חדשות ערוץ 7

פופולארי: תג בכותרות
גליונות בשבע עוד גליונות

בשבע

הרחבת תחומין - בגליון השבוע

הכרך ה-30 בסדרת כרכי 'תחומין', אשר קנו להם שביתה בכותל המזרח של ארון הספרים הציוני-דתי, משקף את העיסוק של רבני הציונות הדתית במגוון רחב של תחומים הלכתיים עכשוויים, ולא רק בהלכות מדינה.
17/06/10, 09:16
הרב פרופ' נריה גוטל

כרכי 'תחומין' קנו להם שביתה, זה כבר שלושים שנה, בכותל המזרח של ארון הספרים התורני הציוני-דתי. בין חודש ניסן ל'שבוע הספר', כמעט 'תמידין כסידרם', רואה אור כרך חדש, והשנה, בשעה טובה - הכרך השלושים.

לאחרונה שמעתי טענה כי 'תחומין' אינו ממלא את ייעודו כדבעי, לפי שרוב מאמריו אינם ממוקדים בסוגיות 'תורה ומדינה', ויכולים היו להתפרסם גם בארץ וגם בגולה, גם אחר קום המדינה אך גם לפניה. בכנס שנערך לאחרונה הציג פרופ' ידידיה שטרן טענה זו, תוך שהוא מיידע כי בזמן הקרוב יתפרסם מחקר מקיף בשאלה זו ובו תוכח הטענה.

למעשה, המערכת עצמה "מודה" בעובדות ומציינת זאת בהקדמתה. לצערי, העורכים לא עשו בכרך זה את שנהגו לעשות בעבר, ולא צירפו לו מפתח מפורט ומקיף לכל מאמרי 'תחומין' (לדידי, טענתם על זמינות תקליטורי 'תחומין' יותר מתמוהה - בדרך זו ניתן לייתר גם את הדפסת הכרך עצמו...). עובדה זו מקשה קמעא על ביסוס הטענה, ואולם מכירי 'תחומין' יודעים גם ללא מפתח שכזה שאכן דברים בגו, ובלבד שההגדרה היא כאמור מעלה - מאמרים שלא היו יכולים להיווצר שלא על רקע כינונה של מדינת ישראל.

לא רק הלכות מדינה

אלא שיש מקום להרהר בצידוקה של הגדרה זו: האומנם על עורכי 'תחומין' להימנע מהכללת מאמרים הלכתיים-מעשיים שאינם תלויי-מדינה?

הנה, ניטול לידינו את הכרך האחרון וננסה לראות בו אבן בוחן. כלולים בו למעלה מ-50 מאמרים המסווגים לתחומי שבת ומועד, צבא וביטחון, רפואה, חברה, אישות ומשפחה, משפט, משק וכלכלה, מצוות וקיומן, איסור והיתר. מטבע הדברים, בתחום שבת ומועד רוב-ככל המאמרים מתייחסים לגלובוס כולו - ולאו דווקא ארץ ישראל, ולהיסטוריה כולה - ולאו דווקא העת החדשה וקיום מדינה. בשל כך כלולים בו מאמרים שעניינם "רשות היחיד לעניין עירובין", "חיוב נשים בלחם משנה", "טיפול בחבלות בשבת - פריקה, נקע ושבר", "עליית אבל לתורה בשבת 'שבע ברכות' של בנו" וכן "קריאת מגילה על ידי חרשת בעלת שתל קוכלארי". יצאו מן הכלל שני מאמרים מתוך שבעה. מאמר שדן ב"קביעת תענית וקינות על חורבן גוש קטיף", מאמר שאכן נולד כתוצאה מסיטואציה ארצישראלית, ציונית-דתית, אם כי - לצערנו הגדול - במובן הרע של המילה; ומאמר נוסף: "תנור חשמלי לצליית הפסח", עניין מקדשי מובהק.

הפרופורציה עוד פחות "טובה" במדור המאמרים הדנים ברפואה: שמונה מאמרים שכולם לא ייחודיים למדינה, וכך גם במדור אישות ומשפחה: תשעה מאמרים, ואף לא אחד ייחודי למדינה. במדורים אחרים יש לעתים מקום להרהר בשאלת השיוך למדינה: מאמר על "רב ראשי - דרישות המשרה ודרכי הבחירה", או "פיטורי רב" - האם אלו נושאים ייחודיים למדינה? נכון שההקשר מקומי, אך למעשה הדיון יכול להתקיים בכל אתר ובכל עת. כך גם "שכר בתים ופועלים שהושבתו עקב מבצע צבאי" או "גדרי היתר לפנות לערכאות", או "תעודת כשרות במקום פריצות" וכדו', שאומנם נולדו על רקע מקום וזמן, כאן ועכשיו, אך למעשה הם אינם ייחודיים לא למדינה ולא לציונות דתית.

יתרה מזאת - אפילו המדור 'צבא ובטחון' כולל אסופת מאמרים שאינם בהכרח ייחודיים. למשל, מאמר הרבצ"ר הדן בשאלה "האם עיסוק צבאי פוטר מתפילה", וממקם את הדיון על רקע סיטואציה צה"לית מובהקת של תרגיל "מתגלגל" ודחיית תפילה בשל כך. ברם, למעשה עיקר המאמר נסוב על גדרי "העוסק במצווה פטור מן המצווה" ככלל, והחלת גדרים אלה, הכלליים, על נדון דידן. וכך גם "גילוי עריות למען בטחון המדינה", "שחרור שבויים 'במחיר מופקע' שאיננו כספי" ועוד.

לאמיתו של דבר, דומני כי כנושאים ממש ייחודיים ניתן להצביע בכל הכרך כולו רק על מאמר אחד, זה שדן בשאלה "האם מברכים 'מציב גבול אלמנה' רק על יישוב חדש". אפילו המאמר שדן בשאלת "השבת אבדה בכותל המערבי" מייד מוסיף - אפילו בכותרת - "ובמקומות ציבוריים", שכן לא "הכותל" הוא העניין כאן. וכך גם "מיחזור עלוני בתי כנסת", "הצגת גופות אדם בתערוכה", "ברכת העולה לגדולה" ועוד ועוד.

עמוד 1 מתוך 2
הקודם | הבא