחו – תמצית השמים, תמיד שופע ומשפיע על כל הסובב אותו".

הופעת תורה בהמון/ הרב בני נכטיילר, מזכ"ל בני עקיבא

בימים אלו נכנסתי לתפקיד מזכ"ל בני עקיבא, ולכן אענה על השאלה מזווית מיוחדת זו. בדרך כלל אנו רואים את הביטוי "רוחני" כמושג ערכי-לימודי ופחות כמעשי. העולם המעשי קשור יותר לעניינים חומרים, ואתגר רוחני מתורגם בהתקדמות אישית בלימוד תורה ובעבודה על המידות. דברים אלו חשובים ביותר ובוודאי מהווים אתגר רוחני חשוב לכל אחד ואחד, אך אני חושב שעלינו להבין שהתקדמות רוחנית – יש לה ביטוי מעשי. הביטוי המעשי הוא הופעה של קבוצה חברתית שפועלת ומקדמת את החברה בישראל בערכים ובהופעת תורה בהמון. זהו האתגר הרוחני שהייתי מאחל לנו לקראת שנה הבאה.

לאורך כל השנים ראו חברי בנ"ע את המיוחד ב"עבודה החברתית המשותפת", ותמיד השתדלו לצאת בקבוצות הגשמה. בדורנו יש הזדמנות לשדרג את רעיון ההגשמה הקבוצתית, לא רק בהתיישבות העובדת אלא גם בערים, בשכונות, בערי הפיתוח ובהתיישבות חלוצית ביש"ע, בגולן ובנגב.

אנו רואים זאת כבר היום: גרעיני עשייה של בני עקיבא, גרעיני שירותי לאומי, גרעיני בוגרים פעילי עשיית חסד והרבצת תורה ברחבי הארץ, וכן חיים קהילתיים מלאים בהתיישבות במרחבי ארץ ישראל. אלו דברים שאם נמשיך לפתחם נוכל בעז"ה למצוא את כולנו בהתקדמות אדירה.

האתגר המרכזי שנמצא בפנינו בשנה הבאה הוא להופיע בכל התחומים האלו מתוך אחדות המחנה של הציונות הדתית. בדרך זו גם ירגישו אותנו במדינת ישראל כציבור המקדם רעיונות רוחניים וערכיים, ודבר זה יוסיף למהלך "חשבון הנפש" המבורך שהתחיל לאחר מלחמת לבנון השנייה. נראה שבשעה זו, לאחר הקיץ האחרון, יש לנו הזדמנות גדולה לקדם את האומה כולה ברוחניות ובע"ה נצליח לנצל שעה גדולה זו.

להתנער מההתכחשות העצמית/ האב אליעזר שינולד ראש ישיבת ההסדר במודיעין

המלחמה האחרונה באה בסמיכות ל'התכנסות' ולביצוע ה'התנתקות'. המלחמה ומחדליה הם השיא והמחיר של עידן ההתכחשות ששטף את החברה הישראלית בשנים האחרונות. הקושי של הקיום הלאומי בארץ ישראל והקונפליקטים שהוא מייצר, ומצד שני המוטיבציה לתת מענה, הובילו לגיבוש של סיפור אלטרנטיבי של הקיום הלאומי של עם ישראל בארץ ישראל. סיפור שיש בו התכחשות למציאות הקשה שבה אנו נתונים ולכמה עובדות יסוד:

• מחיר הקיום הלאומי – המחשבה שניתן להתקיים כמדינה גם ללא לשלם מחיר בדמים, תרתי משמע. אמונה זו הולידה את הקונספציה שניתן להגן ללא מחיר על המדינה, על-ידי חיל אוויר ובאמצעות פטנטים כירורגיים וסטריליים.

• התכחשות לקשר הרוחני לארץ ולשורשי הסכסוך, שאינו סכסוך טריטוריאלי אלא סכסוך אידיאולוגי ודתי שמתמקד בזכות ובשייכות על הארץ.

• התכחשות לאפשרות להכריע את הטרור ולמנוע את התוקפנות, והאשליה שניתן לשנות את המוטיבציה התוקפנית של אויבנו באמצעות תשלום בטריטוריה.

• התכחשות לָצורך לשקול כל מהלך לא רק לפי ההווה, אלא בעיקר לפי השלכותיו לעתיד.

