גליונות בשבע עוד גליונות

בשבע

זהירות, מאכלים דמויי חמץ. - רביבים

תקנות הרבנות הראשית למנוע החלפה בין מוצרים כשרים לפסח דמויי חמץ לבין מוצרי חמץ, חלק מהמפעלים יצרני המזון לא מקפידים על כך.
11/03/10, 09:46
הרב אליעזר מלמד

לדעת מרן הרב חשמל הוא אש

דעת מרן הרב קוק זצ"ל (אורח משפט עא), שחשמל הוא אש, ולכן כל הפעלת מכשיר חשמלי אסורה מהתורה. כי אין העיקר באש שתהיה נראית כאש, אלא העיקר שיהיה בה כוח פעולה להאיר או לחמם או להפעיל דברים שונים. וכן מצינו שאמרו חכמים (יומא כא, ב) שיש סוגים שונים של אש, ויש אש שאינה שורפת ומכלה, כמו האש שבערה בסנה לעיני משה רבנו ע"ה. במילים אחרות אפשר לומר שאש היא 'אנרגיה שימושית'.

דברי הרצי"ה

וכן היה אומר בנו הרב צבי יהודה כהן קוק זצ"ל בשיחותיו לפרשת ויקהל: "בפרשתנו מופיעה התפרטות של מלאכות, ובמיוחד מלאכת ההבערה: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם". תלמיד חכם אחד כתב קונטרס שלם בנושא החשמל בשבת. אבא ז"ל השיב לו (כמובא באורח משפט ע' משנת תרפד) בקיצור נמרץ - בלי להיכנס לפרטים -  שחשמל אינו בגדר 'זורם' או בגדר 'מוליד', אלא מבעיר ממש..." ואף התבטא בחריפות: "בנוגע לחשמל, ישנה גישה אצל אנשים ריקנים, שבזמן מתן תורה לא היתה אש מעין זו, ולכן אינו נכלל בגדר אש. והנכון הוא שהאש הראשונה מתפרטת לכל מיני האש. האש הראשונה הופיעה על ידי הכאת שתי אבנים, וממנה נמשך כל עניין האש וכל מיני אש, הבערת אש במכונות והמצאות שונות. האש היא היסוד למלאכות ולטכניקה" (שיחות הרצי"ה שמות עמודים 379, 389). במילים אחרות, האש היא אנרגיה, וממילא כל שימוש בחשמל אסור מהתורה. ואף הוספת זרם באופן שיוצא מזה תועלת אסורה מהתורה.

הסוברים שחשמל אסור מדברי חכמים בלבד

אמנם לדעת הרבה פוסקים, חשמל מצד עצמו אינו אש. ורק כאשר יש שם חוט להט, כמו במנורה או בתנור חשמלי, החשמל יוצר אש, והמדליק אותם עובר באיסור תורה. אבל כאשר אין במכשיר החשמלי חוט להט, אין בהפעלתו איסור תורה אלא איסור חכמים בלבד של 'מוליד' או עובדין דחול וכיוצא בזה. כך כתב רבי יצחק שמלקיש (בשו"ת בית יצחק ח"ג יו"ד ב). והרב שלמה זלמן אוירבך הלך בדרכו, וכתב על כך ספר שלם - 'מאורי אש'. לעומתם ה'חזון איש' סבר שהפעלת מכשיר חשמלי אסורה מהתורה משום מלאכת 'בונה', שעל ידי הפעלתו הוא מתעורר לחיים ונעשה מתוקן לפעולה. והרב אוירבך השיב על דבריו (כמובא בספרו 'מנחת שלמה'), שאיסור חשמל מדברי חכמים. ונתקבלה דעתו של הרב אוירבך על רוב הפוסקים, וביניהם: בעל 'מנחת יצחק', הרב גורן, בעל 'ציץ אליעזר', והרב עובדיה יוסף שליט"א.

מדוע לא התייחסו לדעת מרן הרב

וקצת קשה מדוע מעריציו של מרן הרב קוק זצ"ל, וביניהם הרב אוירבך והרב גורן והרב ולדינברג והרב אלישיב, לא התייחסו לדבריו, אלא רק התווכחו עם שיטת ה'חזון איש' ודחו אותה. ואולי מפני שדעתו של מרן הרב קוק לא נודעה באותן השנים שבהן התקיימו עיקר הדיונים על החשמל. שאף שהוא כתב את תשובתו עוד לפני כן, היא נדפסה רק בשנת תשל"ט בספר 'אורח משפט'. ואמנם מרן הרב נתן הסכמה לספרו של הרב אוירבך 'מאורי אש', אולם הוא כתב אותה בשנתו האחרונה בעת חוליו, ובהסכמתו הקצרה התייחס רק לכותב ולאביו ולא לתוכן הדברים.

הסוברים שהחשמל אסור מהתורה

ובאמת דעתו של מרן הרב אינה דעת יחיד. שכך היא דעת הרב עוזיאל (משפטי עוזיאל ג, לו), הרב עובדיה הדאיה (ישכיל עבדי ה, לח), הרב יוסף משאש (מים חיים או"ח קלד), הרב זילבר (ברית עולם), והרב חיים כסאר. וכך נמסר בשם הגאון מטשעבין (מובא במנחת יצחק ג, מא). והרב פיינשטיין הסתפק בדבר (אג"מ (ג, מב; ג, נה; ד, פד).

גם המקילים להחשיב חשמל כאיסור דרבנן אינם מקילים למעשה

אף שרוב גדולי זמנינו כתבו שהדלקת מכשיר חשמלי שאין בו חוט להט אסורה מדברי חכמים בלבד - ובכלל זה הפעלת טלפון, מכשירי הקלטה, רמקול, מזגן, מאוורר, נורות לד, מערכות אזעקה - מכל מקום אין נוהגים על פי זה למעשה. לדוגמא, אם הפעלת מזגן אסורה מדברי חכמים בלבד, אזי בשעה שחם מאוד צריך להתיר להדליקו בשינוי, כי הוא 'שבות דשבות', ולמעשה אין מקילים בזה.

ההיתר לעלות במעלית וללכת במקום שיש חיישנים

גם לפי שיטת מרן הרב שכל הפעלה חשמלית אסורה מהתורה, אין איסור לעלות במעלית אוטומאטית, מפני שגם אם נגרמות עקב כך פעולות חשמליות שונות, הרי שהן נגרמות ב'גרמא' ושלא ברצונו של העולה למעלית. וכן מותר ללכת ברחוב שיש בו מצלמות אוטומאטיות וחיישני אזעקה, מפני שההולך מפעיל אותם  ב'גרמא' ושלא ברצונו. זה הכלל: כל אימת שמפעילים מכשיר חשמלי בכוונה עוברים באיסור תורה, ואם הוא מופעל ב'גרמא', ללא כוונה ובלי צורך, אין בזה איסור.

קלנועית

אמנם כל היתר השימוש בקלנועית הוא לשיטת הרב אוירבך, אבל לפי שיטת מרן הרב קוק והסוברים כמותו, אין דרך להתיר קלנועית. שכן הפתרון של מכון צומת, לפיו הפעלת הקלנועית כדי לנסוע רק מגבירה את הזרם, פותר את הבעיה של איסור 'מוליד' בחשמל (לפי הרב אוירבך), ואת איסור 'בונה' מעגל חשמלי חדש (שהוא האיסור לפי ה'חזון איש'). אבל לפי מרן הרב קוק, כל הגברת זרם חשמלי נחשבת הבערה מהתורה, וממילא הפעלת הקלנועית אסורה מהתורה.

עמוד 2 מתוך 2
הקודם | הבא