דת הרשע והדמיון

יונתן , ל' בתשרי תשע"ו,

ראאד סלאח
ראאד סלאח
Flash90

המוסלמים אינם מאמינים שהאדם יכול להדבק באלוקים. הם תופסים את האלוהות בצורה ילדותית, כישות עצמית מנותקת ועצומה. הם אינם מחפשים להדבק במידותיו של הקב"ה כיוון שאינם מאמינים שיש להם יכולת כלל להתיחס אליהם. כל שהם רואים בצפייתם למעלה הוא גדולה מנוכרת שאליה הם סוגדים מפחד אנוכי, שלה הם מקנאים מחנופה מרושעת. תדיר יצווחו "אללה וואכבר"- גדול, מרוחק, מנוכר, שולט מכח הכח לבד, אנוכי, אכזר.

מעוצם דימיון ניכור זה כל הקיים בתודעתם הם קדושה מנוכרת וגשמיות מוכרת. תאוות בשר הופכים בדמיונם העכור לעניין האדם עצמו ותכלית טובתו. שליטת התקיף, המנהיג הכוחני, הגאוותן, האכזר, השטוף זימה – הוא המימוש הגדול של האדם, שהרי גוש גשם הוא, ושמא אף כך מתדמה במה לאותה ישות עליונה.

אין למוסלמים אמונה בבחירה מוסרית. לא בה הם רואים את תכלית האדם השלם הבוחר בהטבה, באהבת האחר, במוסריות ובמסירות ללא תנאי אל הטוב. לא בה האדם יקנה את עולמו. עולמו הרי אינו קשור כלל אל הגדול. לא זיו שכינה יש שם, אלא זנות וזימה. שכרו זה מותנה בעוצם ביטויי חנופתו אל הישות הגדולה ובשלמות מצב גופו הגשמי. לא קרבת אלוקים, אלא קרבת זימה. לא שלמות טוב לב אלא שלמות גוף. לא מסירות אל האחר, אלא אל בקשת תכלית כבוד והנאה, האנוכיות עצמה.

דת שה"קדושים" שבה רוצחים בעבור זנות, דת שכולה גשמיות ואנוכיות מרושעת, היא כולה התכחשות אל האמת, אל הטוב. היא כולה התכחשות אל עם ישראל. היא כולה דמיון. לא בכדי המחבלים האחרונים באופן עקבי הם בגילאי העשרה – עשרים. היצר, הכבוד והדמיון הוא המניעם. בעולם המוסלמי הגורמים הדוחפים למסירות אל מצוות האל משם מה נעלמים והולכים ככל שהאדם מזקין..

אחיי היקרים, הקדושים והאהובים מכל. עלינו לחזק בתודעתנו ותודעת כלל עמנו את הידיעות הפשוטות האלה. עם ישראל מגלם את תכלית טוב הלב האנושי בעוד אויביו את תכלית האנוכיות והרוע. עלינו להפנים שאויבינו אינם ראויים לחיים ללא ספק. כואב הלב על ההססנות וחוסר האמונה שבהנהגה ובחלקים מכלל הציבור. 

והביאך ה' אלקיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך. ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ונתן ה' אלקיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך ..." (דברים ל) כשאהבתנו לה' תשוב להתעורר, כשודאות טוב ליבם של ישראל ורשעות אויבהם יעלו ויתבהרו, ממילא עם ישראל יפעל בבטחון בדרך אמת ויכלה את אויביו.

חוסר האמונה שלנו הוא זה שמאפשר מצב שבכנסת ישראל יושבים חברי הסיעה המשותפת שלא גינו את רצח אחינו ושאף נתנו לו לגיטימציה. חוסר האמונה שלנו, הסתר טוב הלב שלנו, הוא הנותן לבני מוות אלו חיים.

"העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. לאהבה את ה' אלקיך לשמע בקלו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע ה' לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם."