בשבע 384: עסקים בע"מ

כשמקימים עסק חדש, איך כדאי לרשום אותו: כחברה בע"מ או כעסק עצמאי (עוסק מורשה)

סיון לקס , כ"ה באדר תש"ע

בבואנו לדון בכדאיות הקמת עסק כחברה בע"מ או כעוסק מורשה, יש לשים לב לכמה נקודות עיקריות:

 

הגבלת האחריות - חברה בע"מ היא גוף משפטי נפרד מבעליו. כלומר, קיים 'מסך' בין הבעלים של החברה לחברה עצמה. המשמעות של חברה בע"מ, 'בערבון מוגבל', היא שאם החברה תיקלע לקשיים ולא תוכל לפרוע את חובותיה, תחול חבות מוגבלת על בעלי החברה עד לגובה ההשקעה שלהם בחברה. מעבר לסכום זה, לא יוכלו לבוא הנושים ולדרוש מהבעלים דבר. זאת כמובן תחת ההנחה כי בעלי החברה נהגו בתום לב ולא 'הבריחו' נכסים מהחברה.

בעסק עצמאי, הבעלים של העסק אחראים באופן ישיר לחובות החברה. במצב בו החברה תיקלע לקשיים, הרי שנושי החברה יוכלו להגיע לבעלי החברה בדרישה שישלמו את חובם. כלומר, בעלי העסק יידרשו לממש נכסים אישיים שלהם לטובת החזרת החובות לנושים.

 

שיעורי מס נמוכים - המס החל על חברה הינו מס חברות, בשיעור 25 אחוז, נכון לשנת המס 2010 (וצפוי לרדת עד ל- 18 אחוז החל משנת 2016). כשבעלי החברה ימשכו את הכספים מתוך החברה, ישולם מס נוסף בעת המשיכה (דיבידנד) בגובה של 25 אחוז. כלומר, סך נטל המס הינו 43.75% בשנת 2010 והוא צפוי לקטון עם הירידה בשיעור מס החברות. על חברה לא חלים דמי ביטוח לאומי.

בעסק עצמאי יחול שיעור המס השולי של בעל העסק, שעולה עם הגידול ברווחי העסק. בנוסף, על עסק עצמאי יחולו גם שיעורי ביטוח לאומי ומס בריאות. בעקבות חוק ההתייעלות הכלכלית (חוק ההסדרים), הוכפלה התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי בשנת 2010 ונטל המס הכולל על עסק עצמאי עשוי להגיע עד ל-58 אחוז לעשירים.

 

עלויות נוספות - על חברה חלות עלויות נוספות שאינן קיימות בעסק עצמאי. כגון: הוצאות משפטיות, אגרות, הנהלת חשבונות וביקורת דוחות כספיים.

 

מסקנה: לא ניתן להגיע למסקנה חד משמעית על כדאיות הקמת עסק כחברה בע"מ או כעסק מורשה. ההחלטה על צורת ההתאגדות תלויה בין השאר בהיקף ההכנסות של העסק ובהיקף המשיכות של הבעלים לצריכה פרטית. ככל שהיקף ההכנסות גדול יותר ומשיכות הבעלים יהיו קטנות יותר, כך תגדל כדאיות הקמת העסק כחברה בע"מ.