קריאה: להתפלל להצלחת חיילי צה"ל

רבה של רחובות, הרב שמחה הכהן קוק, והאדמו"ר מבוסטון, הרב לוי יצחק הורוביץ, יצאו היום בקריאה לציבור לשאת תפילה בעד חיילי צה"ל הנלחמים בעזה.

אליה שילה , ט' בטבת תשס"ט

הרב הראשי של רחובות, הרב שמחה הכהן קוק, והאדמו"ר מבוסטון, הרב לוי יצחק הורוביץ, יצאו היום בקריאה לציבור לשאת תפילה בעד חיילי צה"ל הנלחמים בעזה.

במקביל קראו הרבנים לכל חייל החפץ שיתפללו בעדו להתקשר לטלפון 02-581-1911, ולמסור את שמו ואת שם אמו, אין צורך בשמות המשפחה.

"ולעת כזאת חובתנו לחוש את אחדות כלל ישראל בלב ובנפש להרבות בתפילה ובכל העניינים, כי עת צרה היא ליעקב וכו' ובעהשי"ת ממנה ייוושע. באנו לעורר, לבקש, ולהוסיף עניין של זיכוי הרבים ביותר", כותבים הרבנים.

"תורתנו הקדושה מעידה כי במלחמת מדין נצטוו להיחלץ "אלף למטה אלף למטה". ואיתא במדרש רבה ובילקוט שמעוני ש"וימסרו" היינו עוד אלף למטה. פירושו שהיו נמסרין זוגות זוגות, כדי שיהיו מתפללים איש על רעהו. ואכן במלחמת מדין נאמר "ולא נפקד ממנו איש". ובודאי העובדה שניצלו כולם הייתה בגלל תפילת כלל ישראל", הוסיפו הרבנים.

הרבנים מציינים כי דבר זה הובא לפני מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א, הרב שמח בדבר, והוסיף ואמר שכך גם נהג דוד המלך ע"ה שכל אחד שיצא להילחם, הכינו יהודי נוסף, שתפקידו היה, להתפלל עבור היוצא, ויש א"כ הסכמת דוד המלך ע"ה לתפילות אלו.

בנוסף קוראים הרבנים לכל אחד המצוי בגלל המלחמה במצוקה או בחרדה, במקלט ובכל אתר, לפנות למספר הנ"ל וגם שמו יועבר לאותם אלו שקיבלו על עצמם להוסיף בתפילה ובתלמוד תורה עבור המבקש, "ובעזהשי"ת נזכה מן השמים גם אנו לנאמר "ולא נפקד ממנו איש".

"ובזה אנו קוראים גם לכל מי שרוצה לקיים דברי חכמים ולהוסיף בתורה ותפילה, להצטרף ולהיכנס לפיתקא של תפילות, להתקשר למספר הנ"ל ולקבל שם של חייל או אחר לכוון את תוספות תורתו ותפלתו לזכות חבירו", מוסיפים הרבנים וחותמים, "גם נשים צדקניות יכולות לקבל על עצמן להתפלל עבור חברה השרויה במצוקה עקב המלחמה".