לוח שנה תשפ"א

  (2020-21)
תשרי9-10
א
בגדהוזח
טיי"אי"בי"גי"דט"ו
ט"זי"זי"חי"טככ"אכ"ב
כ"גכ"דכ"הכ"וכ"זכ"חכ"ט
ל
חשון10-11
אבגדהו
זחטיי"אי"בי"ג
י"דט"וט"זי"זי"חי"טכ
כ"אכ"בכ"גכ"דכ"הכ"וכ"ז
כ"חכ"ט
כסלו11-12
אבגדה
וזחטיי"אי"ב
י"גי"דט"וט"זי"זי"חי"ט
ככ"אכ"בכ"גכ"דכ"הכ"ו
כ"זכ"חכ"ט
טבת12-1
אבגד
הוזחטיי"א
י"בי"גי"דט"וט"זי"זי"ח
י"טככ"אכ"בכ"גכ"דכ"ה
כ"וכ"זכ"חכ"ט
שבט1-2
אבג
דהוזחטי
י"אי"בי"גי"דט"וט"זי"ז
י"חי"טככ"אכ"בכ"גכ"ד
כ"הכ"וכ"זכ"חכ"טל
אדר2-3
א
בגדהוזח
טיי"אי"בי"גי"דט"ו
ט"זי"זי"חי"טככ"אכ"ב
כ"גכ"דכ"הכ"וכ"זכ"חכ"ט
ניסן3-4
אבגדהוז
חטיי"אי"בי"גי"ד
ט"וט"זי"זי"חי"טככ"א
כ"בכ"גכ"דכ"הכ"וכ"זכ"ח
כ"טל
אייר4-5
אבגדה
וזחטיי"אי"ב
י"גי"דט"וט"זי"זי"חי"ט
ככ"אכ"בכ"גכ"דכ"הכ"ו
כ"זכ"חכ"ט
סיון5-6
אבגד
הוזחטיי"א
י"בי"גי"דט"וט"זי"זי"ח
י"טככ"אכ"בכ"גכ"דכ"ה
כ"וכ"זכ"חכ"טל
תמוז6-7
אב
גדהוזחט
יי"אי"בי"גי"דט"וט"ז
י"זי"חי"טככ"אכ"בכ"ג
כ"דכ"הכ"וכ"זכ"חכ"ט
אב7-8
א
בגדהוזח
טיי"אי"בי"גי"דט"ו
ט"זי"זי"חי"טככ"אכ"ב
כ"גכ"דכ"הכ"וכ"זכ"חכ"ט
ל
אלול8-9
אבגדהו
זחטיי"אי"בי"ג
י"דט"וט"זי"זי"חי"טכ
כ"אכ"בכ"גכ"דכ"הכ"וכ"ז
כ"חכ"ט