מועצת אלעד תורחב ב-250 דונם

שר הפנים רוני בר-און חתם על צווים ומפות המרחיבים את תחום שיפוטה של המועצה המקומית אלעד ב-250 דונם לטובת תעסוקה זעירה.

כתב ערוץ 7 , ל' בסיון תשס"ו


משרד הפנים מינה את מר שלמה אלימלך, ראש המועצה האזורית גן רווה כבודק יחיד בדבר בקשתה של המועצה האזורית אלעד לצרף לתחום שיפוטה שטח חסר מעמד מוניציפאלי המשמש את צה"ל לצורכי אימונים ובו מצויים מתקני צבא, חלקם בנויים וחלקם בתהליכי הקמה.

הבודק קיים מספר ישיבות בהן שמע את נציגי הישוב אלעד, משרד הבטחון, צה"ל, משרד השיכון ונציגי משרד הפנים וכמו כן ערך סיור בשטח.

משרד הביטחון התנגד לבקשת הישוב ועל כן הסכים משרד הפנים לצרף חלק קטן מהשטח המבוקש אל תחום שיפוטה של המועצה המקומית אלעד עקב הצורך האמיתי בתוספת מסוימת של שטחים לצורכי תעשייה על מנת לאפשר יצירת מקומות עבודה חדשים ולשפר את מצבו הכלכלי של הישוב.

העברת שטחים ממועצה איזורית רמת נגב לדימונה

ממשרד הפנים נמסר עוד כי שר הפנים חתם גם על צווים ומפות המעבירים שטחים ממועצה אזורית רמת נגב לדימונה.

משרד הפנים מינה ועדת חקירה בראשות עמי ריטוב לבחינת העברת שטחים בין המועצה האזורית רמת נגב ובין עיריית דימונה עקב הכנת תוכנית מתאר חדשה לדימונה שמטרתה הגדלת שטח העיר בהיקף של כ-20,000 דונם.

הועדה קיימה 4 ישיבות בהם הופיעו בפניה נציגי הרשויות ולאחר שמיעת העדויות המליצה בפני שר הפנים על העברת שטח בהיקף של 17,328 דונם מתחום מועצה אזורית רמת נגב לתחום עיריית דימונה המיועד לתוכנית המתאר החדשה, להקמת:
- פארק אזורי לפנאי ונופש בשם "ממשית"
- שטח לכרייה וחציבה
- שטח לטיפול נופי
- אתר לסילוק פסולת יבשה
- שטח להרחבה עתידית למכון לטיהור שפכים דימונה.

במקביל הסכימה דימונה להעביר 132 דונם למועצה אזורית רמת נגב, שטח של חוות "צברי אורלי".


מרכז גריאטרי שוהם יועבר לתחום מועצת פרדס חנה-כרכור

שטח חסר מעמד מוניציפאלי בו מצוי מרכז גריאטרי "שוהם" (בית אבות מלב"ן ) יועבר לתחום שיפוטה של המועצה המקומית פרדס חנה כרכור. על הצווים והמפות חתם שר הפנים ח"כ רוני בראון.

משרד הפנים מינה את ד"ר עמירם אורן לבודק יחיד לבחינת גבולות המועצה המקומית פרדס חנה כרכור בשטחה עם שטח חסר מעמד מוניציפאלי בו מצוי מרכז גריטרי "שוהם" הידוע גם בשם בית אבות מלב"ן.

הבודק מונה על פי בקשת ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור משר הפנים.

הבודק קיים ישיבה פומבית עם נציגי המועצה, נציגי משרד הבריאות ונציגת בית האבות וערך סיור בשטח המרכז הגריאטרי.

בית החולים משתרע על שטח של 336 דונם ומשרת 700 מאושפזים סיעודיים וביכולתו לקלוט 270 נוספים.

בשנת 1978 הועבר בית החולים לאחריות משרד הבריאות כאשר השטח הינו בבעלות קק"ל והוא מוחכר באמצעות מינהל מקרקעי ישראל למדינה עבור משרד הבריאות.

הבודק המליץ לצרף את השטח לתחום המועצה המקומית פרדס חנה כרכור כאשר בשנה הראשונה לאחר צירוף המתחם יהיה תשלום הארנונה בשיעור של 50% בשנה השניה בשיעור של 75% ולאחר מכן תשלום מלא.


העברת הישוב אל סייד לתחום מועצה איזורית אבו בסמה 

שר הפנים, ח"כ רוני בר און חתם על צווים ומפות המאשרים העברת הישוב אל סייד לתחום המועצה האזורית אבו בסמה.

משרד הפנים הקים ועדת גבולות במטרה לבחון את המעמד המוניציפאלי העתידי של הישוב "אל סייד" וכן את בקשתה של המועצה המקומית חורה להרחבת תחום שיפוטה.

הועדה קיימה 8 ישיבות בהן שמעה את נציגי הישובים וכן קיימה סיור בשטח.

נציגי הישוב "אל סייד" טענו בפני הועדה כי מסיבות של אי התאמה חברתית עם אנשי חורה הם לא יסכימו להשתייך למועצה זו גם אם כשכונה עצמית וההעדפה שלהם היא להיות שייכים למועצה האזורית אבו בסמה.
נציגי היישוב חורה טענו כי הם מבקשים להגדיל את שטח השיפוט של חורה, לטענתם הם מתכננים את הגדלת הישוב לכ-25,000 נפש, אולם נציגי מינהל מקרקעי ישראל טענו כי תוכנית המתאר שהוכנה בשנת 99 לישוב מתבססת על אוכלוסיה הזויה של 35,000 תושבים, כך שאין יסוד לטיעון של מחסור בשטח.

המלצות הועדה:
א. אל סייד יוקם כישוב עצמאי במסגרת מועצה אזורית בסמה ותוכן תוכנית מתאר לישוב.
ב. שטח השיפוט של הישוב חורה לא יורחב משמעותית על פי בקשת הישוב, אלא יורחב עד לכביש 31 מדרום ועד לכביש יתיר ממזרח. שטח השיפוט יכלול את בית הקברות החדש, את מכלאות הצאן וכן את אתר הפסולת והמתקנים ההנדסיים.

בהתאם להמלצה זו פנה מנכ"ל משרד הפנים דאז, מר אוסקר אבורזק לראש המועצה האזורית אבו בסמה, מר עמרם קלעג'י וביקשו להעביר את חוות דעת המועצה והערות הועדים המקומיים לגבי צירוף הישוב אל סייד.

ראש המועצה הודיע למנכ"ל המשרד כי מליאת המועצה החליטה פה אחד לקבל את הישוב אל סייד כישוב מן המניין במועצה אזורית אבו בסמה.