כל אלה ועוד הולידו את הנסיגה מלבנון וההתנתקות, ואת ההבלגה על התעצמות החיזבאללה. בהגיע שעת המבחן, כצפוי, המציאות טפחה על פנינו ונאלצנו לשלם את מחיר ההתכחשות – שכן מי שאינו מוכן לשלם מחיר מלכתחילה, מוצא את עצמו משלם כפליים.

כמו כן קיימת התכחשות של אוכלוסיות נוספות לגבי תחומים אחרים, שאין כאן המקום לפרטם. כל אלה שורשם בהתכחשות למציאות; אולם שורש ההתכחשות נולד מההתכחשות לעצמיות הייחודית של עם ישראל בארץ ישראל ולכוח המניע של תורת ישראל ואמונתו.

האתגר הרוחני של כולנו, בלא הבדל, הוא בהגברת המודעות לעצמיותנו הייחודית ולייעודנו. את זאת על-ידי לימוד מעמיק, התנהלות אישית וקהילתית והידברות בין כל חלקי העם, כדברי הרב קוק זצ"ל ב'מאמרי הראי"ה': "אנחנו צריכים ראשית לכל להתעורר להיות נאמנים לעצמנו. ננער את עצמנו מכל התכחשות עצמית ונדע להגן בגאון על הצביון השלם שלנו. ואז נצעד בעוז על דרכנו בכל מסילות החיים ובכללם גם כן בדרכה של התחיה הלאומית ובנין הארץ".


לתת יד למהפיכת התשובה/ אריאל דורפמן, ראש יהודי, מנהל אגף התשובה בתנועת 'קוממיות'

האתגר שלנו הוא לעשות תשובה. תשובה אל עצמנו, אל הגודל שבנו, אל הבריאות והשמחה של התורה הארץ-ישראלית שלנו. תשובה אל כל מרחבי ארצנו האהובה, אל טבעיות הגבורה היהודית, אל העוז והענווה. תשובה אל השאיפות החלומות וההתקדמות בדרך אל בניין המקדש והקמת מלכות ישראל, אל החזרת הסנהדרין והשבת הנבואה. תשובה אל אהבת ישראל עמוקה ופנימית, מתוך אמונה גדולה בעם שלנו.

והכול מתוך חיבור עצום ופנימי לאבינו שבשמים - אבא שרוצה שכל בניו יילכו בדרך הגדולה הזו. אבא שרוצה שנאמין ונראה שהגיעה עת הגאולה, ושעם ישראל יכול ורוצה לחזור אל שורשיו ומוכן לקבל מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, אך רבים מבניו אינם יודעים איך.

עכשיו הזמן שלנו לעשות, לפעול עם א-ל. לצאת לרחובות, לחבק יהודים, לפתוח להם חלונות ראווה לעולם של קדושה, להקשיב להם, להיות איתם, ליצור עמם קשרים עמוקים ומתמשכים סביב לימוד משותף, ולהתקדם יחד בעבודת ה'.

לשמחתנו, השינוי המיוחל כבר התחיל לקרות. ישנם כבר מרכזי תשובה ברבות מערי ישראל, שאליהם באים יהודים רבים ללמוד תורה בערבים, לחוות את קדושת השבת, ולהתרומם בתפילות מתוך שמחה אמתית. הם מבקשים להתבשם מריחה של התורה הגואלת בדרכו של מרן הרב קוק זצ"ל, ולהתעלות בדרכם אל התשובה השלמה. הם מבקרים ומתרשמים מהמפעל העצום שמתגלה ביישובי יש"ע, מתפעלים מהמשפחות הגדולות, מהאהבה הרבה המושפעת עליהם, ומהיכולת ליצור קהילות שלמות המבוססות על אורח חיים של תורה וקדושה. רבים מהם שבים בתשובה, ומקצתם אף לומדים בישיבות ובמדרשות ומקימים בתים של תורה.

עלינו לתת יד למהפכה המתחוללת. תנועות התשובה השונות, וביניהן תנועת 'קוממיות', שמו להן למטרה לעזור לאלפים למצוא את החברותא שלהם. בשנה זו אלפים יתאזרו בגבורה וייצאו אל אחינו כדי לעזור לכל אחד למצוא את ה'חברותא' שלו, להתחבר ולמצוא את הדרך אל ריבונו של עולם.

נסייע לאליהו הנביא להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ותימלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.