המבקר: לאן נעלמו נכסי מועצת חוף עזה?

"בשל האווירה ששררה בעת הפינוי, התקבל הרושם שהרכוש הציבורי בכלל ורכוש המועצה בפרט הם הפקר, ושהרכוש שנותר ייהרס או ייוותר".

עוזי ברוך , ט' בכסלו תשס"ח

מבקר המדינה, מיכה לינדרשטראוס קובע בדו"ח שהתפרסם אחרי הצהריים כי פינוי רצועת עזה נעשה בתנאים מכבידים, "משך הפינוי היה קצר מהמתוכנן, לוח הזמנים לפינוי היה צפוף, משימות הפינוי היו רבות, ונוכח חוסר שיתוף הפעולה של התושבים, ובכללם עובדי המועצה האזורית, והתנגדותם לפינוי חששו כל הגורמים המעורבים בכך מפגיעה בחיי אדם. בנסיבות האמורות הופנה עיקר המאמץ לפינוי התושבים ורכושם. עם זאת, פינוי נכסי המועצה האזורית חוף עזה ומימושם היו שלבים חשובים בתהליך פירוק המועצה וחלק בלתי נפרד מתכנית ההתנתקות".

לדעת משרד מבקר המדינה, על אף הנסיבות האמורות נדרשה מינהלת סל"ע מתוקף תפקידה לדאוג לכך שנכסי המועצה האזורית ימומשו במרב היעילות ובאופן חסכוני ביותר לקופת המדינה. בבדיקתו של משרד מבקר המדינה נמצאו ליקויים בכל הנוגע לתפקודה של מינהלת סל"ע בנושא פינוי נכסי המועצה ומימושם, שבוצעו במסגרת תהליך פירוק המועצה.

מימוש הנכסים היה אחד ממקורות המימון העיקריים של קופת הפירוק, ותכליתו הייתה לאפשר את מימון ההסדרים של המועצה עם נושיה, בכללם העובדים, ובד בבד למזער את גירעון קופת הפירוק ולהקטין את הנטל על קופת המדינה, שהתחייבה לכסות גירעון זה.
מימוש נכסי המועצה ומשימות פירוק אחרות מחייבות תכנון מראש: איסוף מידע לגבי הרכוש שהיה בבעלות המועצה האזורית ולגבי מאפייניו ומקומו, תכנון הפינוי, מציאת מקומות שבהם יאוכסן זמנית הרכוש המפונה ותכנון אפשרויות הנצלת הרכוש, אם במכירה בשוק החופשי ואם במכירה לגוף ציבורי.

המינהלה לא פעלה למימוש סמכותה כגורם ריכוזי וסמכותי שיהיה אחראי לקבלת החלטות בעניין תהליך פירוק המועצה ולתיאום בין כל הגורמים המשתתפים בתהליך, והדברים אמורים בעיקר בתיאום בינה ובין משרד הביטחון וצה"ל. כמו כן משרדי הממשלה, צה"ל ובעיקר מינהלת סל"ע לא עשו די כדי שפינוי רכוש המועצה ומימושו ייעשה באופן המשתלם ביותר למשק המדינה.

בשל האווירה ששררה בעת הפינוי מגוש קטיף, התקבל הרושם שהרכוש הציבורי בכלל ורכוש המועצה בפרט הם הפקר, ושהרכוש שנותר ייהרס או ייוותר בשטח שפונה. עקב כך גורמים רבים - ציבוריים ופרטיים כאחד - נטלו רכוש בלי אישור של מינהלת סל"ע או המפרק. לדעת משרד מבקר המדינה, היערכות טובה יותר של הגורמים המפקחים, ובראשם מינהלת סל"ע, הייתה עשויה למנוע תופעות פסולות שנתגלו.

לדעת משרד מבקר המדינה, על מינהלת סל"ע לפעול לאיתור נכסי המועצה, ובעיקר הנכסים רבי הערך, כגון המבנים היבילים, להיעזר לשם כך בגורמים ממשלתיים אחרים ולהתחשבן בעניינם עם המחזיקים בהם. כמו כן עליה לפעול להשבת כספי המועצה האזורית שהועברו שלא כדין, כדי שיהיה אפשר להגדיל במידה המרבית את הסכום שבקופת הפירוק ובכך להקטין את הנטל שיוטל על קופת המדינה לצורך כיסוי גירעונות המועצה האזורית והתחייבויותיה.

כמו כן, על גורמי השלטון השונים, ובראשם משרד ראש הממשלה, לקיים תהליך הפקת לקחים מן האירועים.