לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

ניסן תשע"ט06/04-05/05/19
כ"ד31
כ"ה1
כ"ו2
כ"ז3
כ"ח4
כ"ט5
א6
ב7
ג8
ד9
ה10
ו11
ז12
ח13
ט14
י15
י"א16
י"ב17
י"ג18
י"ד19
ט"ופסח20
ט"זחוה"מ פסח21
י"זחוה"מ פסח22
י"חחוה"מ פסח23
י"טחוה"מ פסח24
כחוה"מ פסח25
כ"אשביעי של פסח26
כ"ב27
כ"ג28
כ"ד29
כ"ה30
כ"ו1
כ"זיום השואה2
כ"ח3
כ"ט4
ל5
א6
ב7
גיום הזיכרון8
דיום העצמאות9
ה10
ו11