שירות חדש: "מידע לציבור - חברות ביטוח"

משרד האוצר השיק היום מערכת ממוחשבת חדשה להשוואת נתונים כספיים של חברות הביטוח בישראל - "מידע לציבור - חברות ביטוח".

ערוץ 7 , ז' באייר תשס"ח

משרד האוצר השיק היום מערכת ממוחשבת חדשה להשוואת נתונים כספיים של חברות הביטוח בישראל - "מידע לציבור - חברות ביטוח". המערכת זמינה החל מהיום באתר משרד האוצר, בכתובת: http://insurancedata.mof.gov.il ותתעדכן מדי רבעון.

מטרת המערכת החדשה היא לסייע לציבור בהשוואה ובניתוח של מידע הנוגע לחברות הביטוח השונות ובכך להעלות את מודעותו ולהגביר את התחרות בענף. מדובר בצעד צרכני נוסף של אגף שוק ההון לטובת הציבור, וזאת בהמשך להשקת מערכות ה"גמל-נט", ה"פנסיה-נט", ה"ביטוח-נט" ומחשבון ביטוח רכב חובה.

מערכת ה"מידע לציבור - חברות ביטוח" מספקת מידע זמין ומעודכן לגבי ביצועי החברות, נתוני הדו"חות הכספיים שלהן וביאורים נלווים. המערכת מאפשרת מדידה והשוואה של נתוני כל חברה אל מול נתוני חברות אחרות וכן השוואה בין תקופות דיווח שונות. כך למשל, ניתן להפיק באמצעות המערכת מאזנים של חברות, דו"ח רווח והפסד, דו"ח עסקי ביטוח חיים, דו"ח על השינויים בהון העצמי, דו"ח תזרים מזומנים ועוד. בכל תחום ניתן לבחור מספר שאילתות בהתאם לסוג הנתונים המבוקשים ומבנה הדו"ח ממנו באים הנתונים.

בנוסף, מפיקה המערכת דו"חות ניהוליים המסכמים את פעילותן של חברות הביטוח בתחומי הביטוח השונים: ביטוח כללי וביטוח חיים. המערכת מאפשרת מדידה והשוואה של הפרמיות, הרווחים וההתחייבויות הביטוחיות עבור כל חברה אל מול ביצועי החברות האחרות וכן בהשוואה לתקופות דיווח שונות. ניתן לקבל במערכת תמונת מצב כללית של הענף (ביטוח חיים או ביטוח כללי) באמצעות גרפים המתארים את התפתחות הענף על ציר הזמן ואת נתחי השוק של החברות בתחומי הביטוח השונים.

המערכת מתבססת על נתוני הדו"חות הכספיים והדיווחים הנלווים של חברות הביטוח המדווחים מדי רבעון לאגף שוק ההון. בעתיד יוצגו במערכת טפסים נוספים, כפי שדווחו על ידי חברות הביטוח למפקח על הביטוח, וזאת על מנת להשלים את תמונת שוק הביטוח ופעילותו, על כל ענפיו.