לוח שנה תשפ"ג

  (2022-23)
תשרי9-10
אבגדהו
זחטיי"אי"בי"ג
י"דט"וט"זי"זי"חי"טכ
כ"אכ"בכ"גכ"דכ"הכ"וכ"ז
כ"חכ"טל
חשון10-11
אבגד
הוזחטיי"א
י"בי"גי"דט"וט"זי"זי"ח
י"טככ"אכ"בכ"גכ"דכ"ה
כ"וכ"זכ"חכ"טל
כסלו11-12
אב
גדהוזחט
יי"אי"בי"גי"דט"וט"ז
י"זי"חי"טככ"אכ"בכ"ג
כ"דכ"הכ"וכ"זכ"חכ"טל
טבת12-1
אבגדהוז
חטיי"אי"בי"גי"ד
ט"וט"זי"זי"חי"טככ"א
כ"בכ"גכ"דכ"הכ"וכ"זכ"ח
כ"ט
שבט1-2
אבגדהו
זחטיי"אי"בי"ג
י"דט"וט"זי"זי"חי"טכ
כ"אכ"בכ"גכ"דכ"הכ"וכ"ז
כ"חכ"טל
אדר2-3
אבגד
הוזחטיי"א
י"בי"גי"דט"וט"זי"זי"ח
י"טככ"אכ"בכ"גכ"דכ"ה
כ"וכ"זכ"חכ"ט
ניסן3-4
אבג
דהוזחטי
י"אי"בי"גי"דט"וט"זי"ז
י"חי"טככ"אכ"בכ"גכ"ד
כ"הכ"וכ"זכ"חכ"טל
אייר4-5
א
בגדהוזח
טיי"אי"בי"גי"דט"ו
ט"זי"זי"חי"טככ"אכ"ב
כ"גכ"דכ"הכ"וכ"זכ"חכ"ט
סיון5-6
אבגדהוז
חטיי"אי"בי"גי"ד
ט"וט"זי"זי"חי"טככ"א
כ"בכ"גכ"דכ"הכ"וכ"זכ"ח
כ"טל
תמוז6-7
אבגדה
וזחטיי"אי"ב
י"גי"דט"וט"זי"זי"חי"ט
ככ"אכ"בכ"גכ"דכ"הכ"ו
כ"זכ"חכ"ט
אב7-8
אבגד
הוזחטיי"א
י"בי"גי"דט"וט"זי"זי"ח
י"טככ"אכ"בכ"גכ"דכ"ה
כ"וכ"זכ"חכ"טל
אלול8-9
אב
גדהוזחט
יי"אי"בי"גי"דט"וט"ז
י"זי"חי"טככ"אכ"בכ"ג
כ"דכ"הכ"וכ"זכ"חכ"ט